Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5369z ostatnich 7 dni
21936z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic

Data zamieszczenia: 2023-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
powiat: Białystok
tel.: 85 879 79 79, tel. 85 869 6777
zdm.zamowienia@um.bialystok.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 85 879 79 79,
Termin składania ofert: 2023-05-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie roboty budowlanej, o wartości zamówienia powyżej 10 000 zł netto do kwoty' mniejszej niż 130 000 zł netto
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic
Wiosennej i K. Ciołkowskiego w Białymstoku w formule zaprojektuj i buduj.
2) Zakres zamówienia obejmuje:
a) Opracowanie niezbędnej dokumentacji, w tym opracowanie projektu stałej organizacji ruchu oraz projektu sygnalizacji.
b) Wykonanie 12 szt. pętli indukcyjnych krótkich wraz z podłączeniem, zgodnie ze schematem na Rys 1. (zał. nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu).
c) Uzgodnienie z gwarantem firmą STRABAG warunków wejścia w teren objęty gwarancją, dotyczy Ul. Wiosennej oraz prawoskrętu z Ul. K. Ciołkowskiego w Ul. Wiosenną.
d) Wydzielenie oddzielnej grupy sygnalizacyjnej na prawoskręcie z Ul. K. Ciołkowskiego w Ul. Wiosenną wraz ze zmianą sygnalizatora S-2 (sygnalizator dopuszczający skręcanie w kierunku wskazanym strzałką) na sygnalizator kierunkowy S-3 (z sygnałem kierunkowym w prawo) po prawej stronie pasa oraz montażu nowego sygnalizatora S-3 (z sygnałem kierunkowym w prawo) po lewej stronie pasa na maszcie z sygnalizatorem S-6 (sygnalizator dla rowerzystów) i ułożenie kabla zasilającego do przedmiotowej grupy. Zmiana sygnalizatorów S-l (sygnalizator ogólny) na sygnalizatory S-3 (z sygnałem kierunkowym na wprost) na istniejącym maszcie oraz wysięgniku. Zgodnie ze schematem na Rys 1 (zał. nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu).
e) Zmianę sygnalizatora z prawej strony Ul. Wiosennej z S-2 (sygnalizator dopuszczający skręcanie w kierunku wskazanym strzałką) na sygnalizator kierunkowy S-3 (z sygnałem kierunkowym w prawo) po prawej stronie pasa. Na maszcie z wysięgnikiem zdementować sygnalizator S-l (sygnalizator ogólny) oraz dodać nad środkowym pasem sygnalizator S-3 (z sygnałem kierunkowym na wprost i w lewo), a nad prawym pasem sygnalizator S-3 (z sygnałem kierunkowym w prawo). Zgodnie ze schematem na Rys 1 (zał. nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu).
f) Dostosowanie oznakowania poziomego i pionowego do zmian opisanych powyżej.
g) Przeprogramowanie istniejących kamer wideodetekcji TrafiCAM na wlotach Ul. K Ciołkowskiego, na kierunkach na wprost, z pętli dalekich na pętle bliskie, w razie konieczności zmiana ustawienia kamer na masztach.
h) Rozbudowę sterownika w celu obsługi zaprojektowanego układu detekcji
i) Zmianę programu obejmującą nowy sposób detekcji oraz uwzględniającą nowe grupy sygnalizacyjne.
j) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
k) Wykonanie wszystkich wymaganych prawem pomiarów elektrycznych po wybudowaniu sygnalizacji.
3) Zamawiający wymaga udzjelenia 5 - letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane.
4) Szczegółowy opis, zakres oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiono w Programie Funkcjonalno - Użytkowym stanowiącym załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu.

CPV: 45233294-6, 71322500-6, 45233129-9, 71320000-7

Dokument nr: ZDM-XIV.271.41.2023

Składanie ofert:
8. Ofertę należy przesiać pocztą elektroniczną na adres: zdm.zamowienia@um.bialystok.pl do dnia 24.05.2023 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy wykonać w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym termin na opracowanie dokumentacji projektowej wynosi: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
3. Kryteria oceny ofert: cena ofertowa -100 %
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że Wykonawcy złożą oferty o takiej samej cenie - Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.
4. Warunki udziału:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności zawodowej, w celu potwierdzenia spełnienia warunku:
a) Wykonawca winien wykazać wykonanie (zrealizowanie):
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - jednej roboty budowlanej w formule zaprojektuj i wybuduj obejmującej swoim zakresem zaprojektowanie i budowę/przebudowę sygnalizacji świetlnej o wartości min. 55 000,00 PLN brutto
- lub wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jednej dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę sygnalizacji świetlnej o w artości min. 5 000,00 PLN oraz wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jednej roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem budowę/przebudowę sygnalizacji świetlnej o wartości min. 50 000,00 PLN ,
Uwaga : Roboty budowlane i usługi zostaną uznane, gdy Wykonawca wykaże roboty budowlane i usługi zakończone.
b) osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, posiadające (po 1
osobie w każdej specjalności):
- uprawnienia budowlane do projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 07
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. póz. 682) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnych funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa w specjalności: instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie w wykonaniu jednej dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę sygnalizacji świetlnej,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. póz. 682 ) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnych funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergety cznych oraz doświadczenie w kierowaniu jedną robotą budowlaną polegającą na budowie/przebudowie sygnalizacji świetlnej.
UWAGA: Dopuszcza się skierowanie do realizacji zamówienia jednej osoby
posiadającej oba uprawnienia wymagane w ppkt. 1 lit b).
2) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. póz. 129 z późn. zm.).
5. Dokumenty wymagane w ofercie:
1) formularz ofertowy - stanowiący żal. nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu,
2) pełnomocnictwo - jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, a pełnomocnictwo nie wynika z dokumentów rejestrowych,
3) dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału:
a) wykaz robót budowlanych/usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat / 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (na lub wg żal. nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu), wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia (na lub wg żal. nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu )
4) Inne dokumenty - nie dotyczy
6. Oferta winna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz.
7. Ofertę sporządza się w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w formie skanu dokumentów przygotowanych w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub pisemnie.

9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Zamawiający po otwarciu ofert prześle- pocztą elektroniezną/opublikuje na stronie internetowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej* informację o złożonych ofertach zawierającą nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny zawarte w ofertach.
11. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
13. Zamawiający odrzuci ofertę w okolicznościach określonych w § 3 ust. 16 Regulaminu udzielania przez Miasto Białystok zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych netto z zastrzeżeniem pkt 15).
14. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących oferty. W przypadku niekompletności dokumentów wymaganych w ofercie, Zamawiający może wezwać do ich uzupełnienia, a w przypadku oferty najkorzystniejszej, wezwie do ich uzupełnienia.
15. Zamawiający poprawi w treści oferty:
ł) oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie,
2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w jej treści, jeżeli wykonawca wyrazi zgodę na ich poprawienie,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
16. Zamawiający dokona wyboru oferty wykonawcy, który spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu, w oparciu o kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem pkt 17).
17. W uzasadnionych okolicznościach Zamawiający unieważni postępowanie.
18. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród ofert pozostałych w postępowaniu, albo unieważnić postępowanie.
19. Informację o wyniku postępowania Zamawiający opublikuje na stronie internetowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej.
20. Zamawiający udzieli zamówienia wybranemu wykonawcy na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia o zmówieniu.
21. W sprawach nieuregulowanych w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie mają zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości mniejszej niż kwota 130 000

Kontakt:
12. Osobą do kontaktu z wykonawcami są:
Magdalena Anszczak-Pycz, pok. nr 203, tel. 85 869 6777 e- mail: manszczak@um.bialystok.pl

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.