Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
655z dziś
6112z ostatnich 7 dni
24353z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa - ponowna legalizacja zbiorników paliwowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa - ponowna legalizacja zbiorników paliwowych

Data zamieszczenia: 2023-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: 1 Regionalna Baza Logistyczna
Ciasna 7
78-600 Wałcz
powiat: wałecki
tel. 261472424, tel. 261 472 578
1rblog@ron.mil.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Wałcz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 261472424, tel.
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1 Regionalna Baza Logistyczna Wałcz.
zaprasza do złożenia oferty na:
2. Przedmiot zamówienia: Usługa - ponowna legalizacja zbiorników paliwowych.
3. Opis przedmiotu zamówienia: ponowna legalizacja zbiorników paliwowych - wg załącznika nr 1.

Dokument nr: 490/ZZ/Sł. MPS/2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: dnia 25.05.2023 r o godz. 11;00.

Składanie ofert:
Miejsce, termin złożenia oferty 1 Regionalna Baza Logistyczna Ul. Wojska Polskiego 76/5 78-600 Wałcz dnia 25.05.2023 r. do godz. 10;30.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2023 r.

Wymagania:
Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy do Odbiorcy: nie dotyczy.
Okres gwarancji - nie dotyczy.
9. Warunki płatności do 30 dni od dnia wystawienia faktury.
10. Termin związania ofertą: od dnia podpisania umowy do 30.09.2023 r.
1) Oferty za kryterium ,,cena" będą rozpatrywane w odniesieniu do każdej części (zadania).
2) Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
14. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w postępowaniu: 490/ZZ/Sł. MPS/2023:
a) oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i niewniesieniu do niego zastrzeżeń (zał. nr 2),
15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
a) Po zatwierdzeniu przez Wnioskującego protokołu z przeprowadzonego rozeznania cenowego zostanie on zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.1rblog.wp.mil.pl
b) Osoba dokonująca zakupu zawiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę o wyborze jego oferty,
c) Zamówienie lub umowa w sprawie zamówienia zawarta będzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
d) Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu do dnia podpisania umowy aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółek cywilnych, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione w okresie wskazanym wyżej, dla każdego wspólnika.
Sposób przygotowania oferty cenowej:
1) Ofertę cenową składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie lub w postaci wydruku komputerowego), zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
2) Celem zapewnienia integralności oferty oraz załączników do oferty zaleca się aby Wykonawca:
a) zaparafował każdą stronę oferty oraz załączników do oferty (w przypadku jej zapisania),
b) ponumerował strony oferty oraz załączników do oferty,
c) spiął lub zszył kartki w ofercie oraz załączników do oferty,
3) Koperta powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści - do terminu otwarcia ofert.
4) Kopertę należy opisać hasłem:
,,OFERTA CENOWA
na ,,Usługa - ponowna legalizacja zbiorników paliwowych".
nr sprawy wg rejestru 490/ZZ/Sł. MPS/2023 nie otwierać do dnia 25.05.2023 r. do godziny 11;00"
Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).
5) Dokumenty winny być wykonane w języku polskim, dokumenty sporządzone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
6) W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty, jako załącznik kopię wymaganego dokumentu, kopia powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę bądź inną osobę legitymującą się pełnomocnictwem rodzajowym do reprezentowania Wykonawcy.
7) Jeżeli złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a komisja nie będzie mogła sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
8) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9) Ofertę cenową należy sporządzić wg poniższego wzoru w formie pisemnej, w języku polskim, włożyć ją w kopertę, opisać zgodnie z pkt 4 i przesłać do Kancelarii Jawnej Zamawiającego.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia po następujących cenach:
Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. netto Wartość Netto (4x5) Stawka VAT Wartość Brutto (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. ZSP-10m3 /olej napędowy/ szt. 5 23%
2. ZSP-100m3 /olej napędowy/ szt. 3 23%
Wartość ogółem: *
słowna wartość netto:.............
słowna wartość brutto:............
1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz.U. z 2022 r., poz. 835)
3. Do oferty załączam następujące dokumenty:
a) ..................
b) ..................
c) ..................
d) ..................

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami Jakub DASZKIEWICZ tel. 261 472 578.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.