Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
419z dziś
5876z ostatnich 7 dni
24117z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2023-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Góra
ul. Adama Mickiewicza 1
56-200 Góra
powiat: górowski
tel. 065 544 36 24, tel. 065544 36 41
szendryk@gora.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 065 544 36 24,
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
na
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych pn. ,,Wymiana nawierzchni drogi i chodników Ul. Dworcowa w m. Góra" oraz ,,Wymiana nawierzchni drogi i chodników Ul. Mickiewicza w m. Góra - etap II"

Postępowanie o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 złotych uwolnione z procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 niniejszej ustawy. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).

2.1.Przedmiot zamówienia stanowi pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej nad wykonaniem robót budowalnych w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych pn.
,,Wymiana nawierzchni drogi i chodników Ul. Dworcowa w m. Góra" oraz ,,Wymiana nawierzchni drogi i chodników Ul. Mickiewicza w m. Góra - etap II".
Postępowanie podzielono na dwie części. Wykonawca może złożyć oferty na dwie lub jedną część.
Zakres nadzoru inwestorskiego:
Część 1 - nadzór inwestorski w specjalności drogowej nad wykonaniem robót budowlanych zadania ,,Wymiana nawierzchni drogi i chodników Ul. Dworcowa w m. Góra":

Lokalizacja:
Góra, Ul. Dworcowa, działka 2055/1, 218, 196,707 - obręb Góra miasto.
Zakresu robót budowlanych:
- wymiana nawierzchni jezdni i chodników na Ul. Dworcowej w Górze (56-200 Góra, woj. dolnośląskie), w tym:
-frezowanie nawierzchni bitumicznej 2322,00 m2,
-rozebranie nawierzchni chodników, zjazdów i ścieków przykrawężnikowych i krawężników,
- ułożenie nowych krawężników betonowych wystających i najazdowych,
- ułożenie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej na odcinku 332mb,
-wprowadzenie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa wraz z uzupełniającymi ją przedmiarami robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wszelkie postanowienia SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami, jeżeli takowe padły w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i zostały opublikowane na stronie, na której postępowanie było prowadzone. Platforma Marketplanet (ezamawiajacy.pl)
Wymiana nawierzchni dróg i chodników w m. Góra - Ul. Dworcowa i Ul. Mickiewicza (etap II) - zakres dla Ul. Dworcowej - Cz. 4 Wymiana nawierzchni drogi i chodników Ul. Dworcowa w m. Góra- etap 3 droga za torami oraz Cz. 5 Wymiana nawierzchni drogi i chodników Ul. Dworcowa w m. Góra- etap 4 chodnik+ zjazdy za torami.
Numer postępowania: BZP.271.08.2023, link: Platforma Marketplanet (ezamawiajacy.pl) https://gora.ezamawiajacy.pl/pn/gora/demand/notice/public/87957/details

Część 2 - nadzór inwestorski w specjalności drogowej nad wykonaniem robót budowlanych zadania ,,Wymiana nawierzchni drogi i chodników Ul. Mickiewicza w m. Góra - etap II"

Lokalizacja: Gmina Góra, 56-200, Ul. Mickiewicza
W ramach przedmiotu zamówienia przewidziano do wykonania dwa odcinki od 0 + 280,00 km do 0+841,73 km ( oznaczone na załączniku graficznym oraz przedmiarach robót jako etap II i III ).
Na działkach o numerach 932,1080,1078/3, 1078/8, 1074,1032/1,1032/2,1871,2060,2059,1912,1911,1919,1947,1098,1909/4-obręb Góra przewidziano do wykonania następujące zakresy robót:
- roboty pomiarowe- ok. 0,25 km + 0,31 km,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna o grub. 5 cm - ok. 1215,0 m2 + 1763,0 m2
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu bruk dolnośląski - ok. 264,0 m2+ 734,50 m2
- wykonanie oznakowania poziomego - ok. 2,32 m2 + 14,20 m2
- wykonanie oznakowania pionowego.
Sposób położenia kostki należy ujednolicić ze sposobem położenia na odcinkach już wykonanych.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa wraz z uzupełniającymi ją przedmiarami robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wszelkie postanowienia SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami, jeżeli takowe padły w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i zostały opublikowane na stronie, na której postępowanie było prowadzone. Platforma Marketplanet (ezamawiajacy.pl)
Wymiana nawierzchni dróg i chodników w m. Góra - Ul. Dworcowa i Ul. Mickiewicza (etap II) - zakres dla Ul. Mickiewicza 1 - etap II,
Cz. 1 Wymiana nawierzchni drogi i chodników Ul. Mickiewicza w m. Góra - etap II
Numer postępowania: BZP.271.08.2023, link: Platforma Marketplanet (ezamawiajacy.pl) https://gora.ezamawiajacy.pl/pn/gora/demand/notice/public/87957/details
2.2. Inspektor nadzoru w zobligowany jest do dokładnego zapoznania się z dokumentami zamówienia, udostępnionymi na stronie https://gora.ezamawiajacy.pl.
Zakres obowiązków inspektora nadzoru opisano w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r., poz. 2351 ze zm.) i w aktach wykonawczych oraz projekcie umowy stanowiącym do ogłoszenia.
Podstawowe obowiązki inspektora/ów nadzoru to m.in.:
1. Wykonawca w ramach pełnionego nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do przyszłego Wykonawcy robót, przy czym Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności i inspekcji na terenie prowadzenia robót budowlanych inspektora w trakcie trwania robót z jego zakresu.
2. Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności od Inspektora nadzoru, brak możliwości skontaktowania się Inspektorem nadzoru przez 3 kolejne dni robocze może stanowić podstawę do rozwiązania umowy.
3. Realizowanie obowiązków i zadań nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancyjnym na roboty budowlane. W czasie trwania okresu gwarancyjnego Wykonawca będzie dokonywał systematycznych przeglądów robót objętych umową na roboty, przyjmował zgłoszenia dotyczące wad i usterek zaistniałych w okresie gwarancyjnym, zgłaszał do Wykonawcy robót zaistniałe wady i usterki oraz ustalenia dotyczące terminów ich usuwania, nadzorował realizację robót związanych z usuwaniem wad i usterek zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczał ich wykonanie.
4.Współuczestniczenie w rozliczeniu budowy w zakresie finansowym i rzeczowym.

