Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1128z dziś
6200z ostatnich 7 dni
20664z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont części wnętrza Przedszkola

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont części wnętrza Przedszkola

Data zamieszczenia: 2023-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Raszyn
ul. Szkolna 2a
05-090 Raszyn
powiat: pruszkowski
tel. /22/ 701 78 77
inwestycje@raszyn.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Raszyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. /22/ 701 78 77
Termin składania ofert: 2023-05-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remontu części wnętrza Przedszkola nr 2 "W Stumilowym Lesie" w Raszynie
Zapraszamy do złożenia ofert cenowych na wykonanie:

,,Remontu części wnętrza Przedszkola nr 2 "W Stumilowym Lesie" w Raszynie".

Opis przedmiotu zamówienia:

Specyfika głównych wymagań:

Szczegółowy zakres prac oraz specyfikę zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

Wykonawca udziela Zamawiającemu 5 letniej gwarancji i 5 letniej rękojmi na przedmiot umowy.
Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

CPV: 45214100-1, 45453000-7, 45410000-4, 45442100-8

Dokument nr: IR.271.8.51.2019.LW (2)

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 22.05.2023 r. do godz. 10:00

- w siedzibie Zamawiającego: 05-090 Raszyn Ul. Szkolna 2a w zamkniętej kopercie
z dopiskiem:

,,Remont części wnętrza Przedszkola nr 2 ,,W Stumilowym Lesie" w Raszynie

NIE OTWIERAĆ PRZED 22.05.2023 r. godz. 10:10

znak sprawy IR.271.8.51.2019.LW (2)"

lub

- przesłać drogą elektroniczną (w formacie pdf opatrzoną podpisem elektronicznym - do wyboru:
1) osobistym, 2) zaufanym, bądź 3) kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres: inwestycje@raszyn.pl.

W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oryginału oferty w siedzibie Zamawiającego: 05-090 Raszyn Ul. Szkolna 2a, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zgodnie z § 9 projektowanych postanowień umowy tj.:

w ciągu jednego miesiąca, z zastrzeżeniem, iż rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić nie wcześniej, niż dnia 17.07.2023 r., a zgłoszenie robót budowlanych do odbioru końcowego musi nastąpić nie później, niż dnia 17.08.2023 r.

Wymagania:
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
III. Warunki udziału w zamówieniu:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy - wg. załączonego wzoru formularza cenowo - ofertowego (załącznik nr 3),
kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej,
dokumenty niezbędne do zawarcia umowy: dane Firmy, tj. numer NIP i REGON.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.
Opis sposobu obliczania ceny.
Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienie.
Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VII. Kryteria oceny ofert.

Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami przy wyborze oferty:

Cena - 100%.

VIII. Sposób przygotowania oferty.

Zamawiający zaleca, aby ofertę sporządzić z wykorzystaniem formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 3 - Formularz cenowo - ofertowy.
Ofertę należy złożyć w terminie wyznaczonym poniżej. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składnia ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
Oferta winna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wg. dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa.
Wykonawca powinien również załączyć odpowiednie pełnomocnictwa w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej, jeśli w imieniu wykonawcy ofertę lub dokumenty złożone wraz z ofertą podpisuje pełnomocnik. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie właściwe dokumenty złożyć musi każdy z nich.
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający odrzuci oferty, które:

nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu, w szczególności Wykonawca nie przedstawi wraz z ofertą wymaganych dokumentów lub przedstawi dokumenty zawierające błędy i nie uzupełni dokumentów w przypadku wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia;
są niezgodne z przepisami prawa;
Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wyjaśnił treści oferty lub z treści oferty i wyjaśnień Wykonawcy wynika, iż Wykonawca lub jego oferta nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym;
zawierają rażąco niską cenę.
Zamawiający uprawniony jest do wyjaśnienia oferty oraz złożonych z nią dokumentów, a także do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia wymaganych dokumentów.
Postanowienia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Zamawiający uprawniony jest do poprawienia w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych lub pisarskich.
Termin związania ofertą.

Wykonawca związany jest ofertą 30 dni, licząc od upływu terminu składnia ofert, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składnia ofert.

Informacje o formalnościach.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie www.bip.raszyn.pl.

Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

XIII. Pozostałe informacje i pouczenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
W przypadku, gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający jest uprawniony do podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
Niezwłocznie po wyborze, Zamawiający zamieści informację na swojej stronie internetowej www.bip.raszyn.pl o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zapytania ofertowego przed upływem terminu do składnia ofert
W celu uniknięcia konfliktu interesów niniejsze zamówienie zostanie udzielone przez Zamawiającego podmiotom, nie będącym podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Uwagi:
XII. Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn ul. Szkolna 2a,
05-090 Raszyn;
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest Pan Arkadiusz Godula, kontakt: adres e-mail iod@raszyn.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.);
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan Łukasz Wielgosz (e-mail: lwielgosz@raszyn.pl, inwestycje@raszyn.pl).
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: 8:00 - 18:00 - w poniedziałki, 8:00 - 16:00 - od wtorku do czwartku, 8:00 - 14:00 - w piątki.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.