Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
268z dziś
5725z ostatnich 7 dni
23967z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych entylacyjnych,...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych entylacyjnych, spalinowych i dymowego

Data zamieszczenia: 2023-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2
75-453 KOSZALIN
powiat: Koszalin
tel. (94) 3478 713 fax. (94) 342 59 63
dzial.zamowien@tu.koszalin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: KOSZALIN
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (94) 3478 713 f
Termin składania ofert: 2023-05-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych wentylacyjnych, spalinowych i dymowego znajdujących się w obiektach Politechniki Koszalińskiej na terenie Koszalina i Mielna.
. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych wentylacji grawitacyjnej i spalinowych znajdujących się w obiektach Politechniki Koszalińskiej na terenie Koszalina oraz dodatkowo dokonanie czyszczenia kanałów spalinowych kotłowni w budynku ,,D" przy Ul. Racławickiej 15-17, kanału dymowego w Hangarze w Mielnie i czyszczenia przewodów wentylacyjnych wyznaczonych na dany rok przez Zamawiającego w zakresie określonym zapytaniu ofertowym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zawiera Załączniki nr 1 i 3 do Zapytania ofertowego.

Dokument nr: 18/ATZ/SZP-1/2023

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2023 r. o godz. 13:15.
Oferty złożone po terminie składania ofert lub w formie papierowej nie będą brane pod uwagę.
2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Składanie ofert:
Pytania dotyczące zapytania można zadawać pocztą e-mail na adres: dzial.zamowien@tu.koszalin.pl do dnia 23.05.2023 r.
1. Oferty należy przesyłać drogą mailową na adres e-mail dzial.zamowien@tu.koszalin.pl do dnia 26.05.2023 r. do godz. 1300.

Miejsce i termin realizacji:
Termin i miejsce realizacji zamówienia
Realizacja okresowych przeglądów kominowych nastąpi w terminie: czerwiec-sierpień w 2023 r.
i w 2024 r.

Wymagania:
4. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej dla celów porównania i oceny ofert, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego. Po przeliczeniu oferty złożonej w walucie obcej na PLN wg zapisu powyżej. Zamawiający dla porównania ofert doliczy obowiązujący podatek od towarów i usług na podstawie odrębnych przepisów.
5. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do treści oferty, które są spisane przez Zamawiającego spowoduje jej odrzucenie.
6. Zamawiający nie dopuszcza złożenie oferty częściowej. Każdy Wykonawca w niniejszym postępowaniu może złożyć jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty
w postepowaniu skutkować będzie odrzuceniem przez Zamawiającego wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
7. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
8. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.
Zamawiający zamieści treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami na stronie internetowej prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytań. Zamawiający zastrzega sobie, że zapytania złożone po terminie mogą pozostać bez odpowiedzi.
IV. Kryteria oceny ofert

Pod uwagę będą brane kryteria: cena brutto - 100%, (cenę należy podać w złotych polskich PLN brutto z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku).
Cenę oferty należy określić na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów, opłat, elementów cenotwórczych i innych składników wpływających na ostateczną cenę związanych z realizacją zamówienia, w tym warunki i obowiązki umowne określone w projekcie umowy.

V. Badanie oferty. Wyjaśnienia treści złożonych ofert. Omyłki pisarskie i rachunkowe

1. Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający będzie badał tylko ofertę, która uzyska największą liczbę punktów przyznanych w oparciu o zastosowane kryterium oceny ofert, pod kątem prawidłowo złożonych przez Wykonawcę wymaganych dokumentów (nie dotyczy Formularza ofertowego i cenowego).
3. Zamawiający dopuszcza możliwość jednokrotnego uzupełnienia, po wcześniejszym, wezwaniu oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (nie dotyczy Formularza ofertowego i cenowego).
4.Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zapytania niepowodujące istotnych zmian w treści oferty wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. W przypadku sprzeciwu Wykonawcy dotyczące poprawienia innej omyłki, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
5. Zamawiający odrzuci ofertę:
1) niezgodną z opisem przedmiotu zamówienia,
2) z rażąco niska ceną,
3) wariantową,
4) złożoną po terminie składania ofert,
4) złożoną w formie papierowej.
6. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie dotyczące zaoferowanej ceny za przedmiot zamówienia.
7. W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie, w określonym terminie, wyjaśnień - w tym dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
8. Obowiązek wyjaśnienia rażąco niskiej ceny leży po stronie Wykonawcy.
9. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
10. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
VII. Sposób przygotowania oferty

Oferta ma:
- posiadać datę sporządzenia,
- być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych),
- być podpisana/opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub dowodem osobistym, Zamawiający dopuszcza również złożenie skanu papierowo podpisanej oferty,
- zawierać pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

VIII. Wykaz dokumentów, które należy Wykonawca ma złożyć w ofercie

1. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1),
2. Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 2),
3. Wypełniony formularz cenowy (Załącznik nr 3),
4. Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia ( Załącznik nr 4)
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.