Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1128z dziś
6200z ostatnich 7 dni
20664z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usług w zakresie utrzymania rurociągów technologicznych w podziemnych...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usług w zakresie utrzymania rurociągów technologicznych w podziemnych wyrobiskach górniczych

Data zamieszczenia: 2023-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
tel.: 32 756 4937, tel.: 32 718 5548
uslugi@zwp.jsw.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: 43 000,00 PLN
Nr telefonu: tel.: 32 756 4937, t
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usług w zakresie
utrzymania rurociągów technologicznych w podziemnych
wyrobiskach górniczych dla JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice
Ruch Knurów.
6. Lista produktów
Lp. Nazwa zadania Ilość Jednostka miary
1. Świadczenie usług w zakresie
utrzymania rurociągów
technologicznych w podziemnych
wyrobiskach górniczych dla JSW S.A.
KWK Knurów-Szczygłowice Ruch
Knurów. 1 pakiet

Dokument nr: 071/R/23, 7201

Otwarcie ofert: Data i godz. rozpoczęcia licytacji: 2023-06-01 godz 09:00

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-05-25 23:59
Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:
- w formie pisemnej - przez przesłanie oferty w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji.
Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład
Wsparcia Produkcji, Ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.
- w formie wiadomości e-mail, jest składana jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio w formie
pisemnej ze wszystkimi koniecznymi elementami. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej
wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer
aukcji.
- w formie elektronicznej, składana jest w formie plików pdf obejmujących treść oferty i została podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej
wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer
aukcji.

Miejsce i termin realizacji:
Termin dostawy/wykonania
Termin realizacji:
1) Termin realizacji przedmiotu umowy - 24 miesiące od przekazania stanowisk pracy lub do wyczerpania
środków finansowych.
2) Przekazanie stanowisk pracy nastąpi nie później niż 14 dni od daty zawarcia umowy.
16. Sposób dostawy/wykonania
Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Specyfikacja techniczna.

