Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1128z dziś
6200z ostatnich 7 dni
20664z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aktywnych i skonfigurowanych kart SIM

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aktywnych i skonfigurowanych kart SIM

Data zamieszczenia: 2023-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Biblioteka Miejska w Łodzi
PI. Wolności 4
91-415 Łódź
powiat: Łódź
tel.: + 48 573 553 080
zamowienia@biblioteka.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: + 48 573 553 0
Termin składania ofert: 2023-05-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aktywnych i skonfigurowanych kart SIM dla BMwŁ
Biblioteka Miejska w Łodzi
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (ZAPYTANIA OFERTOWEGO)
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aktywnych i skonfigurowanych kart SIM przez Wykonawcę na rzecz Biblioteki Miejskiej w Łodzi, zwanej dalej Zamawiającym. Usługi telekomunikacyjne świadczone będą w okresie 24 miesięcy. Świadczona usługa telekomunikacyjna zapewnić ma oprócz dostawy nowych aktywacji zachowanie dotychczas używanych numerów telefonicznych (przeniesienie numerów odbędzie się w terminie
wynikającym z obecnej umowy na zasadach zgodnych z Prawem Telekomunikacyjnym), łączność głosową, tekstową SMS i MMS , mobilny dostęp do Internetu LTE / 5G. Realizacja usługi odbywać się będzie poprzez wykorzystanie dostarczonych przez Wykonawcę aktywnych kart SIM. Zamawiający wymaga dostarczenia dla świadczonych usług 101 kart SIM oraz dodatkowo 10 kart SIM na potrzeby wymiany kart uszkodzonych lub utraconych.
2. Świadczenie usług obejmuje między innymi następujące elementy:
a) Zapewnienie bezprzerwowego świadczenia usług dostępu do sieci telefonii komórkowej GSM bez względu na porę dnia i nocy na poziomie umożliwiającym realizację transmisji głosu i danych;
b) Po wyłonieniu Wykonawcy, zostanie podpisana umowa główna o świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Dopuszczalne jest aby Wykonawca podpisywał umowę na poszczególne numery abonenckie na swoich drukach pod warunkiem, że zawarte w nich warunki nie będą sprzeczne z zapisami zapytania ofertowego, będą posiadały wpisany numer umowy głównej oraz datę zakończenia umowy głównej;
c) Wymagane jest zachowanie i darmowe przejęcie przez nowego Wykonawcę dotychczasowych numerów Zamawiającego oraz możliwość zakupu nowych aktywacji w trakcie trwania umowy wg oferty cenowej Wykonawcy określonej w ofercie z zapewnieniem pełnej ich funkcjonalności od dnia aktywacji. Dokupienie dodatkowych numerów w trakcie trwania umowy nie będzie miało wpływu na datę końcową zawartej umowy;
d) Przyłączenie numerów Zamawiającego odbędzie się wraz z zakończeniem obecnych umów z jej dotychczasowym Wykonawcą Orange Polska S.A. Przeniesienie numerów musi zostać wykonane tak, aby nie zaszła sytuacja w której obecna umowa wygaśnie, przejdzie na czas nieokreślony lub zostanie zerwana przed jej końcem tj. 30.05.2023 r. Wszelkie koszty związane z nieprawidłowym przeniesieniem numerów Zamawiającego zostaną w całości pokryte przez Wykonawcę. Wymagana jest ciągłość działania poszczególnych numerów w procesie przenoszenia;
e) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu aktywne karty SIM minimum 10 dni przed datą rozpoczęcia świadczenia usług;
f) Wykonawca wyznaczy opiekuna technicznego i handlowego w celu zapewnienia bieżącej obsługi;
g) Wymagany jest całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem świadczonych usług w okresie trwania Umowy;
h) Zamawiający dopuszcza, aby załącznikiem do umowy był regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawcy i aktualny cennik usług dla biznesu. Mają one zastosowanie w przypadkach nie określonych w OPZ;
i) Wykonawca zapewnieni możliwości samodzielnej aktywacji i deaktywacji kart SIM w swoim systemie informatycznym.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zagwarantował:
a) Możliwość wykonywania połączeń głosowych, przesyłania wiadomości sms/mms do wszystkich operatorów krajowych sieci telekomunikacyjnych w ramach jednej opłaty abonamentowej;
b) Możliwość wykonywania transmisji danych na poziomie minimum 90 GB w cyklu rozliczeniowym. Po przekroczeniu limitu nie mogą być naliczone dodatkowe opłaty a transmisja musi być nadal możliwa w ograniczonym zakresie;
c) Darmowe przyjmowanie połączeń na terenie kraju od operatorów krajowych i zagranicznych sieci telekomunikacyjnych;
d) Połączenia oczekujące oraz konferencyjne;
e) Sekundowy system naliczania w połączeniach krajowych od pierwszej sekundy po nawiązaniu połączenia, bez opłat za inicjację połączeń oraz rozłączeniem połączenia w momencie rozłączenia się którejkolwiek ze stron. Naliczanie sekundowe nie dotyczy połączeń na numery specjalne i informacyjne;
f) W przypadku uruchomienia nowych technologii przez Wykonawcę oraz włączenia ich do publicznie dostępnych ofert, zapewnienie nieodpłatnej wymiany kart SIM (jeżeli zajdzie taka potrzeba) i umożliwienie korzystania z tych technologii przez Zamawiającego;
g) Zamawiający wymaga aby dostarczone, aktywne karty SIM posiadały możliwość wprowadzenia do pamięci minimum 250 wpisów oraz zabezpieczenia przed uruchomieniem kodem PIN. W przypadku trzykrotnego, błędnego wprowadzenia kodu PIN karta musi zostać samoczynnie zablokowana. Odblokowanie jej winno nastąpić po wprowadzeniu podanego przez Wykonawcę kodu PUK;
h) Koszty dostawy i aktywacji dostarczonych kart SIM ponosi Wykonawca;
i) W momencie aktywacji numerów żadne usługi dodatkowo płatne nie zostaną włączone a usługi Premium oraz połączenia na numery o podwyższonej płatności (0-700 itp.) zostaną zablokowane;
j) Wykonawca zapewni możliwość określenia limitów kwotowych na usługi Premium;
k) Możliwość korzystania z dostępu on-line do konta Zamawiającego w zakresie konfiguracji usług i tworzenia raportów, np. bilingów elektronicznych czy raportów z bieżącego wykorzystania usług;
l) Możliwość odsłuchiwania poczty głosowej;
m) Zapewnienie identyfikacji numeru rozmówcy (nie dotyczy numerów zastrzeżonych);
n) Dostarczenie rezerwowych kart SIM, które będą nieaktywne i bezpłatne do czasu aktywacji przez Zamawiającego na wypadek kradzieży, zagubienia, uszkodzenia karty SIM w ilości minimum 10 szt., z możliwością bieżącego uzupełnienia ilości kart SIM w trakcie trwania Umowy;
o) Zapewnienie niezwłocznej (w chwili zgłoszenia) blokady karty SIM po uprzedniej weryfikacji zgłaszającego (np. poprzez podanie hasła do konta) w przypadku kradzieży, utraty lub uszkodzenia oraz aktywacji duplikatu karty SIM w ciągu 12h od momentu zgłoszenia.

