Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
733z dziś
6190z ostatnich 7 dni
24432z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie przeglądów i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie przeglądów i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych

Data zamieszczenia: 2023-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
ul. Poprzeczna 1
66-600 Krosno Odrzańskie
powiat: krośnieński (odrzański)
tel. 68 358 20 83
agnieszka.szefer@strazgraniczna.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Krosno Odrzańskie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 68 358 20 83
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie przeglądów i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach NoOSG."
I. Określenie przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach NoOSG.
2. Wykaz obiektów został określony w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres robót:
1) przeprowadzenie kontroli technicznej (przeglądu) polegającej na:
a) sprawdzenie czystości wentylatorów
b) sprawdzenie parametrów urządzeń
c) sprawdzenie poprawności odpływu instalacji skroplin
d) sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
e) sprawdzenie poprawności działania automatyki
f) sprawdzenie izolacji termicznej układu chłodniczego
g) sprawdzenie połączeń elektrycznych
h) sprawdzenie elementów konstrukcyjnych urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych
i) czyszczenie i dezynfekcja parowników klimatyzatorów j) czyszczenie filtrów jednostek wewnętrznych
k) czyszczenie skraplaczy
1) czyszczenie jednostek zewnętrznych
4. Wykonawca użyje do wykonania usługi własnego sprzętu, urządzeń oraz materiałów.
5. Wykonawca poinformuje osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego o wszelkich zauważonych podczas przeglądów nieprawidłowościach, które mogłyby spowodować awarię, a w przypadku zauważenia dysfunkcji - wstępnie oszacuje koszty naprawy.
6. Wykonane przeglądy muszą być potwierdzone protokołem z przeprowadzonych czynności wraz z ich opisem.

Składanie ofert:
14. Ofertę proszę przesłać na adres e-mailowy: agnieszka.szefer@strazgraniczna.pl do dnia 25 maja 2023 roku. do godz. 14:00.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia: do dnia 16 czerwca 2023r.

Wymagania:
III. Kryterium oceny ofert: cena - 100 %.
Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zostanie uznana oferta, w której Wykonawca przedstawi najniższą cenę.
IV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
2. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
4. Uwaga: Cenę ofertową należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
V. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Zamawiający informuje, że komunikacja w przedmiotowym postępowaniu odbywać się będzie za pomocą faksu, poczty elektronicznej e-mail, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
1) pytań i wyjaśnień oraz innych informacji dotyczących treści zapytania ofertowego lub oferty;
2) zmian treści zapytania ofertowego;
3) informacji o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych;
4) informacji o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty;
5) informacji o odrzuceniu oferty;
6) zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty;
7) zawiadomień o unieważnieniu postępowania;
8) informacji o nieudzieleniu zamówienia.
VI. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert.
2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ppkt 1 wpłynie po upływie terminu na jego złożenie lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Treść zapytań (wniosków o wyjaśnienie zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał zaproszenie bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie podmiotowej BIP, jeżeli postępowanie zamieszczone jest na stronie podmiotowej BIP.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe oraz udostępnia na
stronie podmiotowej BIP, jeżeli postępowanie zamieszczone jest na stronie podmiotowej BIP.
VII. Sposób przygotowania, podpisania, poprawienia oferty.
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu w formie zapytania ofertowego zobowiązani są do złożenia oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 ofertą cenową. Ofertę należy przygotować ściśle
według wymagań wynikających z zapytania ofertowego. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
2. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie. Złożenie dwóch lub więcej ofert, samodzielnie lub przy udziale innych podmiotów powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z przepisami prawa.
3. Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w języku polskim. Oferta nieczytelna zostanie odrzucona.
4. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wykonanie wszelkich prac i czynności oraz zawrzeć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania usługi, jak również zawrzeć wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów oraz dojazd do miejsca wykonywania usługi. Oferty, które nie będą zawierały ceny albo oferty będą zawierały kilka propozycji cenowych nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone.
5. Zaleca się aby wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, były przez niego poprawione poprzez skreślenie błędnej treści lub kwoty z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrazów lub liczb, wpisanie poprawnej treści oraz złożenie podpisu osoby (osób) do tego uprawnionej (parafowane).
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawcy.
8. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.
VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
IX. Istotne elementy zamówienia.
1. Przeglądy będą wykonane od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym terminu przeglądu z wyprzedzeniem dwu dniowym -- powiadomienie drogą telefoniczna lub mailową. Przegląd należy wykonać w obecności upoważnionego przedstawiciela w poszczególnych obiektach.
2. Wykonawca musi posiadać niezbędne uprawnienia i sprzęt do wykonania usługi będącej przedmiotem zapytania ofertowego(zewnętrzne agregaty w Krośnie Odrzańskim, Kudowie i Jeleniej Górze znajdują się na wysokości powyżej 3m)
3. Osoba wykonująca przegląd ponosi pełną odpowiedzialność za skutki nieprawidłowo wykonanego przeglądu oraz za uszkodzenia powstałe podczas wykonywania przeglądu oraz posiada ważne ubezpieczenie w tym zakresie.
4. Potwierdzenie oraz protokoły stanowić będą podstawę do wystawienia faktury
5. Protokoły muszą zawierać wykaz numerów seryjnych przeglądanych i serwisowanych urządzeń.
6. Zamawiający zapewni ze swej strony bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielania dodatkowych informacji i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie realizacji usługi.
7. Płatność przelewem, faktura VAT z 21-dniowym terminem płatności licząc od daty wpływu faktury.
8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający nie wymaga wadium.
11. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia wykonania umowy.
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie, bez podania przyczyn (również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert).

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami oraz do udzielania informacji w przedmiotowym postępowaniu jest: Agnieszka Szefer tel. 68 358 20 83,

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.