Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
268z dziś
5725z ostatnich 7 dni
23967z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji paneli fotowoltalicznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji paneli fotowoltalicznych

Data zamieszczenia: 2023-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
ul. Słowackiego 7
85-008 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel. 52 321-11-42
zam.publiczne@amfn.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 52 321-11-42
Termin składania ofert: 2023-05-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust.l pkt .1 ustawy
Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o złożenie oferty ,,Na zaprojektowanie i wykonanie instalacji paneli fotowoltalicznych na budynku Sali Koncertowej Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy Ul. Staszica 3
I. Opis przedmiotu zamówienia: Sala Koncertowa Bydgoszcz Ul. Staszica 3:
1. Opis ogólny.
Celem wykonania instalacji fotowoltaicznej jest uzyskanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w obiektach użytkowanych przez Akademię Muzyczną.
Proponowana powierzchnia dachu jest płaska pokryta papą na płytach korytkowych dachowych opartych na profilach stalowych.
Wymagany zakres prac do wykonania zostanie określony przez Wykonawcę i powinien zawierać następujące elementy:
1. Maksymalną ilość paneli fotowoltaicznych możliwych do zamontowania na udostępnionej powierzchni dachu.
2. Sposób montowania paneli z podaniem rodzaju konstrukcji bez możliwości mocowania do istniejącej powierzchni dachu.
3. Określenie maksymalnego bezpiecznego obciążenia istniejącego dachu z uwzględnieniem jego konstrukcji.
4. Sposób prowadzenia przewodów elektrycznych od instalacji paneli do miejsca przyłącza licznikowego w budynku.
5. Przedstawienie kart katalogowych paneli i innych akcesoriów niezbędnych do uruchomienia i bezpiecznej eksploatacji, również pod względem p.poż, całej instalacji fotowoltaicznej.
6. Podanie terminu montażu oraz terminu uruchomienia instalacji.
7. Podanie całkowitej ceny ryczałtowej netto i brutto obejmującej montaż i uruchomienie instalacji.
8. Podanie okresu gwarancji i rękojmi za wady oraz przekazanie instrukcji obsługi i czynności niezbędnych do wykonania w okresie eksploatacji instalacji fotowoltaicznej.
9. Wszystkie elementy instalacji muszą posiadać wymagane prawem dokumenty dopuszczające je do wbudowania.
10. Wykonawca oświadcza, że wszystkie prace wykona siłami własnymi i bierze na siebie 100% odpowiedzialność za ich wykonanie.
11. Zamawiający udostępni Dokumentację dotyczącą budynku Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.
12. Wykonawca odpowiada za opracowanie dokumentacji na: zaprojektowanie, dostawę,
montaż i uruchomienie instalacji fotowoltalicznej.
-dokumentacja zostanie wykonana w 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w plikach PDF (na nośnikach elektronicznych płyty CD/DVD lub pendrivie i zostanie protokolarnie przekazana Zamawiającemu.
13. Wykonawca na podstawie udzielonego przez Zamawiającego ,,Pełnomocnictwa" zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich pozwoleń, uzgodnień określonych przepisami prawa w tym zakresie.
14. Dokumentacja zostanie uzgodniona z Rzeczoznawcą ppoż.
15. Wykonawca uzyska zgody i wykona instalacje w zakresie mocy przyłączeniowych, dokona zmiany licznika z właściwym miejscowo Zakładem Energetycznym.
16. Wykonawca zaprojektuje, dostarczy i zamontuje maksymalną ilość paneli fotowoltaicznych możliwych do zamontowania na udostępnionej powierzchni dachu.
17. Wykonawca określi maksymalnie bezpieczne obciążenia istniejącego dachu z uwzględnieniem jego konstrukcji.
18. Wykonawca zaplanuje sposób prowadzenia przewodów elektrycznych od instalacji paneli do miejsca przyłącza licznikowego w budynku.
19. Wykonawca przedstawi karty katalogowe paneli i innych akcesoriów niezbędnych do uruchomienia i bezpiecznej eksploatacji, również pod względem p.poż, całej instalacji fotowoltaicznej.
20. Wyposaży wykonaną instalację fotowoltaliczną w tabliczki znakujące.
21. Montaż tabliczek znakujących instalację i urządzenia.
22. Wykonawca poda termin montażu oraz termin uruchomienia instalacji.
23. Wykonawca poda całkowitą cenę ryczałtową netto i brutto obejmującą wykonanie dokumentacji, dostawę i montaż oraz uruchomienie instalacji.
24. Poda okres gwarancji i rękojmi za wady oraz przekaże instrukcję obsługi i czynności niezbędnych do wykonania w okresie eksploatacji instalacji fotowoltaicznej.
