Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5518z ostatnich 7 dni
23152z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaną dokumentacją w trakcie realizacji zadania

Data zamieszczenia: 2023-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
ul. Konwiktorska 3/5
00-217 Warszawa
powiat: Warszawa
tel.: 22 628 07 12, faks: 22 626 91 32
zamowieniacps@um.warszawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 22 628 07 12,
Termin składania ofert: 2023-05-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
W związku z przeprowadzaną procedurą o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 złotych, do którego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego zaprasza do składania ofert pn.:
,,Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaną dokumentacją w trakcie realizacji zadania"
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia, jest:
1) aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży architektonicznej, niezbędnej do wykonania robót budowlanych, w ramach realizacji zadania pn. ,,Remont elewacji budynku przy Ul. Konwiktorskiej 3/5", na nieruchomości położonej w miejscowości Warszawa przy Ul. Konwiktorskiej 3/5, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: działka o nr ew.: 1/1, 7, 7 8/2, w obrębie ewidencyjnym: 5-02-05 - Dzielnica Śródmieście, na granicy Nowego Miasta, zwanej dalej dokumentacją. Zaplanowane roboty budowlane będą obejmowały prace związane z wykonaniem remontu elewacji budynku;

2) pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaną dokumentacją, o której mowa w pkt 1, w trakcie realizacji robót budowlano-montażowych.
2. Opracowanie dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, powinno zawierać:
1) aktualizację projektu budowlanego (w 6 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w formatach programu MS WORD i formacie PDF oraz DWG lub na nośniku danych w formacie umożliwiającym właściwy odczyt);
2) dokumentację wykonawczą w tym projekt techniczny (3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej, na płycie CD w formatach programu MS WORD i formacie PDF oraz DWG lub na nośniku danych w formacie umożliwiającym właściwy odczyt);
3) kosztorys inwestorski (2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF i formacie edytowalnym ath);
4) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF).
3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 na zasadach określonych w § 5 wzoru umowy.
Zamówienie nie jest podzielone na części, natomiast składa się z 2 (dwóch) etapów, zgodnie z informacjami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do PO.
Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do PO (,,OPZ'').

CPV: 71220000-6, 71248000-8

Dokument nr: DAG.26.W.108.2023

Składanie ofert:
Sposób i termin składania ofert
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty, zgodnie z zapisami rozdziału VI PO.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polski w formie pisemnej.
3. Oferta musi być kompletna, tj. cena, w tym podatek VAT, zawarta w ofercie musi uwzględniać wymagania określone w publicznym ogłoszeniu (PO) oraz obejmować wszelkie koszty i opłaty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, w zaoferowanym czasie.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym, zgodnie z danymi ujawnionymi we właściwym rejestrze lub ewidencji.
6. Oferty należy składać do 23.05.2023 r. do godz. 11:00, na adres poczty elektronicznej: zamowieniacps@um.warszawa.pl lub osobiście, pocztą lub pocztą kurierską, w budynku Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego - Warszawa, Ul. Konwiktorska 3/5 - w kancelarii w godz.ch: 8:00 - 15:00, w zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, z zamieszczeniem na zewnątrz koperty pełnej nazwy i adresu Wykonawcy oraz opisu:
,,Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaną dokumentacją w trakcie realizacji zadania"
Nr sprawy: DAG.26.W.108.2023

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, o której mowa w Rozdziale III ust. 1 pkt 1, w terminie zgodnym z przedstawioną ofertą Wykonawcy - Etap I.
2. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją, o której mowa w Rozdziale III ust. 1 pkt 2, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 22.12.2023 r. - Etap II.
Przeprowadzenie uzgodnień dokumentacji, o której mowa w Rozdziale I ust. 1 pkt 1, z Konserwatorem Zabytków oraz uzyskanie pozwoleń na budowę należą do kompetencji Zamawiającego.

Wymagania:
II. Tryb udzielania zamówienia
Procedura prowadzona jest w formie procedury z publicznym ogłoszeniem na udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 złotych, do którego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).
Publiczne ogłoszenie oraz informacje dotyczące procedury zamieszczone są stronie internetowej Zamawiającego: https://cpssrodmiescie.bip.um.warszawa.pl
7. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) - o terminie złożenia oferty decyduje termin jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską.
8. W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej (e-mail), terminem złożenia będzie data i godzina potwierdzająca wpływ e-maila na pocztę elektroniczną Zamawiającego, wskazaną w ust. 6. W przypadku składania oferty i dokumentów w formie elektronicznej, Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu oryginał oferty oraz wymagane dokumenty.
9. Oferta złożona:
1) pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) po terminie składania ofert, nie będzie polegała rozpatrzeniu i bez jej otwierania zostanie zwrócona na adres Wykonawcy;
2) w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, po wymaganej godzinie składania ofert, nie będzie podlegała rozpatrzeniu i zostanie odrzucona (liczy się godzina i minuty wyświetlone na poczcie Zamawiającego).
10. W przypadku składania oferty oraz wymaganych dokumentów w formie elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej

opatrzonych podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - Wykonawca nie dostarcza Zamawiającemu oryginału oferty oraz wymaganych dokumentów.
11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę (osoby uprawnione do reprezentacji podpisują druk oferty, wszystkie załączniki, miejsca w których zostały wniesione poprawki).
12. Zamawiający w toku oceny oferty może żądać od Wykonawcy uzupełnienia braków w ofercie, złożenia wyjaśnień dotyczących oferty itp., wyznaczając w tym celu niezbędny na te czynności termin, a także dopuszcza się możliwość poprawiania w ofertach omyłek pisarskich i rachunkowych.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
14. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń i dokumentów wskazanych w rozdziale VI PO lub złożone oświadczenia i dokumenty będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba, że:
1) udział w procedurze lub oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej złożenie, uzupełnienie lub poprawienie;
2) zachodzą przesłanki unieważnienia procedury.
15. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
16. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.