CPV: 64212000-5

Dokument nr: ZP.26.19.2023

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY
Wypełniony i podpisany przez osobę upoważniona formularz ofertowy oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w pkt. VI, należy złożyć w sekretariacie Biblioteki Miejskiej w Łodzi, pi. Wolności 4, 91-415 Łódź, piętro II, w formie pisemnej lub elektronicznie na adres e-mail: zamowienia@biblioteka.lodz.pl z dopiskiem ,,Oferta na świadczenie usług telefonii komórkowej" do dnia 22.05.2023 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: Usługi telekomunikacyjne świadczone będą w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy z Zamawiającym.

Wymagania:
II. TRYB PROWADZENIA POSTĘPOWANIA
1. W związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) przy udzielaniu niniejszego Zamówienia, ustawy Pzp nie stosuje się.
2. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z przepisami ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000,00 PLN" Biblioteki Miejskiej w Łodzi, zwanego dalej Regulaminem.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w niniejszym postępowaniu.
2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcami prowadzone będą w złotych polskich (PLN).
3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do zapytania.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., póz. 835).
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu ofertowym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz do oferty dołączyć oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).
2. Oferta oraz oświadczenie muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - uprawnienie to powinno wynikać z odpowiednich dokumentów. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.
VIII. KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO ZNACZENIE, TRYB OCENY OFERT
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone
w zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach do zapytania ofertowego.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert: Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia - waga 100%.
UWAGA: ceny podane w formularzu ofertowym muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza (zgodnie z zasadami matematyki).
3. Cenę ofertową za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ceny podane w formularzu ofertowym muszą być podane w PLN wraz z podatkiem VAT.
4. Podane w ofercie ceny brutto musza uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zawierać będzie najniższą cenę ofertową.
IX. INNE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający zastrzega w każdym czasie możliwość nierozpatrywania oferty, odwołania lub zmiany warunków postępowania o udzielenie zamówienia, jak również posiada prawo do rezygnacji z prowadzenia postępowania lub zamknięcia postępowania bez wyboru oferty i podania przyczyny.
3. Termin związania ofertą - 30 dni od dnia złożenia oferty.

Kontakt:
X. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
p. Piotr Grzanecki - mail: piotr.grzanecki@biblioteka.lodz.pl (strona merytoryczna)
p. Agnieszka Jachowicz, p. Magdalena Michalska - mail: zamowienia@biblioteka.lodz.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.