Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5369z ostatnich 7 dni
21936z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Mycie pionowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu w ramach prac utrzymaniowych oraz umycie...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Mycie pionowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu w ramach prac utrzymaniowych oraz umycie tablic systemu informacji miejskiej dla kierujących pojazdami wraz z przeglądem technicznym mytych elementów

Data zamieszczenia: 2023-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
61 64 77 214
oferty@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: 61 64 77 214
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI DO 30 TYS. EURO
. Nazwa postępowania.
Mycie pionowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu w ramach prac utrzymaniowych oraz umycie tablic systemu informacji miejskiej dla kierujących pojazdami wraz z przeglądem technicznym mytych elementów.
5. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest mycie pionowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu (UBR) w ramach prac utrzymaniowych oraz umycie tablic systemu informacji miejskiej (SIM) dla kierujących pojazdami wraz z przeglądem technicznym mytych elementów, wg poniższych zasad:
Urządzenia przed umyciem należy oczyścić z nalepionych ogłoszeń, naklejek, plakatów reklamowych. Mycie należy wykonać wodą z dodatkiem środków myjących nie powodujących uszkodzenia mytych powierzchni. Mycie znaków drogowych oraz tablic drogowskazowych i tablic SIM należy wykonać ręcznie, metodami nieinwazyjnymi tzn. nie powodując zarysowań powierzchni folii odblaskowej, z dokładnym usunięciem detergentów i preparatów myjących. Słupki do znaków, bramownice, wysięgniki, słupki
blokujące, barierki - dopuszczalne jest mycie przy pomocy myjek ciśnieniowych. Kosztami naprawy ewentualnych uszkodzonych w trakcie mycia elementów oznakowania zostanie każdorazowo obciążony wykonawca, na podstawie zapisu w protokole odbioru.
W czasie mycia urządzeń bezpieczeństwa ruchu należy równolegle prowadzić przegląd techniczny. W przypadku stwierdzenia elementów uszkodzonych lub zniszczonych należy to zgłaszać do ZDM w formie raportu (załącznik nr 1). Drastyczne uszkodzenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu powodujące zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników drogi należy zgłaszać dodatkowo, natychmiast po zauważeniu, telefonicznie do Centrum Operacyjnego Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - tel. 61 64 65 450 (czynny całą dobę) odnotowując w raporcie datę zgłoszenia telefonicznego.
Prace będą wykonywane na podstawie wskazań Zamawiającego dla obszarów i ulic miasta Poznania. Podane w ofercie ilości są szacunkowe. Rozliczenie umowy nastąpi w oparciu o zatwierdzone protokoły powykonawcze zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego. Protokół zostanie sporządzony w oparciu o faktyczną liczbę wykonanych prac i ceny jednostkowe wykazane w ofercie wykonawcy. Maksymalny czas realizacji zlecenia wskazania Zamawiającego to 15 dni roboczych. Zmiana tego terminu jest możliwa po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.
Zamawiający będzie wymagał dokumentacji fotograficznej wykonanych prac. Dla elementów SIM po myciu każdego elementu należy wykonać fotografię z opisem lokalizacji - zdjęcia należy przekazać Zamawiającego na płycie CD/DVD. Dokumentację fotograficzną mycia elementów innych niż SIM należy realizować, gdy w ramach bieżących wskazań Zamawiający określi taką konieczność.
Obmiary wykonanych robót należy składać co miesiąc (za wyjątkiem okresów kiedy nie zostały wykonane żadne prace) a przy zleceniach dotyczących prac związanych z przygotowaniem ulic do uroczystości religijnych, państwowych oraz imprez sportowych bezpośrednio przed terminem wyznaczonym przez inspektora.
Obmiary wykonanych prac należy sporządzać w formie elektronicznej i przedstawiać Zamawiającemu w postaci wydruku komputerowego w formie tabeli wg wzoru - załącznik 5 i 6, podając ulice z podziałem na odcinki i ilości wykonane w poszczególnych asortymentach.
Nie należy zliczać do obmiaru danej ulicy urządzeń umytych z ulic dochodzących i przyległych. Wątpliwości w związku z prowadzeniem obmiarów należy każdorazowo uzgadniać z inspektorami nadzoru, jeszcze przed sporządzeniem obmiaru.
Potwierdzone przez Zamawiającego raporty (załącznik nr 1) i obmiary (załączniki nr 5 i 6) będą podstawą do dokonania częściowego odbioru robót i faktur częściowych.
Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy zobowiązany jest złożyć w celu zatwierdzenia do organu uprawionego projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych prac.
W czasie realizacji robót wykonawca zobowiązany jest do stosowania i utrzymania tymczasowego oznakowania obszaru wykonywanych prac oraz tymczasowej organizacji ruchu (zatwierdzonej przez uprawiony organ), a także demontażu tymczasowego oznakowania po zakończeniu prac.
Nie dopuszcza się wykonywania prac powodujących zajęcie jezdni i znaczące utrudnienie w ruchu w godz.ch 7:00 - 9:00 oraz 14:00 - 18:00 w dni inne niż sobota, niedziela i święta. W uzasadnionych przypadkach, po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, możliwe jest odstępstwo od tej zasady.
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i odtworzenia terenu naruszonego w trakcie prowadzonych prac oraz zachowania ostrożności przy prowadzeniu prac w pobliżu drzew, krzewów oraz terenów zielonych.
Przyjmuje się, że oferowana cena jednostkowa uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do realizacji zadania.
Załączony wzór umowy zawiera zapisy dotyczące ochrony płatności dla podwykonawców, pod warunkiem akceptacji podwykonawcy przez Zamawiającego