Wszystkie elementy instalacji muszą posiadać wymagane prawem dokumenty dopuszczające je do wbudowania.
Wykonawca oświadcza, że wszystkie prace wykona siłami własnymi i bierze na siebie 100% odpowiedzialność za ich wykonanie.
2. Technologia i zakres prac do wykonania.
Elementy składowe instalacji fotowoltalicznej
Lp. Części i elementy składowe Ilość Jednostka miary
1 Moduł PV LONGI LR5-54HIH 405W 42 szt.
2 Inwerter SOLPANET G2 PRO 17kW 1 szt.
3 Konstrukcja wsporcza dachowa montowana na połaci dachowej -dach płaski 1 kpl.
4 Zabezpieczenia AC+DC 1 kpl.
5 Kabel solarny H1Z2Z2-K 1 kpl.
6 Konektory MC4 Staubli 1 kpl
7 Montaż instalacji fotowoltalicznej 1 kpl.
8 Dokumentacja powykonawcza i uruchomienie fotowo Italiki 1 kpl.
Poziom cen
Przyjęty poziom cen z I kwartału 2023 roku wg wydawnictwa SEKOCENBUD dla województwa kujawsko-pomorskiego.
Stawka VAT - 23 %.
4. Pozostałe założenia oferty.
Wykonawca, realizujący zamówienie winien zastosować materiały dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020, poz. 215 ze zm.), niezbędne przy wykonaniu niniejszego zamówienia.
Wykonawca zobowiązany będzie do udzjelenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.
W przypadku zamiaru zlecenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom wymagane jest, aby wykonawca wskazał tę część w formularzu oferty.
Zamawiający nie przewiduje zebrania z Wykonawcami, jednak zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Obiekt zostanie udostępniony na każdą prośbę Wykonawcy, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby, z jednodniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest wytwarzającym odpady, w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 póz. 797 z późn. zm. ). Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest udokumentować (np. oświadczenia o wywozie, umowa na
wywóz odpadów, faktura itp.) Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami, co stanowi jeden z warunków dokonania odbioru robót przez Zamawiającego.

CPV: 71200000-0, 09331200-0, 45317000-2

Składanie ofert:
Ofertę na Formularzu oferty można złożyć w terminie do dnia 24.05.2023r. do godz.10:45 w sekretariacie (pok nr 18) na adres: Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz lub skan oferty przesłać na adres: zam.publiczne@amfn.pl

Miejsce i termin realizacji:
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy: w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
II. Obliczenie ceny.
1. Wykonawca określi cenę wykonania przedmiotu zamówienia w formie ryczałtu na formularzu oferty. W celu wyliczenia wartości oferty należy posłużyć się uproszczonym kosztorysem ofertowym, opartym na załączonym przedmiarze robót, a zawierający następujące kolumny: L.p.; Podstawę wyceny (Kod); Opis robót; j.m.; Ilość robót; Cenę jednostkową; Wartość. Ze względu na przyjętą ryczałtową formę rozliczenia, kosztorys ten służyć będzie do rozliczenia robót. Nie jest wymagane załączenie ww. kosztorysu do formularza złożonej oferty. Złożenie tego kosztorysu będzie wymagane od wykonawcy po przyjęciu jego oferty na realizację robót.
2. W celu prawidłowego obliczenia ceny oferty wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z zakresem robót, uzyskać niezbędne informacje dla ich realizacji oraz zapoznać się z terenem robót.
3. Cena oferty musi zawierać:
a) wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające wprost z podanego zakresu robót,
b) wszystkie koszty niezbędne do realizacji robót o wymaganej jakości, w ustalonym terminie, włączając w to koszty bezpośrednie i koszty ogólne budowy, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę, ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk,
c) wszystkie koszty robót przygotowawczych, porządkowych (m.in. usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów, segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów, koszty organizacji terenu robót wraz z jego organizacją i późniejszą likwidację),
d) wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej, ubezpieczenie realizowanych robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w wyniku zdarzeń losowych, od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących robotników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, opłaty i należności związane z wykonaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wynikającymi z warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonania robót budowlanych, opłaty podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych oraz winna uwzględniać wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia oraz w odpowiedziach udzielanych przez zamawiającego.
Kwestię wynagrodzenia ryczałtowego szczegółowo reguluje art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zm.).
4. Wykonawca musi zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie będzie podlegała negocjacjom przy podpisaniu umowy.
5. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej, ponieważ w takiej walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.
6. Wynagrodzenie zostanie ustalone na okres ważności umowy i nie będzie podlegało zmianie za wyjątkiem zmian określonych w umowie.
