Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
419z dziś
5876z ostatnich 7 dni
24117z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta

Data zamieszczenia: 2023-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Płotach
Plac Konstytucji 3 Maja 1
72-310 Płoty
powiat: gryficki
telefon 913 033 405 fax 91 32 10 745, tel. 501949128
a.porebska@ploty.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Płoty
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon 913 033 405
Termin składania ofert: 2023-05-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę i warunki usługi (termin wykonania) celem oszacowania wartości zamówienia. Na podstawie wartości zamówienia zostanie wybrana procedura i tryb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy.
II. Nazwa zadania: ,,Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Płoty na lata 2024-2034"
III. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Płoty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) zwanej dalej ,,ustawą o rewitalizacji". Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w dwóch etapach.
Etap I: Opracowanie części diagnostycznej oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
W ramach etapu I zamówienia, do zadań Wykonawcy będzie należało m.in.:
1. Przeprowadzenie analizy dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Płoty na lata 2017-2023. 2.
2. Przeprowadzenie pełnej diagnozy całego obszaru miasta i gminy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o rewitalizacji, przy wykorzystaniu obiektywnych i weryfikowalnych mierników i metod badawczych dostosowanych do lokalnych uwarunkowań. Metodologia badawcza i ostateczny zakres badania zostanie ustalony po konsultacji z Zamawiającym. Przeprowadzenie analizy i diagnozy sytuacji w sferze społecznej, tj. zbadanie natężenia koncentracji negatywnych zjawisk, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wysokiej liczby mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego. Przeprowadzenie analizy i diagnozy sytuacji w innych sferach: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-

funkcjonalnej, technicznej (art. 9 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o rewitalizacji). Wskazanie terenów cechujących się kryzysem społecznym. Przekazanie Zamawiającemu wszystkich danych źródłowych, na podstawie których został opracowany w/w dokument, w formie edytowalnej elektronicznej.
3. Na podstawie ww. diagnozy wyznaczenie obszaru zdegradowanego: wskazanie obszaru będącego w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz co najmniej jednego negatywnego zjawiska w sferze gospodarczej lub środowiskowej, lub przestrzenno-funkcjonalnej, lub technicznej (art. 9 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o rewitalizacji). Wykonawca powinien również uwzględnić lokalne potencjały występujące na danych obszarach (art. 15 ust. 1 pkt. 1 ustawy o rewitalizacji), a także możliwość podziału obszaru zdegradowanego na podobszary, w tym nieposiadające ze sobą wspólnych granic (art. 9 ust. 2 ustawy o rewitalizacji). Obszar zdegradowany zostanie wyznaczony na podstawie wcześniej przeprowadzonej przez Wykonawcę analizy i diagnozy miasta i gminy.
4. Przeprowadzenie debaty m.in. z pracownikami Urzędu Miejskiego w Płotach odpowiedzialnymi za realizację GPR, Radnymi Rady Miejskiej w Plotach, ekspertami zaproszonymi przez Zamawiającego, dotyczącej omówienia wyników diagnozy miasta i gminy i wyznaczenia obszaru rewitalizacji.
5. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji w porozumieniu z Zamawiającym: wskazanie obszaru obejmującego całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, mającego istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni miasta oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców. Ponadto na etapie delimitacji Wykonawca powinien uwzględnić możliwość podziału obszaru na podobszary, w tym nieposiadające ze sobą wspólnych granic (art. 9 ust. 2 ustawy o rewitalizacji), a także uwzględnić możliwość włączenia do obszaru rewitalizacji niezamieszkałych obszarów poprzemysłowych, terenów powojskowych lub pokolejowych (art. 10 ust. 2 i 3 ustawy o rewitalizacji). Wskazanie powierzchni obszaru i liczby mieszkańców (w przypadku podobszarów osobno dla każdego z nich) oraz ich stosunek % względem gminy.
6. Opracowanie mapy przedstawiającej granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w skali co najmniej 1:5000, sporządzonej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej (art. 11 ust. 1 ustawy o rewitalizacji). Koszt sporządzenia mapy, wraz z pozyskaniem mapy zasadniczej od Starostwa Powiatowego w Płotach, Wykonawca powinien zawrzeć w cenie oferty. Przekazanie Zamawiającemu w/w mapy wraz z pełnymi danymi atrybutowymi, w formie elektronicznej edytowalnej.
7. Przygotowanie wniosku i projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, wraz z uzasadnieniem (diagnoza potwierdzająca spełnienie przez obszary przesłanek ich wyznaczenia, zgodnie z art. 11 ust. 1- 5 ustawy o rewitalizacji, dołączona do uzasadnienia) z załącznikiem: mapą zawierającą granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
8. Przeprowadzenie konsultacji społecznych z interesariuszami rewitalizacji oraz przygotowanie formularzy zgłaszania wniosków, uwag, sugestii. Konsultacje społeczne

przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem formy, o której mowa w art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy o rewitalizacji oraz co najmniej dwóch form, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy o rewitalizacji, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Do zadań Wykonawcy należeć będzie m.in.:
a) opracowanie metodyki spotkań (każdorazowo wymaga akceptacji Zamawiającego), przygotowanie wizualizacji graficznych, sporządzenie w języku niespecjalistycznym skrótów i zestawień informacji zawartych w diagnozie w celu ułatwienia zrozumienia prezentowanych treści, przygotowanie materiałów roboczych dla uczestników spotkań (w razie potrzeby),
b) moderacja spotkań konsultacyjnych,
c) opracowanie informacji podsumowującej przebieg każdego ze spotkań konsultacyjnych, zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy o rewitalizacji,
9. Wprowadzenie do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji społecznych, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
10. Uczestniczenie w sesji Rady Miejskiej w Płotach mające na celu prezentację wyników prac nad wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, podczas której przyjęty zostanie obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.
11. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu prezentacji multimedialnej obrazującej wyniki prowadzonych prac badawczych, przeprowadzonych analiz, konsultacji społecznych oraz wypracowanych rozwiązań służących wyprowadzaniu wyznaczonych obszarów ze stanu kryzysowego - wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD - 1 egz.
W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia konsultacji społecznych (dot. form takich jak: spotkania, debaty, ankiety, wywiady), udziału w sesji Rady Miejskiej w Płotach za pomocą środków porozumiewania się na odległość, z zapewnieniem transmisji wizji i dźwięku.
Przystąpienie do II etapu zamówienia nastąpi po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wykonanych prac I etapu oraz przyjęciu przez Radę Miejską w Płotach uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Etap II: opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Płoty na lata 2024-2034.
W ramach etapu II zamówienia, do zadań Wykonawcy należeć będzie m.in.:
1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Płoty na lata 2024-2034 wraz z uzasadnieniem.
2. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Płoty na lata 2024-2034 zawierającego w szczególności elementy wymienione w art. 15 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, wraz z aktywnym włączeniem interesariuszy rewitalizacji w proces przygotowania dokumentu (forma włączenia zostanie skonsultowana z Zamawiającym).
3. Przeprowadzenie analizy, czy na obszarze rewitalizacji ma zostać ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji oraz Miejscowy Plan Rewitalizacji wraz z uzasadnieniem.