Wymagania:
1. Języki
Język polski
Opis
Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po sobie
malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację danego poziomu
cenowego, widocznego podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość czasu na każdorazowe
podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych
postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w licytacji.
O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników
postępowania.
Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).
Prosimy o zalogowanie się do aukcji z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniając ewentualne problemy
sprzętowe oraz techniczne (np. problemy z logowaniem). UWAGA!!! Czas trwania sesji na platformie
Operatora aukcji wynosi 5 minut. Zalogowanie się na więcej niż 5 minut przed rozpoczęciem aukcji bez
wykonywania jakichkolwiek akcji (stan bezczynności) wymaga odświeżenia strony i ponownego
zalogowania się.
3. Informacje dodatkowe
Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie ,,Regulaminu określającego sposób
przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych
ustawą Prawo Zamówień Publicznych" - Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia
30.11.2021 r. dalej: Regulamin.
Uwaga !
Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien uzyskać
informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.
Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 756 4937.
Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na platformie
zakupowej dostępnej na stronie internetowej o adresie:
https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie Zamawiającego pod poniższym
linkiem: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie:
uslugi@zwp.jsw.pl
Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną
na skrzynkę mailową o adresie: uslugi@zwp.jsw.pl (załączają do wiadomości mailowej) nie może
przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca
zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.
Postanowienia wzoru umowy/IPU znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub
uchylane przez postanowienia Ogłoszenia o aukcji oraz Specyfikacji technicznej w niniejszym
postępowaniu.
4. Waluta
PLN
7. Kryteria oceny
Lp.
1.
Nazwa kryterium
Cena
8. Reguły
Licytacja otwarta
Aukcja japońska
Aukcja zniżkowa
Cena dotyczy całego kontraktu
Czas na decyzję: 60 sekund
10. Widok
Oferent nie widzi nazw pozostałych oferentów
Informacje o ofertach
1. Zamawiający nie dopuszczaskładania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszczaskładanie ofert równoważnych.
3. Zamawiający nie dopuszczaskładanie ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszczamożliwości powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia
podwykonawcom/osobie trzeciej.
5. Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego postępowanie w
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
6. Kryterium oceny- najniższa cena: 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą
ceną.
7.Jeżeli przedmiotem licytacji jest Pakiet nie jest dopuszczalne złożenie oferty częściowej. Po
przeprowadzeniu licytacji Komisja Przetargowa wzywa Wykonawców do rozpisania Pakietu na
poszczególne pozycje, suma wartości pozycji nie może przekraczać kwoty wskazanej w toku licytacji.
14. Warunki płatności
1. Zapłata ceny nastąpi w terminie do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Zapłata następuje przelewem w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
2. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
3. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres :
JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice"
ul. Dworcowa 1
44-190 Knurów
4. Rozliczenie umowy nastąpi za pomocą faktur częściowych za każdy miesiąc kalendarzowy realizacji
przedmiotu umowy, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, przy czym usługi rozliczane
będą w oparciu o ceny jednostkowe.
5. Podstawą do wystawienia faktury będą protokoły odbioru robót częściowe/końcowy, podpisane przez
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Ostatni protokół odbioru częściowego stanowi protokół
odbioru końcowego robót.
6. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek i przedpłat bez zgody Zarządu JSW S.A.
7. Wartość umowy (w tym cena jednostkowa) nie będzie waloryzowana w czasie jej trwania.
17. Warunki udziału
I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na
platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz zgłosić udział w aukcji najpóźniej do godz.
23:59 w dniu, w którym upływa termin składania ofert.
Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod
adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html
Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.
II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert.
Wysokość wadium: 43 000,00 PLN
Termin w jakim wadium zabezpiecza obowiązki Wykonawcy wynikające z udziału w niniejszym
postępowaniu wynosi: 25.05.2023 r. do 22.08.2023 r.
Wadium należy wnieść w jednej lub kilku z następujących form:
1. Pieniądzu w formie przelewu na rachunek bankowy (nie może być wpłacone przekazem pocztowym):
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, PKO
BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem "wadium do aukcji nr 071/R/23".
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert na rachunku
bankowym Zamawiającego nastąpi uznanie przelewu środków pieniężnych odpowiadających kwotowo
oznaczonemu wadium.
2. Gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione (w jednym z poniższych sposobów), jeżeli przed upływem
terminu składania ofert:
- w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. zostanie złożony oryginał gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej,
- oryginał gwarancji bankowej sporządzony w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym gwaranta zostanie przesłany na adres skrzynki mailowej wskazany w punkcie 12.
- oryginał bądź kopia gwarancji ubezpieczeniowej sporządzonej w postaci elektronicznej lub kopia
gwarancji ubezpieczeniowej, sporządzonej w postaci papierowej (formie pisemnej lub dokumentowej)
zostanie przesłana na adres skrzynki mailowej wskazany w punkcie 12.
W szczególności treść gwarancji powinna zawierać:
a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłaty wadium na pierwsze żądanie
Organizatora aukcji (Beneficjenta) w sytuacjach określonych w § 15 ,,Regulaminu ... nieobjętych ustawą
Prawo Zamówień Publicznych" - Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia 30.11.2021
r. ,
b) wskazanie sumy gwarancyjnej,
wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji,
d) określenie terminu ważności gwarancji.
Złożenie lub przesłanie gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów skutkować będzie
odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 21 ust. 2 lit. b Regulaminu.
Kasa ZWP JSW S.A. jest czynna w dniach: poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 08:00 do
09:00 oraz 12:30 do 13:30.
3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości odpowiadającej
wartości wadium jest możliwe:
- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,
- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert do
Prowadzącego postępowanie wpłynie od Wykonawcy oświadczenie (potwierdzone przez CUW) o
przeznaczeniu kwot z należności Wykonawcy na pokrycie wadium w postępowaniu (wzór oświadczenie
stanowi załącznik do ogłoszenia).
Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku
wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności
powinny być istniejące i bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Wykonawca składa do CUW
JSW S.A. (Sekcja Obsługi Zobowiązań) stosowne oświadczenie (w 2 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja
Obsługi Zobowiązań) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich
księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Wykonawca dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje w
CUW JSW S.A. - Sekcja Obsługi Zobowiązań).
W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Wykonawca wysyła elektroniczną kopię
podpisanego oświadczenia na wskazany adres e-mail: blokady-wadium@jsw.pl
Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr
tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.
Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW.
III. Złożenie przez Wykonawcę oferty zawierającej:
1. Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1.
2. Potwierdzenie ustanowienia wadium.
3. Dodatkowe wymagane od Wykonawcy dokumenty:
a) Wykaz (złożony na druku zał. nr 5 do Ogłoszenia) co najmniej jednej usługi wskazującej że Wykonawca
(w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum firm, lider bądź jeden z uczestników/członków konsorcjum)
wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert (jeżeli okres działalności jest krótszy,
to za ten okres) usługę związaną z demontażem lub montażem rurociągów w podziemnych zakładach
górniczych wydobywających węgiel kamienny.
Ww. wykaz winien zawierać przedmiot wykonanej usługi, datę wykonania oraz dane podmiotu na rzecz
którego usługa została wykonana.
b) Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego lub jego
Zastępcę na rzecz których wskazana w wykazie usługa była wykonana, potwierdzające, że usługa została
wykonana należycie.
4. Jeśli Wykonawca działa przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa lub kopię notarialnie
poświadczoną za zgodność z oryginałem, a w przypadku złożenia oferty w formie określonej w:
§ 17 ust. 5 Regulaminu - skan pełnomocnictwa,
§ 17 ust. 6 Regulaminu - pełnomocnictwo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.
18. Prawa i obowiązki zamawiającego
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania w
całości lub części (w zakresie poszczególnych zadań) bez podania przyczyn na każdym etapie
Postępowania.
3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży kolejną,
korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.
4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.
5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail: uslugi@zwp.jsw.pl do
godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono licytację.
6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą stosownie do
postanowień Regulaminu.
19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji
elektronicznej
Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Specyfikacja techniczna.
20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Specyfikacja techniczna.
21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Specyfikacja techniczna.
22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Specyfikacja techniczna.

Uwagi:
Operator aukcji:
JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.
ul. Armii Krajowej 56
44-330 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 633-19-81-130 www.jswits.pl
Pomoc techniczna dla uczestników aukcji:
(+48) 71 787 35 34 helpdesk@logintrade.net

Kontakt:
12. Kontakt w sprawach formalnych
Dział Zamówień Niepublicznych Usługi,Teresa Zięba-Kremiec nr tel.: 32 756 4937;
e-mail:uslugi@zwp.jsw.pl
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Osoba kontaktowa w sprawach technicznych:Tadeusz Groborz nr tel.: 32 718 5548
Sławomir Kołodziejczyk nr tel.: 32 718 5886

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.