Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5369z ostatnich 7 dni
21936z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa mebli

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa mebli

Data zamieszczenia: 2023-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Biblioteka Miejska w Łodzi
Pl. Wolności 4
91-415 Łódź
powiat: Łódź
tel.: + 48 573 553 080
zamowienia@biblioteka.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: + 48 573 553 0
Termin składania ofert: 2023-05-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE.OFERTOWE na dostawę mebli w 2023 r. dla BMwŁ
Biblioteka Miejska w Łodzi, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na dostawę mebli w 2023 r.
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (ZAPYTANIA OFERTOWEGO)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wyszczególnionych co do rodzaju i ilości w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (FORMULARZ OFERTOWY).

CPV: 39100000-3

Dokument nr: ZP.26.20.2023

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY
Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w pkt. VI, należy złożyć w sekretariacie Biblioteki Miejskiej w Łodzi, pl. Wolności 4, 91-415 Łódź, piętro II,
w formie pisemnej lub elektronicznie na adres e-mail: zamowienia@biblioteka.lodz.pl z
dopiskiem ,,DOSTAWA mebli w 2023 r. dla BMwŁ" do dnia 24.05.2023 r. do godz. 15:00.

Miejsce i termin realizacji:
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wybrany Wykonawca dostarczy meble we wskazane miejsce i w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym, nie później niż do 15.06.2023 r., chyba że Zamawiający podejmie decyzję, aby przewóz mebli odbył się transportem zapewnionym przez Zamawiającego.

Wymagania:
II. TRYB PROWADZENIA POSTĘPOWANIA
1. W związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) przy udzielaniu niniejszego Zamówienia, ustawy Pzp nie stosuje się.
2. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z przepisami ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000,00 PLN" Biblioteki Miejskiej w Łodzi, zwanego dalej Regulaminem.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcami prowadzone będą w złotych
polskich (PLN).
2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do zapytania.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu ofertowym (według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz do oferty
dołączyć oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).
2. Oferta oraz oświadczenie muszą być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - uprawnienie to powinno
wynikać z odpowiednich dokumentów. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania
oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.
VIII. KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO ZNACZENIE, TRYB OCENY OFERT
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do zapytania.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium
oceny ofert: - całkowita cena oferty za wykonanie całego przedmiotu zamówienia -waga 100%.
UWAGA: ceny podane w formularzu ofertowym muszą być zaokrąglone do dwóch
miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza (zgodnie z zasadami matematyki).
3. Cenę ofertową za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego). Ceny podane w formularzu ofertowym muszą być podane w PLN wraz z podatkiem VAT.
4. Podane w ofercie ceny brutto muszą uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym, obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zawierać będzie najniższą cenę ofertową.
IX. INNE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający zastrzega w każdym czasie możliwość nierozpatrywania oferty, odwołania lub zmiany warunków postępowania o udzielenie zamówienia, jak również posiada prawo do rezygnacji z prowadzenia postępowania lub zamknięcia postępowania bez wyboru oferty i podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z wyboru najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do danego asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Termin związania ofertą - 30 dni od dnia złożenia oferty.
5. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji i powiększyć ilość
zamawianych mebli jednak nie więcej niż o 10 % wartości zamówienia podstawowego. Realizacja prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia.

Kontakt:
X. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
p. Agnieszka Jachowicz, Aleksandra Tuszyńska - mail: zamowienia@biblioteka.lodz.pl (strona proceduralna),
p. Maja Owczarek - mail : maja.owczarek@biblioteka.lodz.pl (strona merytoryczna)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.