Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
244z dziś
5700z ostatnich 7 dni
23942z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Analiza ruchu na skrzyżowaniu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Analiza ruchu na skrzyżowaniu

Data zamieszczenia: 2023-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Wadowicach
Pl. Jana Pawła II 23
34-100 Wadowice
powiat: wadowicki
telefon: (33) 873-18-11, fax: (33) 873-18-15
mkajfasz@wadowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wadowice
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: (33) 873-18
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Wadowice, Wydział Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Wadowicach zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zamówienia pn.
Analiza ruchu na skrzyżowaniu DK 52 z drogą powiatową 1736K
w miejscowości Chocznia
I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przeprowadzenie analizy ruchu pod kątem doboru odpowiedniego rodzaju skrzyżowania dla drogi krajowej nr 52 z drogą powiatową nr 1736K. Uwzględniającej budowę przyszłej strefy ekonomicznej, która spowoduje zwiększenie ruchu samochodowego oraz pieszych.
2. Obowiązki jednostki wykonującej opracowanie analizy ruchu:
1) Wykonanie niezbędnych pomiarów i analizy ruchu oraz prognozy ruchu uwzględniającej ruch z planowanego centrum handlowego w pobliżu skrzyżowania
2) Zaproponowanie dwóch wariantów rozwiązania skrzyżowania uwzględniających prognozy ruchu i sprawdzenie dla nich warunków ruchu. Dobór wariantów powinien być oparty na prognozie ruchu i zatwierdzony przez Zamawiającego.
3) Opracowanie koncepcji skrzyżowania dla wybranego przez Zamawiającego wariantu wraz z przekrojem.
4) Opracowana koncepcja powinna zawierać analizę własnościową terenu niezbędnego do realizacji inwestycji oraz wskazanie trybu postępowania umożliwiającego realizację inwestycji
5) Określenie właściwego postępowania administracyjnego (pozwolenie na budowę lub ZRID)
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Dokument nr: IR.271.29.2023

Składanie ofert:
1. Ofertę cenową należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form, w terminie do 25 maja 2023 r.
a. pisemnej na adres Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34 - 100 Wadowice;
b. w wersji elektronicznej na adres mkajfasz@wadowice.pl

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia wykonany został w terminie do dnia 24.08.2023 r. W przypadku gdy nastąpi zmiana terminu wykonania zamówienia nr IR.271.29.2023, termin określony w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Oferentem może ulec wydłużeniu. UWAGA! Zawarcie aneksu w zakresie terminu realizacji zamówienia nie zwiększa wynagrodzenia podstawowego.

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie nw. warunków:
a) Posiadają doświadczenie w zakresie wykonywania analizy ruchu.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy złożyć na załączonym FORMULARZU OFERTOWYM wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w pkt 14 formularza. Ofertę należy opatrzyć pieczęcią firmową, z podaniem daty sporządzenia oraz podpisem Oferenta/Pełnomocnika.
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich wymienionych powyżej obowiązków oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy.
5. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego wraz z opłatą skarbową {Ustawa z dnia 19.10.2022 roku o opłacie skarbowej - jeśli dotyczy).
2. Jeżeli Oferent zdecyduje się złożyć ofertę drogą e-mailowa, a oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego, to Oferent najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest dostarczyć do tut. Urzędu oryginał załączników.
VI. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Cena 100%
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem Zamówienia.
VII. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.).
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku wpłynięcia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
6. Prośbę o udzielnie wyjaśnień treści zapytania ofertowego należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form:
a) pisemnej na adres Zamawiającego tj. Pl. Jana Pawła II 23, 34 - 100 Wadowice;
b) w wersji elektronicznej na adres: mkajfasz@wadowice.pl
7. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kontakt:
10. Dodatkowych informacji udziela Mateusz Kajfasz tel. (33) 873 18 11 wew. 166 lub e-mail:
mkajfasz@wadowice.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.