5. Nadzór spraw związanych ze spełnieniem warunków które inwestor otrzymał od jednostek opiniodawczych, które są niezbędne w celu prawidłowego realizowania inwestycji;
6.Zaopiniowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BiOZ przekazanego przez Wykonawcę robót Zamawiającemu.
7.Kontrola realizacji przez Wykonawcę robót obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót.
8.Wykonywanie wszystkich innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji i do zabezpieczenia interesu Zamawiającego, w tym sporządzanie protokołów z rady budowy.
9. W ramach pełnionego nadzoru inwestorskiego Wykonawca ma prawo:
- Wydawać kierownikowi budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych.
- Żądać od Kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
- Żądać od Kierownika budowy zawieszenia prowadzenia robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może spowodować znaczne straty materialne.
Inspektor zobowiązuje się zawiadamiać Inwestora niezwłocznie o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach.
10.Zamawiający zastrzega sobie prawo do oddelegowania swoich pracowników, którzy będą uczestniczyć w pracy Inspektora nadzoru.

CPV: 71520000-9

Dokument nr: BZP.271.30.2023

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2023 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, pokój 203 - Biuro Zamówień Publicznych.
TREŚĆ WSZYSTKICH OFERT NIEZALEŻNIE OD FORMY ZŁOŻENIA BĘDZIE UJAWNIONA PO UPŁYWIE TERMINU OTWARCIA OFERT, tj. po 25.05.2023 r. godz. 12:30.

Specyfikacja:
Strona Zamawiającego na której zamieszono dokumentację zamówienia:
https://bip.gora.com.pl/nie-wyzsze-niz-130-tys-zl.html

Składanie ofert:
3.1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie;

a) papierowej - ofertę można złożyć na jedną lub obie części postępowania:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego (56-200 Góra, Ul. Adama Mickiewicza 1), sekretariat Burmistrza, w pokoju 101 w terminie
do dnia 25.05.2023 r. do godz. 12:00

Kopertę należy opisać jak niżej:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych pn.
część 1 ,,Wymiana nawierzchni drogi i chodników Ul. Dworcowa w m. Góra" oraz
część 2 ,,Wymiana nawierzchni drogi i chodników Ul. Mickiewicza w m. Góra - etap II"
* skreślić niepotrzebne
NIE OTWIERAĆ PRZED 25.05.2023 r. godz. 12:30

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np.: potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.

b)Dopuszcza się złożenie oferty w formie skanów podpisanych dokumentów lub plików oferty opatrzonych odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wysłanych na adres szendryk@gora.com.pl przed upływem terminu składania ofert tj. do 25.05.2023 r. do godz. 12:00
W przypadku braku dostarczenia oferty drogą mailową przed upływem wskazanego terminu (np. wpływ oferty po terminie, niedostarczenie wiadomości z przyczyn technicznych), konsekwencje ponosi jedynie Wykonawca.

Miejsce i termin realizacji:
2.5. Termin wykonania zamówienia:
- część 1 i część 2 - od daty podpisania umowy do 31.03.2024 r. - (termin jest analogiczny do terminu realizacji robót przez Wykonawcę robót budowlanych. Jest to termin zgłoszenia gotowości do odbioru. Wykonawca nadzoru winien uwzględnić czas niezbędny na czynności odbiorowe wskazane w projekcie umowy na wykonanie robót.

Wymagania:
4. Termin związania z ofertą.
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty.

5. Kryteria oceny ofert
a) CENA
o cena - 100%
o (minimalizacja)
Zamawiający oceni oferty punktowo:

cena minimalna, zaproponowana w ofertach brutto x 100 x 100 %
cena oferty badanej brutto
Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, które są konieczne do uwzględnienia, aby zamawiany przedmiot zamówienia realizowany był w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego. Ustala się ryczałtowy charakter wynagrodzenia.
Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą w zakresie treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, z zastrzeżeniem, iż negocjacje nie mogą doprowadzić do istotnej zmiany przedmiotu zamówienia oraz do wzrostu ceny zaoferowanej w ofercie.