2. Zamawiający wymaga wyrażenia zgody na dokonanie płatności przelewem w terminie do do 21 dni, licząc od daty wpływu do siedziby zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Faktura musi być w wersji papierowej lub przesłana na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego.
4. Wykonawca wystawi 2 faktury:
1) 1-szą fakturę za zakupione panele i inne materiały konieczne do wykonania instalacji fotowoltalicznej,
2) 2-gą fakturę po wykonaniu całości instalacji fotowoltalicznej wraz z kompletną dokumentacją po zakończeniu wszystkich robót odebranych protokołem odbioru końcowego przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego.
5. Do prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawca dołączy protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego, pod rygorem nie przyjęcia faktury.
6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, na rachunek wskazany na fakturze w terminie do 21 dni, licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę wraz z protokołem odbioru, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT, a jego miejsce zamieszkania lub siedziba dla celów podatkowych znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, rachunek wskazany na fakturze powinien znajdować się w wykazie podmiotów, prowadzonym zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, tzw. biała lista. W przypadku wskazania na fakturze rachunku rozliczeniowego niewymienionego w wyżej wymienionym wykazie, Zamawiający dokona płatności na inny podany w wykazie rachunek rozliczeniowy, a w przypadku braku rachunku rozliczeniowego w wykazie podmiotów, na rachunek podany na fakturze, z tym jednakże zastrzeżeniem, że Zamawiający dokona stosowanych zawiadomień organów podatkowych o tego rodzaju płatności.
7. Strony uznają płatność za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą należną Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy. Wskazanie przez Wykonawcę innego terminu zapłaty na rachunku nie wywołuje skutków prawnych.
8. W przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom, do prawidłowo wystawionych faktur VAT wykonawca zobowiązany jest także dołączyć oświadczenie
podwykonawcy/podwykonawców o dokonaniu zapłaty należności podwykonawcy/ podwykonawcom pod rygorem nie przyjęcia faktury.
9. Kwestię wynagrodzenia ryczałtowego szczegółowo reguluje art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz.93 ze zm.).
10. Wykonawca musi zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie będzie podlegała negocjacjom przy podpisaniu umowy.
11. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej, ponieważ w takiej walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.
12. Wynagrodzenie zostanie ustalone na okres ważności umowy i nie będzie podlegało zmianie za wyjątkiem zmian określonych w umowie.
13. Termin związania ofertą wynosi 20 dni. Dzień składania ofert jest dniem, od którego zaczyna się bieg terminu związania ofertą.
14. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kserokopię uprawnień budowalnych kierownika budowy oraz kserokopię przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
15. Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy Zamawiający naliczy karę umowną wysokości 10%.
16. Za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia Zamawiający naliczy 0,5% wartości umownej zamówienia. Kary zostaną potrącone z wynagrodzenia umownego.
17. Dla przedmiotowego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.
18. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, w tym z tytułu szkód i kar umownych, jak też kosztów poniesionych przez Zamawiającego.
20. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji fotograficznej zamontowanej instalacji oraz na jej publikację wraz z określeniem miejsca montażu, w celach promocji Wykonawcy. Zamawiający nie będzie wysuwał wobec wykonawcy żadnych roszczeń , które miałyby jakikolwiek związek z takimi działaniami Wykonawcy.
IV. Ocena ofert.
1. Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena-60% (C)
Termin wykonania 30% (T)
Gwarancja 10% (G)
Ocena ofert nastąpi na podstawie n/ w wzorów:
Cena oferty z najniższą ceną
C=------------------------------ x 60 %
Cena oferty badanej
Oferta z najkrótszym terminem realizacji
T=----------------------------------- x 30%
Termin oferty badanej
Oferta z najkrótszym terminem gwarancji
G=------------------------------------ x 10%
Termin gwarancji badanej oferty Co+= C+T +G Co- cena oferty
Z Wykonawcą, którego oferta, uzyska najwyższą liczbę punktów w obu kryteriach zostanie podpisana umowa.
2. Do oferty należy dołączyć wypis z KRS lub CEIDG (kserokopię) wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółek należy również załączyć umowę spółki. Z dokumentu rejestrowego musi wynikać kto jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. W przypadku wyznaczenia innej osoby należy załączyć oryginał pełnomocnictwa.
3. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kserokopie uprawnień budowlanych i zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa kierownika budowy.
5. Koperta winna być opisana:
OFERTA
,,Na zaprojektowanie i wykonanie instalacji paneli fotowoltalicznych na budynku Sali Koncertowej Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy ul. Staszica 3 ".
Nie otwierać przed 24.05.2023.r. godz. 11;00
6. Dla przedmiotowego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.