Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5518z ostatnich 7 dni
23152z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup, dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych okien i drzwi

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup, dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych okien i drzwi

Data zamieszczenia: 2023-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju
ul. Łąkowa 13
23-400 Biłgoraj
powiat: biłgorajski
Fax.: (84) 688-18-47, Tel.: (84) 688-18-52
zamowienia@pgkbilgoraj.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Biłgoraj
Wadium: ---
Nr telefonu: Fax.: (84) 688-18-47
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju w związku z zamiarem zakupu na
potrzeby Zakładu Ochrony Środowiska zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: ,,Zakup, dostawa
wraz z montażem fabrycznie nowych okien i drzwi na potrzeby PGK Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju."
Wartość szacunkowa zamówienia jest poniżej 130 000 złotych w związku z czym zamówienie będzie
udzielone na podstawie przepisów Zarządzenia nr 25/2020 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju z dnia 30.10.2020 r. w sprawie zasad, form i trybu postępowania
przy udzielaniu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, którego treść dostępna jest na
stronie internetowej Zamawiającego - www.pgk.biuletyn-publiczny.net w zakładce Prawo Lokalne.
Zamówienie jest realizowane z pominięciem trybów określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. , poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320 ) w art. 2 ust. 1
punkt 1.
II. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejących okien i drzwi, montaż fabrycznie nowych okien i
drzwi wraz z ościeżnicami i naświetlami nad drzwiami na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju.
Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry okien i drzwi:
2.1. wymiana okna drewnianego na okno rozwiernego i rozwierno-uchylnego, dwudzielne,
trzyszybowe z PCV oraz drzwi z PCV balkonowe o wymiarach (dział DOT):
- okno ok. 2010x1420 - 1 sztuka
- drzwi balkonowe ok. 960x2350 - 1 sztuka, stopka podporowa, klamka stalowe, zamykane na klucz
2.2. Wymiana okien drewnianych na okna z PCV rozwierne i rozwierno-uchylne, dwudzielne,
trzyszybowe o wymiarach: (dział DOT)
- ok. 1480x1465 - 2 sztuki- ok.1810x1465 - 1 sztuka UWAGA Zamawiający informuję że wymiary otworu okiennego
wynoszą około 2400 mm należny zwęzić go o około 590 mm poprzez zastosowanie np. pustaków.
Materiały niezbędne do zamurowania części otworu okiennego po stronie Wykonawcy.
2.3. Wymiana okien drewnianych na okna z PCV trójdzielne, stałe trzyszybowe o wymiarach: - ok.
2440x800 - 3 sztuki (dział DOT)
2.4. Wymiana drzwi drewnianych na drzwi stalowe w ilości 3 sztuk (dział DOT)
Drzwi nr 1 - stalowe albo alternatywnie drewniana wysokość otworu ok. 100x2060 skrzydło
drzwiowe prawe wraz z ościeżnicą, nad drzwiami metalowymi naświetla o wymiarach ok. 500x1000,
stopka podporowa klamki stalowe, zamykane na klucz - 1 jedna sztuka
Drzwi nr 2 - stalowe o wysokość otworu ok. 100x2050 skrzydło drzwiowe lewe nad drzwiami
metalowymi naświetla o wymiarach ok.500x1000, stopka podporowa klamki stalowe, zamykane na
klucz - 1 sztuka
Drzwi nr 3 - stalowe o wysokość otworu ok. 104x2050 skrzydło drzwiowe lewe nad drzwiami
metalowymi naświetla o wymiarach ok. 500x1000, stopka podporowa klamki stalowe, zamykane na
klucz - 1 sztuka
2.5. Wymiana okna drewnianego na okno z PCV trzyszybowe oraz drzwi drewnianych na stalowe
(ZGMiZ)
Okno z PCV o wymiarach ok. 1480/1450 rozwierne i rozwierno-uchylne, dwudzielne
Drzwi stalowe o wysokość otworu ok. 100x2050 skrzydło drzwiowe lewe nad drzwiami metalowymi
naświetla o wymiarach ok. 500x1000, stopka podporowa klamki stalowe, zamykane na klucz - 1
sztuka
2.6. Wymagania do przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji:
2.6.1. Zamawiający informuje ze podane wymiary są orientacyjne zaleca się przeprowadzenie
wizji lokalnej oraz dokonanie pomiarów własnych w celu prawidłowej wyceny przedmiotu
zamówienia.
2.6.2. W celu ustalenia terminu wizji lokalnej oraz pomiarów własnych należy przesłać zgłoszenie z
proponowanym terminem i godziną wizji na adres email - zamowienia@pgkbilgoraj.pl, w
wiadomości zwrotnej Zamawiający potwierdzi lub wskaże inny termin oraz osobę do kontaktu. Nie.
udziela się żadnych telefonicznych informacji oraz nie prowadzi żadnych uzgodnień w sprawie
niniejszego zamówienia.
2.6.3. Zamawiający wymaga dostawy i montażu na terenie siedziby Zamawiającego Ul. Łąkowa 13,
23-400 Biłgoraj.
2.6.4. Drzwi i okna będą dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę i na jego koszt do siedziby
Zamawiającego - Ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj (koszty związane z realizacją zamówienia -
załadunek, dostawa, rozładunek, montaż itp. należy uwzględnić w cenie ofertowej).
2.6.5. Przedmiot zamówienia dostarczany Zamawiającemu musi posiadać stosowne deklaracje
zgodności, aprobaty lub atesty jeżeli jest to wymagane prawem.2.6.6. Wymagany okres gwarancji na kompletny przedmiot zamówienia - min. 24 miesiące od daty
podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.
2.6.7. Zamawiający informuje ze wszelkie obróbki tynkarskie, montaż parapetów, utylizacja
zdemontowanych okien i drzwi są po stronie Zamawiającego

