Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1128z dziś
6200z ostatnich 7 dni
20664z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Okresowa kontrola przewodów kominowych, dymowych i grawitacyjnych przewodów spalinowych i...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Okresowa kontrola przewodów kominowych, dymowych i grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych

Data zamieszczenia: 2023-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana
ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec
powiat: lubliniecki
tel. 34/3532838
budowlanka@wsnlc.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Lubliniec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 34/3532838
Termin składania ofert: 2023-05-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
Zamówienie pn.: ,,Okresowa kontrola przewodów kominowych, dymowych i
grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych w 20 budynkach
Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu."
Zamówienie, będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, nie dotyczy przepisów
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1710
z późn. zmianami) - wartość szacunkowa netto nie przekracza 130.000,00 zł.
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu uprzejmie zaprasza do
złożenia oferty cenowej na realizację w/w zadania dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala
Neuropsychiatrycznego w Lublińcu.
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: ,,Okresowa kontrola przewodów kominowych,
dymowych i grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych w 20 budynkach
Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu."

Dokument nr: ALE.2418.173.2023

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2023 r.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert ustalono na 22.05.2023 r. do godz. 11:00
Sposób złożenia oferty:
Ofertę można złożyć na podany wyżej adres mailowy w postaci elektronicznej z podpisem
kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym (,,e-dowód") lub w postaci skanu albo dostarczyć
osobiście w formie oryginału do siedziby szpitala.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
Okres realizacji zamówienia: do 26.06.2023 roku.

Wymagania:
4. Gwarancja
Nie dotyczy.
5. Podstawy wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu
dokonywania oceny ich spełniania
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz.U. 2022, poz. 835).
2) Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
6. Inne wymagania zamawiającego
1) Zamawiający potwierdzi Wykonawcy prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia
bezusterkowym protokołem przeglądu dla każdego budynku w dniu zakończenia
usługi.
2) Wykonawca wystawi i dostarczy fakturę do siedziby Zamawiającego nie wcześniej niż
2
w dniu podpisania bezusterkowego protokołu przeglądu.
3) Termin płatności: minimum 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.
4) Oferta oraz załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy.
5) Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
6) Do oferty należy dołączyć:
a) Formularz ofertowy - zał. Nr. 3
b) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
11. Opis sposobu obliczania ceny
1) Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie kalkulacje cenową oferty, która
uwzględnia wszystkie wymagania niniejszego zaproszenia oraz obejmuje wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty
towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia. Dla ułatwienia dołączamy
formularz ofertowy (zał.nr 3)
2) Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia
wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, ponosi Wykonawca.
3) Cena oferty będzie określona w złotych polskich. Rozliczenia między Zamawiającym
a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.
12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu ich oceny
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich
znaczenie procentowe (wagę):
KRYTERIUM SYMBOL WAGA MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW
Cena C 100% 100
1) Zasady kryterium ,,Cena" (C) - max 100 pkt.
W przypadku kryterium ,,Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
???? (??) =
????????
????
× 100 ??????
gdzie:
???? (??) - ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium ,,Cena"
???? - cena badanej ofert
3
???????? - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
13. Informacje dodatkowe
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Zaproszenia na każdym
etapie niniejszego postępowania, do ustalonego terminu składania ofert.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3) W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył wraz z ofertą wymaganego pełnomocnictwa
albo złożył wadliwe pełnomocnictwo - Zamawiający może wezwać do złożenia
wymaganego dokumentu w terminie przez siebie wskazanym.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do wyjaśnień treści złożonej oferty.
5) Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji treści oferty. W przypadku podjęcia
decyzji o przeprowadzeniu negocjacji, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia
oferty dodatkowej, która nie może przewidywać wartości mniej korzystnych niż
wskazane w ofercie pierwotnej.
6) W przypadku, gdy cena złożonej oferty przez Wykonawcę, wydaje się Zamawiającemu
rażąco niska - Zamawiający może wezwać Wykonawcę w terminie przez siebie
wskazanym do złożenia wyjaśnień, dotyczących ceny oferty.
7) Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od
realizacji umowy Zamawiający może wybrać kolejną ofertę bez ponownej oceny ofert.
8) Zamawiający poprawi w ofercie:
a) Oczywiste omyłki pisarskie
b) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zaproszenia do składania
ofert, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w szczególności
w następujących przypadkach:
a) gdy jej treść nie odpowiada Zaproszeniu do składania ofert,
b) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
c) gdy zostanie złożona po upływie wyznaczonego terminu składania ofert,
d) gdy nie będzie odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 4,
e) gdy Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złoży wyjaśnień, o których mowa
w pkt 6 bądź wyjaśnienia potwierdzą rażąco niską cenę,
f) gdy Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie złoży brakującego
lub wadliwego pełnomocnictwa,
g) wykonawca w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 8 lit. c) Zaproszenia do składania ofert,
h) Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
10) Zamawiający może unieważnić postępowanie w szczególności, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub cena z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
4
c) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
11) Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na
każdym etapie bez podania przyczyn.

Kontakt:
Sposób kontaktowania się z Zamawiającym
W razie pytań proszę kontaktować się z Panem Marcinem Grabińskim, tel. 34/3532838, email:
budowlanka@wsnlc.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.