4. Przeprowadzenie konsultacji społecznych z interesariuszami rewitalizacji oraz przygotowanie formularzy zgłaszania wniosków, uwag, sugestii. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem formy, o której mowa w art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy o rewitalizacji oraz co najmniej dwóch form, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy o rewitalizacji, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Do zadań Wykonawcy należeć będzie m.in.:
a) opracowanie metodyki spotkań (każdorazowo wymaga akceptacji Zamawiającego), przygotowanie wizualizacji graficznych, sporządzenie w języku niespecjalistycznym skrótów i zestawień informacji zawartych w diagnozie w celu ułatwienia zrozumienia prezentowanych treści, przygotowanie materiałów roboczych dla uczestników spotkań (w razie potrzeby),
b) moderacja spotkań konsultacyjnych,
c) opracowanie informacji podsumowującej przebieg każdego ze spotkań konsultacyjnych, zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy o rewitalizacji,
5. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Płoty na lata 2024-2034 przez podmioty wskazane w z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rewitalizacji.
6. Wprowadzenie do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Płoty na lata 2024-2034 zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz uzyskanych opinii od organów i podmiotów opiniujących.
7. Opracowanie wniosku o wydanie opinii do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz uwzględnienie ewentualnych uwag w dokumencie. W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca sporządzi Prognozę oddziaływania na środowisko projektu GPR, która powinna zawierać informacje zgodne z art. 51 ust. 2 ww. ustawy oraz powinna być zgodna z ustalonym przez organy zakresem opracowania. Koszt przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy ująć w cenie ofertowej.
8. Uczestniczenie w sesji Rady Miejskiej w Płoty (przygotowanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem), podczas której przyjęty zostanie Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Płoty na lata 2024-2034.
9. Przedłożenie opracowanych dokumentów Zamawiającemu:
a) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Płoty na lata 2024-2034 wraz z uzasadnieniem - 1 egz. w edytowalnej wersji elektronicznej,
b) dokumenty związane z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli zaistniała konieczność jej przeprowadzenia - 1 kpl, oraz wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD - 1 egz.
c) raport z prowadzonych konsultacji społecznych - 2 egz. wersji papierowej, wydruk dwustronny, kolorowy, rozmiar A4, trwale zszyty oraz wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD z naniesionymi plikami z rozszerzeniem .doc, .pdf - 2 egz.,
d) prezentacja multimedialna obrazująca założenia i cele GPR oraz projekt dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji - wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD - 1 egz.
e) dokument: Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Płoty na lata 2024-2034 (4 egz. w wersji papierowej, wydruk dwustronny, kolorowy, rozmiar A4, trwale zszyty) oraz w wersji elektronicznej: format .pdf oraz .doc lub .xls (jeżeli tabele lub załączniki zostały sporządzone w formacie .xls należy je dołączyć do wersji elektronicznej z aktywnymi/otwartymi formułami) na nośniku CD/DVD - 2 egz.
W uzasadnionych przypadkach, po konsultacji z Zamawiającym, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia konsultacji społecznych (dot. form takich jak: spotkania, debaty, ankiety, wywiady), udziału w sesji Rady Miejskiej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, z zapewnieniem transmisji wizji i dźwięku.
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia harmonogramu prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Płoty na lata 2024-2034 przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, do stałej współpracy z Zamawiającym, a ponadto odpowiedzialny będzie za redakcję techniczną i merytoryczną całego dokumentu.
Zakończenie II etapu zamówienia nastąpi po uzyskaniu wpisu GPR do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego.

Składanie ofert:
XI. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę można złożyć: osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, w Sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.porebska@ploty.pl lub na adres i.majewska@ploty.pl
2. Ofertę należy złożyć do dnia 23 maja 2023r. Obowiązuje data wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji zamówienia: Wykonawca w formularzu ofertowym przedstawi proponowany termin wykonania przedmiotowego zamówienia.

Wymagania:
V. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1. W związku z wejściem w życie w dniu 16.04.2022 r. Ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej: Ustawa UA), na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
1) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
2) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,
3) w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularza ofertowo-cenowego.
2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, oraz wraz z wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy na zewnątrz.

3. Zaleca się aby każda zapisana strona składająca się na przedstawioną ofertę (wraz z załącznikami) powinna być parafowana, ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta trwale spięta.
4. Oferent może przed terminem rozpatrywania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający nie dopuszcza / nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję cenową. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
10. W przypadku przedłożenia oferty niekompletnej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wymaganych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy.
11. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeśli jest niezgodna z prawem lub z treścią zapytania ofertowego.
VII. Kryteria oceny ofert.
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Lp.
NAZWA KRYTERIUM
WAGA (PKT)
1.
Cena brutto wykonania zamówienia
100
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie wymagania zamawiającego, która uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczoną w oparciu o powyższy wybór.
3. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
VIII. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Na załączonym formularzu ofertowo - cenowym, należy przedstawić cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz proponowany termin wykonania zamówienia
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

5. Podana cena stanowić będzie podstawę do oszacowania wartości zamówienia. Na podstawie wartości zamówienia zostanie wybrana procedura i tryb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy.
X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
XII. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
XIII. Inne istotne postanowienia zamówienia: nie dotyczy

Kontakt:
IX. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Anna Porębska tel. 501949128
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, drogą elektroniczną, e-mail: a.porebska@ploty.pl lub i.majewska@ploty.pl

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.