CPV: 45421100-5

Dokument nr: ZO/DOT/12/23

Składanie ofert:
1. Oferty zawierające ceny jednostkowe netto, cenę netto, stawkę oraz kwotę podatku VAT i cenę
brutto, pełne dane wykonawcy (nazwa, siedziba, adres, telefon, NIP, REGON) należy składać w
formie elektronicznej na adres poczty e-mail: zamowienia@pgkbilgoraj.pl - w terminie do dnia
25.05.2023 r., godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania
Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w oczekiwanym terminie do 60 dni od daty podpisania
umowy. Wykonawca w formularzu oferty określa oferowany termin wykonania zamówienia.

Wymagania:
2.6.8. W przypadku pytań dotyczących przedmiotu zamówienia należy je kierować mailowo na adres
zamowienia@pgkbilgoraj.pl
V. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej
1. Cena oferty musi być wyrażona cyfrowo i słownie (w złotych polskich),
2. Cena oferty musi obejmować całość zamówienia (nie dopuszcza się dzielenia zamówienia),
uwzględniać wszystkie niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę koszty.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną ze strony wykonawcy.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w formie elektronicznej. Treść oferty
musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy składać na formularzu
stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny oraz podpisana przez
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania wykonawcy/ wykonawców w obrocie
prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji
działalności gospodarczej lub działającego w ich imieniu Pełnomocnika.
7. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w niniejszym zapytaniu ofertowym
nie będzie uwzględniona przy wyborze oferty najkorzystniejszej. Wykonawca może wprowadzić
zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
2. Zamawiający powiadomi o złożonych ofertach i wyniku postępowania wszystkich wykonawców
którzy złożą oferty w przedmiotowym zapytaniu ofertowym oraz zamieści informacje na stronie BIP.
VI. Wymagania dla Wykonawców
1. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponować odpowiednim
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdować się w
sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
2. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadcza że oferowany samochód jest
jego własnością, jest wolny od wad prawnych, fizycznych i technicznych, w pełni gotowy do
rejestracji i użytkowania przez Zamawiającego oraz odpowiada wymaganiom i minimalnym
parametrom określonym przez Zamawiającego.
VII. Postanowienia końcowe
1. Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki jego wykonania mogą być przez zamawiającego
zmienione lub odwołane bez podawania przyczyny na każdym etapie postępowania.
2. Zamawiający zawrze niezwłocznie umowę na realizację zamówienia z Wykonawcą którego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Umowę przygotuje Zamawiający.
3. Zamawiający przewiduje kary umowne za zwłokę w dostawie i montażu okien i drzwi a przewiduje
możliwość obustronnego odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od stron umowy,
uniemożliwiających jej wykonanie w uzgodnionych terminach.
4. Ustala się płatność w terminie 14 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego poprawnie
wystawionej faktury i po protokolarnym odbiorze samochodu bez uwag przez Zamawiającego.
6. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.7. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wykonawcom nie przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Uwagi:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju , adres - ulica Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj; - kontakt z inspektorem
ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju:
iod@pgkbilgoraj.pl; - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.t. ,,Zakup, dostawa wraz
z montażem fabrycznie nowych okien i drzwi na potrzeby PGK Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju."
ZO/DOT/12/23 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego - odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; -
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
? na podstawie art. 18RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje
Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.