Dokument nr: ZDM-RO.342.28.2023

Otwarcie ofert: 12. Data, godz. otwarcia ofert
Siedziba ZDM Poznań, Wilczak 17, 25 maja 2023 roku, godz. 12:00

Składanie ofert:
10. Oferty należy złożyć:
W siedzibie Zamawiającego na ulicy Wilczak 17 w Poznaniu (sekretariat/biuro podawcze/adres email oferty@zdm.poznan.pl).
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,RO mycie UBR, NIE OTWIERAĆ PRZED data / godz.".
Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
11. TERMIN SKŁADANIA ofert
Do dnia 25 maja 2023 r. do godz. 8:00

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin wykonania.
Do 20 października 2023 roku.

Wymagania:
6. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
8. Warunki uczestnictwa.
Oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni roboczych od terminu składania ofert.
Przy wyborze i ocenie ofert, Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny oferty, które rozpatrywane będzie na podstawie wycenionego przez oferenta kosztorysu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę (suma ofert częściowych dla poszczególnych zadań).
Zleceniobiorca wymaga aby oferent posiadał doświadczenie. Do oferty należy dołączyć referencje o wykonaniu prac utrzymaniowych - mycie urządzeń bezpieczeństwa ruchu - minimum dwie roboty za kwotę 60 tys. zł netto w ostatnich pięciu latach.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał przez cały okres realizacji zadania polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczeniową w kwocie nie niższej niż 100 000,00
zł. Do oferty należy załączyć kopię polisy ubezpieczeniowej. Brak polisy związany będzie z odrzuceniem oferty.
Oferent składając ofertę w postępowaniu akceptuje wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wykonawca musi być przedsiębiorcą lub osobą prawną.
Wykonawca powinien podpisać umowę w terminie 14 dni od jego wyboru, pod rygorem wybrania kolejnego oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Kary umowne zgodnie z załączonym wzorem umowy.

Kontakt:
3. Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu osoby do kontaktu.
Wydział Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu, Tomasz Krzyżaniak, telefon 61 64 77 214
13. Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert.
Tomasz Krzyżaniak.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.