Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
875z dziś
6332z ostatnich 7 dni
24573z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2023-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wołów
Rynek 34
56-100 Wołów
powiat: wołowski
Tel.: 305 319 12 05, fax.:303 319 13 03, 71 319 13 54
aleksandra.kozak@wolow.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wołów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: 305 319 12 05,
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu, którego wartość nie przekracza wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 - Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity; Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)
,,Usługa wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w ramach zadania: Budowa budynku
komunalnego wielorodzinnego w Lubiążu."
2. Opis przedmiotu zamówienia
1) Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego ramach zadania: ,,Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w Lubiążu".
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:
Budynek komunalny, wielorodzinny, wolnostojący, niepodpiwniczony wraz z pełną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem na działce nr 92/22, 148 AM1 w Lubiążu, jednostka ewidencyjna 022203_5, Wołów - obszar wiejski, obręb ewidencyjny nr 0037 Lubiąż, powiat wołowski, woj. dolnośląskie.
Inwestycja obejmuje m. in.:
o budowę wolnostojącego budynku parterowego, niepodpiwniczonego, na rzucie litery ,,L" wymiarach 19,5x15,5m i wysokości 15,98m,
o budowę przyłącza wodno- kanalizacyjnego,
o budowę przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z centralą wody deszczowej i zbiornikiem wody deszczowej 8,5m3 oraz separatorem,
o budowę podzielnego zbiornika na gaz LPG 4850 L wraz z przyłączem gazu do budynku,
o budowę przyłącza elektroenergetycznego i budowę wewnętrznej linii zasilającej budynek.
o budowę przyłącza teletechnicznego,
o wykonanie oświetlenia drogi wewnętrznej i miejsc parkingowych,
o budowę małej architektury,
o wykonanie nasadzeń zieleni, wycinkę zieleni, skarpa zieleni,
o budowę 13 miejsc postojowych i 1 miejsca dla niepełnosprawnych oraz chodników i drogi wewnętrznej z wysepką.
o budowy zjazdu na działkę z drogi KDD/14 działka nr 148 AM 1
o budowy wiaty śmietnikowej o wymiarach 3,0x3,lm.

CPV: 71247000

Otwarcie ofert: 2) Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
1) Ofertę należy złożyć na e-mail: aleksandra.kozak@wolow.pl lub w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wołów, Ul. Rynek 34, 56-100 Wołów do dnia 25.05.2023r. do godz. 12.00

Miejsce i termin realizacji:
3) Termin wykonania zamówienia: Przez cały okres trwania budowy do ok. 07.2024 r.

Wymagania:
3. Informacja o środkach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie:
o co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która pełniła funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującą roboty budowlane w branży ogólnobudowlanej oraz brała udział w realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy lub modernizacji budynku w branży ogólnobudowlanej o kubaturze nie mniejszej niż 1500 m3
o co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz, pełniła funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującą roboty budowlane w branży ogólnobudowlanej, która brała udział w realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub modernizacji budynku w branży ogólnobudowlanej o kubaturze nie mniejszej niż 1500 m3
o co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, uprawniające do kierowania robotami, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz pełniła funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującą roboty budowlane w branży ogólnobudowlanej, która brała udział w realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub modernizacji w branży ogólnobudowlanej o kubaturze nie mniejszej niż 1500 m3
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę kilku funkcji podczas wykonywania zamówienia, w przypadku posiadania przez tę osobę odpowiednich uprawnień. Zamawiający wymaga, aby do oferty załączono dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień.
4. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
Wszelkie oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą, faksu lub drogą elektroniczną.
7. Termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
8. Opis sposobu obliczenia ceny
1) Na formularzu ofertowym należy przedstawić cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia oraz stawkę podatku VAT.
2) Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3) Cena zawierać ma wszystkie koszty przedmiotu zamówienia.
4) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
9. Kryteria oceny ofert
1) Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: o Cena
10. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą
Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.
11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1) O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji w celu uzyskania tańszej oferty lub ulepszenia oferty.
3) Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
4) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcie umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny lub przeprowadzić nowe postępowanie.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
6) Do prowadzonego postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej.
7) Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych bez zastosowania przepisów ustawy Pzp.

Kontakt:
1) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest w sprawach proceduralnych i merytorycznych: Pafł/Pani Aleksandra Kozak Tel/fax.: e-mail.: 71 319 13 54, aleksandra.kozak@wolow.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.