Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
796z dziś
6252z ostatnich 7 dni
24494z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie wieloranżowego nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie wieloranżowego nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2023-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nur
ul. Drohiczyńska 2
07-322 Nur
powiat: ostrowski
tel. 662 520 688, Faks: 86 2779901
inwestycje@gminanur.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nur
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 662 520 688, Fa
Termin składania ofert: 2023-05-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie wieloranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją "Montaż OZE i poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Nur"
Opis przedmiotu zamówienia:

1. Gmina Nur zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na pełnieniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizowanym przez Zamawiającego zadaniem pn. Montaż odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Nur.

2. Planowane do realizacji zadanie obejmuje:

1) Docieplenie budynku Urzędu Gminy Nur i budynku Świetlicy Wiejskiej w Nurze

2) Modernizację oświetlenia w budynku Urzędu Gminy Nur

3) Doposażenie budynku Urzędu Gminy Nur i budynku Świetlicy Wiejskiej w Nurze w pompę ciepła, klimatyzację pomieszczeń i modernizację instalacji centralnego ogrzewania

4) Dostawę i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej PV wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu przy budynkach Urzędu Gminy Nur, Świetlicy Wiejskiej w Nurze, Szkole Podstawowej w Nurze, Stacji Uzdatniania Wody Zuzela, Stacji Uzdatniania Wody Ołowskie

5) Docieplenie sufitu i podłogi w budynku Świetlicy Wiejskiej w Nurze
4. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

5. Zakres działań i czynności inspektora nadzoru:

Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie pełny zakres czynności zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, a w szczególności:

1) analiza merytoryczna dokumentacji projektowej celem właściwej realizacji pod względem kolejności robót, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych,

2) przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy oraz udział w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego,

3) nadzór nad zgodnością wykonawstwa robót z dokumentacją projektową, umową o wykonanie robót budowlanych, wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, technicznych, technologicznych
i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania,

4) dopilnowanie, aby cały zakres rzeczowy objęty dokumentacją projektową został wykonany,

5) nadzór nad jakością wykonanych robót i kontrola jakości materiałów celem uniknięcia zastosowania materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

6) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy,

7) sprawdzanie obmiaru w zakresie niezbędnym do ustalenia wykonanych zakresów robót w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy,

8) sprawdzanie i odbiór skończonych elementów robót w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy,

9) sprawdzenie i odbiór robót objętych odbiorem końcowym w terminie do 7 dni roboczych od daty wpisu o zakończeniu przedmiotu umowy,

10) uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów szczególnych,

11) wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowody dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych,

12) żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

13) wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej dostrzeżonych w trakcie realizacji robót, wnioskowanie do Inwestora (składanie propozycji ulepszających zaprojektowane rozwiązania)
w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody Projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,

14) uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych z projektem i zawartych
w nim rozwiązań, wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową bądź przepisami prawa,

15) wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania,

16) uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego naradach koordynacyjnych,

17) przyjęcie od wykonawcy robót skompletowanej całości dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności,

18) uczestniczenie w odbiorze końcowym zadania, odbiorze pogwarancyjnym oraz przeglądach gwarancyjnych.

Dokument nr: IZD.271.2.5.2023

Specyfikacja:
Dokumentacja z postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dostępna jest na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_nur
Bezpośredni link: https://platformazakupowa.pl/transakcja/739620

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22-05-2023 roku do godz. 12.00:

- pocztą elektroniczną na adres inwestycje@gminanur.pl

- faksem na nr (86) 2779901

- ePUAP: Urząd Gminy Nur:/ f7558jnfbk/

- osobiście lub pocztą: Urząd Gminy Nur, Ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur, sekretariat.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do dnia odbioru robót od Wykonawcy inwestycji.

Planowany okres realizacji inwestycji - 13 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych. Umowa została zawarta 10 maja 2023r.

Wymagania:
Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert.
III. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami uprawnionymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, powinien wykazać, że dysponuje lub na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - inspektor nadzoru robót budowlanych,

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - inspektor nadzoru robót elektrycznych,

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - inspektor nadzoru robót sanitarnych.

Wymaga się, aby każda z powyższych osób posiadała minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru.

Dopuszcza się, aby jedna osoba obejmowała więcej niż jedno stanowisko wymienione powyżej pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień.

Wykonawca zobowiązany będzie do wyznaczenia jednej osoby z wyżej wskazanych do pełnienia funkcji inspektora koordynującego.

IV. Warunki płatności:

Wynagrodzenie Wykonawcy, zaoferowane w formularzu ofertowym, winno obejmować wszystkie czynności oraz koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

Zapłata wynagrodzenia za wykonanie usługi nastąpi na podstawie dwóch faktur:

? faktury częściowej w wysokości do 50% wynagrodzenia, wystawionej po odbiorze częściowym robót budowlanych, płatnej w terminie 30 dni od dnia złożenia;

? faktury końcowej w wysokości pozostałej części wynagrodzenia, wystawionej po wykonaniu przedmiotu umowy i płatnej w terminie 30 dni od złożenia.
VI. Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

2. Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:

? Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

3. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis ,,Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego - Montaż OZE i poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej".

VII. Kryteria oceny oferty:

Cena brutto - 100%

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

VIII. Inne informacje:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

a) do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,

b) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,

c) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,

d) unieważnienia postępowania, jeśli:

- cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania.

W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej http://nur.bipgmina.pl/ oraz pocztą elektroniczną na wskazany w ofercie adres mailowy.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.