Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5518z ostatnich 7 dni
23152z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa wykładziny i mat wygłuszających

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa wykładziny i mat wygłuszających

Data zamieszczenia: 2023-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
powiat: Biała Podlaska
tel.: 83-343-66-92, fax: 83-343-70-64
zamowienia@bialapodlaska.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Biała Podlaska
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 83-343-66-92,
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIA OFERTOWEGO
na ,,Dostawę wykładziny i mat wygłuszających do budynku usług kulturalnych przy
ul. Krótkiej 1 w Białej Podlaskiej"

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wykładziny i mat wygłuszających
do budynku usług kulturalnych przy Ul. Krótkiej 1 w Białej Podlaskiej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
3. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu paostwa w ramach działania 13.3 ,,Rewitalizacja obszarów
miejskich" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014 - 2020 na realizację projektu pn. ,,Remont i przebudowa budynków na obszarze
rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych".
4. Wykonawca zobowiązany będzie udzielid gwarancji jakości na przedmiot zamówienia
(na wszystkie elementy składające się na przedmiot umowy, bez względu na okresy
gwarancji, oferowane przez producentów poszczególnych elementów składających się
na przedmiot zamówienia) oraz rękojmi za wady na okres nie krótszy niż 24 miesiące.
5. Wykonawca musi zaoferowad przedmiot zamówienia zgodny z wymogami
Zamawiającego określonymi w SWZ wraz z załącznikami.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizowad zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
Strona 1 z 6nr sprawy: ZP.271.4.86.2023.JW2
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwośd składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych przewidujących
odmienny niż określony w zapytaniu ofertowym sposób wykonania przedmiotu
zamówienia.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówieo uzupełniających.

Dokument nr: ZP.271.4.86.2023.JW2

Składanie ofert:
Ofertę (skan podpisanego przez osobę upoważnioną formularza oferty wraz
z wymaganym dokumentami) należy przesład do Referatu Zamówieo Publicznych
za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia@bialapodlaska.pl, w terminie
do 25.05.2023 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania całego zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy.

V. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeostwa
narodowego z postępowania wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia
1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106),
jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta musi zawierad następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ
(przy czym Wykonawca może sporządzid ofertę wg innego wzorca, powinna ona
wówczas obejmowad dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu
udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania.
2. Jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w
ust. 1 pkt. 2, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa
lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Do niniejszego zamówienia ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówieo
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) nie stosuje się ponieważ wartośd
szacunkowa zamówienia jest poniżej kwoty o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże
ustawy.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
Oferta złożona po terminie bez względu na przyczynę, nie będzie rozpatrywana.
Oferta musi byd napisana w języku polskim.
Wykonawca ma prawo złożyd tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie
opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
Oferta, której forma i treśd nie będzie odpowiadad wymogom zapytania ofertowego,
zostanie odrzucona z postępowania.
Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), za pośrednictwem adresu elektronicznego:
zamowienia@bialapodlaska.pl
2. Oferta, zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę drogą elektroniczną - winny byd kierowane na adres:
zamowienia@bialapodlaska.pl .

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cena oferty powinna byd wyrażona w polskich jednostkach pieniężnych PLN (złotych
polskich i groszach - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu
matematycznej zasady zaokrąglania liczb).
2. Cena oferty może byd tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
3. Cenę oferty należy przedstawid na podstawie kalkulacji własnej, biorąc pod uwagę
przedmiot zamówienia w zakresie określonym w SWZ.
4. Wykonawca przedstawi cenę oferty w formularzu oferty (którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do SWZ), wg zasad określonych w sposobie wypełniania tego formularza.
5. Cena oferty musi wynikad z formularza rzeczowo- cenowego będącego elementem
formularza oferty (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ).
6. Podane w w/w formularzach cenowych, ceny jednostkowe, będą stałymi (ryczałtowymi)
cenami jednostkowymi, które przez okres obowiązywania umowy nie będą
waloryzowane i nie mogą ulec zmianie.
7. W przypadku nieuwzględnienia w cenach jednostkowych, wszystkich wydatków
niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia na warunkach określonych
niniejszą SWZ, powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują
zwiększeniem tych cen.
8. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej
specyfikacji dokonywane będą w złotych polskich.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako
wartośd właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana cyfrowo.

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadad będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i będzie zawierała
najniższą cenę.
2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz
nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom,
2) unieważnieniu postępowania.

XI. DODATKOWE INFORMACJE
1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że
zajdzie którakolwiek z przesłanek skutkująca koniecznością unieważnienia
postępowania.
2. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego
postępowania bez podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia dodatkowych negocjacji.

Uwagi:
IX. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
1. Zamawiający dokona badania i oceny złożonych ofert, zgodnie z wymaganiami
określonymi w niniejszej zapytaniu ofertowym.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się wyłącznie kryterium ceny brutto.
3. Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium Waga [%] Liczba
punktów
Cena brutto 100% 100
Sposób oceny
Cena najtaoszej oferty
C = ----------------------------------------- x 100pkt
Cena badanej oferty
4. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilośd punktów w
kryterium oceny ofert.
XIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dla uczestników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO",
informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Biała Podlaska z siedzibą:
Urząd Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, tel. 83 341 61 00,
adres e-mail: sekretariat@bialapodlaska.pl;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Biała
Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska jest możliwy pod
adresem email: iod@bialapodlaska.pl;
Strona 5 z 6nr sprawy: ZP.271.4.86.2023.JW2
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego;
4. Podstawą prawną przetwarzania Paostwa danych jest art. 6 ust. 1 e) RODO
w związku z przepisami prawa:
? Zarządzenie nr 9/21 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 11 stycznia
2021 r. w sprawie regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia
publicznego w Urzędzie Miasta Biała Podlaska,
? ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
5. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych
osobowych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe;
6. Paostwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom,
gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą byd przekazywane do paostw trzecich;
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres przeprowadzenia
postępowania, a następnie zostaną zarchiwizowane na okres 5 lat;
9. w przypadku zamówieo współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do lat
10 zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji danych, określonych w wytycznych
dotyczących danego projektu;
10. posiada Pani/Pan prawo:
? dostępu do danych, na mocy art. 15 RODO,
? prawo do sprostowania danych, na mocy art. 16 RODO,
? żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, na mocy
art. 18 RODO,
? prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na mocy art. 21 RODO.
11. w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
12. Pani/Pana dane pozyskaliśmy ze źródeł powszechnie dostępnych, np. CEIDG, KRS;
13. podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu
o zamówienia publiczne;
14. w oparciu o przetwarzane dane administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Kontakt:
3. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami
są:
Nazwisko i imię
Stanowisko służbowe
Tel/e:mail
Inspektor w Wydziale
Jolanta Oleszczuk
jolanta.oleszczuk@bialapodlaska.pl
Inwestycji
Joanna Wolska
Inspektor Referatu
Zamówieo Publicznych
zamowienia@bialapodlaska.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.