6. Zawartość oferty:
1) Załącznik nr 1 - wypełniony formularz ofertowy,
2) Załącznik nr 2.1 dla części 1 postępowania lub 2.2. dla części postępowania - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru Zamawiającego wraz ze wskazaniem osoby inspektora nadzoru, który będzie realizował bezpośrednio usługę i wraz z wymaganym doświadczeniem zawodowym,
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (Wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność - generuje wydruk z CEIDG/ z uwagi na powszechną dostępność, w przypadku braku w ofercie wypisu z CEIDG / KRS dokument wygeneruje samodzielnie Zamawiający, jeżeli podano niezbędne dane).

6.1. Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów wskazanych w pkt. 6 pkt. 2 lub złoży je w niewłaściwej formie, Zamawiający wezwie wykonawcę do usunięcia braku lub złożenia wyjaśnień we wskazanym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe.
UWAGA: Jeżeli Wykonawca składa kopie dokumentów - winny być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów lub w sytuacji gdy uzupełnione dokumenty nadal będą zawierały błędy Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
6.1.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień wyłącznie Wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą.
6.2. W sytuacji, w której zostaną złożone oferty z tą samą najniższą ceną (i identyczną punktacją w pozostałych kryteriach oceny ofert* jeżeli dotyczy), Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert. Cena w ofercie dodatkowej nie może przekraczać ceny wskazanej przez Wykonawcę w ofercie pierwotnie złożonej.
6.3.Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana).
7.OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA. OFERTA NIEZGODNA Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

8. Sposób obliczenia ceny.
Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, które są konieczne do uwzględnienia, aby zamawiany przedmiot zamówienia realizowany był w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego, w tym np. koszty dojazdów na teren robót, rady budowy. Ustala się ryczałtowy charakter wynagrodzenia.
8.1. Przy ocenie oferty, złożonej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, dla porównania ceny oferty oraz przyznania jej odpowiednio punktacji w kryterium cena do ceny oferty zostaną doliczone tzw. koszty pracodawcy, jeżeli powstaną i których wysokość zostanie ustalona w oparciu o złożone oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do ogłoszenia - oświadczenie do celów ubezpieczeniowych.
8.2 W przypadku, gdy wyłoniony Wykonawca to osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej i po podpisaniu przedmiotowej umowy zostałby złożony wniosek o objęcie go ubezpieczeniem lub obowiązujące przepisy wprowadzą obowiązek objęcia Wykonawcy ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, przyjmuje się, że ustalone w § 3, ust.1. projektu umowy wynagrodzenie obejmuje całość należnych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

9. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) Posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej zamówieniem.
2) Dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
4) Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby osoba inspektora nadzoru inwestorskiego wskazana przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy posiadała uprawnienia do kierowania robotami i sprawowania nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej w zakresie adekwatnym do nadzorowanych robót oraz legitymowała się doświadczeniem na poziomie min. 2 usług w sprawowaniu nadzoru lub kierowaniem robotami w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, które dotyczyły:
- dla części 1 i części 2 postępowania: budowy/ przebudowy lub remontu drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem z kotki betonowej

5)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, co do których zachodzą przesłanki opisane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę w związku z przeciwdziałaniem wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129).
6) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury oraz Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Zamawiający uzna warunki wymienione w pkt 1 -- 6 za spełnione, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o ich spełnianiu. (załącznik nr 2- oświadczenie o spełnianiu warunków).

10. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, jeżeli:
1) Nie złożono żadnej ważnej oferty;
2) Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
4) Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

11. Istotne postanowienia umowy.
Istotne postanowienia umowne zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 .

12.NEGOCJACJE
Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą w zakresie treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, z zastrzeżeniem, iż negocjacje nie mogą doprowadzić do istotnej zmiany przedmiotu zamówienia oraz do wzrostu ceny zaoferowanej w ofercie.
13.UWAGA: Wszelkie zmiany dotyczące ogłoszenia zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.
14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem zostaną odpowiednio opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane za pomocą poczty elektronicznej Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

Kontakt:
1.1.Osobami upoważnionymi do kontaktu w zakresie przedmiotowego zamówienia są:
- w sprawach merytorycznych:
-Piotr Głowacki - Naczelnik Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji - tel. 065 544 36 24
-Wojciech Domański - Z-ca Naczelnika Wydziału i Planowania Realizacji Inwestycji - tel. 065 544 36 46 - zadanie 2
- Krzysztof Haliberda - Podinspektor ds. inwestycji i remontów w Wydziale Planowania i Realizacji Inwestycji - tel. 065 544 36 45 - zadanie 1

- w sprawach proceduralnych:
-Małgorzata Szendryk - Inspektor ds. zamówień publicznych - tel. 065544 36 41, e-mail: szendryk@gora.com.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.