Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
244z dziś
5700z ostatnich 7 dni
23942z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usług kominiarskich

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usług kominiarskich

Data zamieszczenia: 2023-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze
ul. Partyzantów 42
65-332 ZIELONA GÓRA
powiat: Zielona Góra
tel. 68 329 18 60
biuro.podawcze.pozgo@prokuratura.gov.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: ZIELONA GÓRA
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 68 329 18 60
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
świadczenie usług kominiarskich w obiektach okręgu zielonogórskiego.
1. Niniejsze postępowanie dotyczy:
a) przeprowadzenia kontroli technicznej zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 tj. z dnia 2023.04.12), stanu
technicznego przewodów kominowych pozostających w obiektach okręgu
zielonogórskiego jak w załączniku nr 1 pkt a do przedmiotowego zapytania,
b) czyszczenia raz w roku przewodów kominowych wentylacyjnych
pozostających w obiektach okręgu zielonogórskiego jak w załączniku nr 1
pkt b do przedmiotowego zapytania,
c) czyszczenia dwa razy w roku przewodów kominowych spalinowych
pozostających w obiektach okręgu zielonogórskiego jak w załączniku nr 1
pkt c do przedmiotowego zapytania,
3. Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych oraz czyszczenie
przewodów zostanie przeprowadzone w terminie do 14 dni roboczych liczonych
od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia, drugie
czyszczenie przewodów spalinowych w terminie do 30 listopada roku
umownego.
4. W lokalizacji : Wschowa i Żagań pozostają na wyposażeniu obiektów centrale
wentylacyjne nawiewno - wywiewne z nagrzewnicami elektrycznymi
zamontowane odpowiednio: Wschowa - piwnica, parter, poddasze, Żagań -
parter, pierwsze piętro, poddasze.
5. Wykonawca dla każdego obiektu osobno, z okresowej kontroli przewodów
kominowych sporządzi protokoły wraz z oceną ich stanu technicznego.
6. Wykonawca sporządzi zbiorcze zestawienie z przeprowadzonej kontroli wraz
z wykazem usterek oraz prac niezbędnych do wykonania celem ich usunięcia.
7. Zamawiający wymaga od wykonawcy uprawnień i kwalifikacji wskazanych
w art. 62 ust. 6 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t. j.
z dnia 2023.04.12) oraz przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
lub Korporacji Kominiarzy Polskich lub Krajowej Izby Kominiarzy.
8. Zamawiający wymaga od wykonawcy aktualnego ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością przez cały
okres obowiązywania umowy.
9. Wykonawca przedłoży zamawiającemu przed zawarciem umowy oryginały
dokumentów, o których mowa w pkt. 7 i 8 niniejszego zapytania celem
sporządzenia kserokopii i dołączenia do dokumentów postępowania.

CPV: 50000000-5, 71356100-9, 71315410-6

Dokument nr: 3033-7.262.210.2023

Składanie ofert:
21. Przygotowaną ofertę, na którą składa się wypełniony druk formularza
ofertowego, należy przesłać w terminie do 25 maja 2023 r., wyłącznie drogą
elektroniczną na adres: biuro.podawcze.pozgo@prokuratura.gov.pl,
powołując się na numer postępowania wskazany na wstępie zapytania
ofertowego.

Miejsce i termin realizacji:
13.Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Na czas oznaczony tj.: od daty zawarcia do dnia 31 grudnia 2024 r.

Wymagania:
W związku z prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000,00 zł,
10. Strony, za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, przyjmują rozliczenie
ryczałtowe. Oferowana cena jest ostateczna i nie podlega zmianie przez cały
okres trwania umowy oraz zawiera wszystkie elementy niezbędne do realizacji
przedmiotu zamówienia między innymi: koszty dojazdu, materiałów, części,
urządzeń, mierników, itp.
11. Podstawą do wystawienia faktur za wykonane usługi są protokoły potwierdzające
jej wykonanie podpisane przez przedstawicieli Stron.
12.Za świadczone usługi wykonawca będzie wystawiał faktury z 21 dniowym
terminem płatności, liczonym od daty wpływu faktur do siedziby
zamawiającego. W fakturze wykonawca wskaże numer rachunku bankowego,
na który zamawiający przekaże wynagrodzenie.
Wykonawca przedstawia ofertę na załączonym do zapytania ofertowego
formularzu ofertowym - załącznik nr 1.
14.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
Przy wyborze oferty, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Oferta najkorzystniejsza otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym
ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany
jako wartość punktowa oferty.
Lp. KRYTERIUM WAGA
1. Cena 95 %
2. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych 5 %
RAZEM 100 %
Sposób obliczenia wartości punktowej (P):
Kryterium: cena brutto oferty (P1) - 95 %
Za spełnienie tego kryterium zamawiający może przyznać maksymalnie 95
punktów. Wartość punktowa tego kryterium zostanie obliczona w następujący
sposób:
Ilość punktówP1 =
cena najniż???? ??????(brutto)
cena badanej oferty (brutto) x 95 %
Do obliczeń uwzględniona będzie całkowita wartość brutto zgodna
z wypełnionym przez wykonawcę formularzem ofertowym (zał. nr 1).
Kryterium: zatrudnienie osób niepełnosprawnych (P2) - 5 %.
Jeżeli wykonawca zatrudnia co najmniej 1 osobę niepełnosprawną, o której
mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych i powierzy jej czynności związane z faktyczną
realizacją zamówienia oraz złoży takie oświadczenie w formularzu ofertowym
(załącznik nr 1), otrzyma z tego tytułu 5 pkt podczas oceny oferty (P2) - 5 %.
Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Wykonawca łącznie otrzyma punktów P = P1 + P2
Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z powyższym wzorem.
15. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt,
że zostały złożone oferty o takiej samej wartości punktowej, zamawiający
wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych
niż w złożonych wcześniej ofertach.
16. Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje na prośbę wykonawcy.
17. Zamawiający wymaga podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia,
której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w formie elektronicznej tzn.:
kwalifikowanym podpisem.
18. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się
od podpisania umowy i realizacji zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej
oceny.
19.Termin ważności oferty: 30 dni.

Kontakt:
20. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach
związanych z prowadzonym postępowaniem jest:
Stanowisko Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego
Imię i nazwisko Małgorzata Jasińska
tel. 68 329 18 60

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.