Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
753z dziś
6210z ostatnich 7 dni
24452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż wiat drewnianych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż wiat drewnianych

Data zamieszczenia: 2023-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
powiat: oleśnicki
tel. 713 140 221, tel. 071 314 02 15, 713 140 200, faks 713 140 204
anna.pieta@olesnica.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oleśnica
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 713 140 221, te
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA i montaż 5 wiat drewnianych o wymiarach podstawy 500x1000 cm
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 5 wiat drewnianych na terenie gminy Oleśnica dla
miejscowości Bystre, Ligota Mała, Smolna, Sokołowice, Spalice.
NAZWA ZADANIA:
DOSTAWA I MONTAŻ WIAT pod nazwą:
1 ) BUDOWA WIATY NA BOISKU w m. Bystre
2) BUDOWA WIATY DREWNIANEJ w m. Ligota Mała
3) BUDOWA WIATY BIESIADNEJ NA BOISKU w m. Smolna
4) BUDOWA WIATY w m. Sokołowice
5) WYKONANIE WIATY NA PLACU ZABAW w m. Spalice
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Specyfikacja techniczna obiektu:
o Zewnętrzny wymiar podstawy: 500x1000 cm,
o Wymiar całkowity zadaszenia: 600x1100 cm,
o Przestawanie dachu: po 50 cm z każdej strony, kąt nachylenia 45 stopni,
o Konstrukcja wykonana z drewna struganego, szlifowanego na gładko, kanty fazowane,
o Słupy wykonane z drewna klejonego warstwowo BSH o przekroju 15x15 cm,
o Oczepy o przekroju 15x15 cm,
o Miecze o przekroju 15x15 cm,
o Krokwie dachowe o przekroju 16x6 cm w rozstawie osi max 90 cm,
o Wysokość słupów: 240 cm,
o Liczba słupów: 8 szt.,
o Dach dwuspadowy wykonany z estetycznej podbitki dachowej grubości 19 mm, łączenie desek
metodą pióro-wpust, zabezpieczony papą,
Impregnacja i dwukrotne malowanie wszystkich elementów drewnianych PREPARATEM do im-
pregnacji drewna w kolorze mahoń na bazie wosku,
o Wykonanie konstrukcji w systemie ukrytego montażu - brak widocznych wkrętów i łączników,
o Montaż na podłożu przygotowanym przez Zamawiającego,
o Udzielenie gwarancji na okres minimum 48 miesięcy.

Dokument nr: BI.7031.1.6.2023

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.05.2023 r. do godz. 09.00 w zamkniętej kopercie w
sekretariacie tut. urzędu lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Gminy
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
z dopiskiem ,,Oferta - DOSTAWA wiat drewnianych" oraz nazwą i adresem osoby składającej ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia:
Wszystkie wiaty należy wykonać i zamontować w miejscach wskazanych przez Zamawiającego
(w granicach miejscowości Bystre, Ligota Mała, Smolna, Sokołowice, Spalice) do 40 dni od podpisania
umowy, przy czym skrócenie terminu do minimalnego terminu 28 dni będzie podlegało dodatkowej
punktacji.
Umowa zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
punktacji.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy spełniają warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia,
3) posiadają wiedzę i doświadczeni. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat wykonał należycie co najmniej dwa podobne zamówienia o
wartości min. 100 000,00 zł brutto każda, w skład których wchodziło wykonanie wiaty (altany)
z drewna.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę powyższego warunku udziału w
postępowaniu, wykonawca składa wraz z ofertą wykaz zamówień, o których mowa w pkt. 3,
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane,- wg z załącznika nr 4.
VI. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, Zamawiający dokona oceny ofert
niepodlegających odrzuceniu na podstawie następujących kryteriów:
l.p.
2.
Opis kryteriów oceny
Oznaczenie Waga
1 Cena ofertowa C 60 %
2 Termin wykonania T 40 %
Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert:
2.1. Cena ofertowa - 60 pkt. (C)
Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = (Cmin / Cb) x 60
gdzie:
Cmin - cena najniższa spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb - cena badanej oferty2.2. Termin realizacji - 40 pkt. (T)
Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
T = [(40 - Tb)/12] x 40
gdzie:
Tb - termin realizacji badanej oferty określony w dniach
Termin realizacji:
Minimalny - 28 dni od dnia zawarcia umowy
Maksymalny - 40 dni od dnia zawarcia umowy
Oferta z propozycją powyżej terminu maksymalnego zostanie odrzucona.
Oferta z propozycją poniżej minimalnego terminu otrzyma 40 punktów, natomiast do umowy zostanie
wpisany termin realizacji wskazany w ofercie.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu maksymalnego, oferta otrzyma
0 punktów w tym kryterium.

Kontakt:
Sprawę prowadzi: Anna Pięta
Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 713 140 221
anna.pieta@olesnica.wroc.plo
Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Referat BI:
- Paweł Łobacz, tel. 071 314 02 15

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.