Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
6415z ostatnich 7 dni
24656z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa energii elektrycznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2023-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Cybinka
ul. Dąbrowskiego 43
69-108 Cybinka
powiat: słubicki
tel.: +48 68 391-11-52, fax: +48 68 391-14-77
cybinka@zielonagora.lasy.gov.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Cybinka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 68 391-11-
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.:
,,DOSTAWA energii elektrycznej w 2023 roku dla Nadleśnictwa Cybinka"
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej do punktów
odbioru energii elektrycznej będących w zarządzie Nadleśnictwa Cybinka tj.
budynku biurowego, zaplecza nadleśnictwa, szkółki Leśnej Radzików, garaże
przy Ul. Limanowskiego w rozumieniu art. 3 pkt 6a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 z późn.zm.) realizowaną
na podstawie umowy sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 tej
ustawy.
Załącznik nr 2 stanowi opis punktów poboru energii elektrycznej wraz
szacunkową ilością zapotrzebowania na 2023 rok -UMOWA do 31.12.2023 r..

CPV: 09310000-5, 09300000-2

Dokument nr: S.270.14.2023.MW

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy dostarczyć na adres Nadleśnictwo Cybinka, Ul. Dąbrowskiego 43,
69-108 Cybinka, sekretariat (pokój nr 20) lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
cybinka@zielonagora.lasy.gov.pl do dnia 25.05.2023 r. godz. 10:00
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Termin związania ofertą - do 30 dni od daty składania ofert.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia dostawa energii elektrycznej
do 31.12.2023 rok.

Wymagania:
TRYB POSTĘPOWANIA
Zamówienie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych z dni 11 września
2019r.( Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812,1933, 2185) na podstawie art. 2, ust. 1
pkt 1 -wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów, tj. Wykonawcy posiadający uprawnienie do prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie
aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z
art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U.
z 2022 r., poz. 1385 z późn.zm.).
2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna zawierać:
1) pieczątkę firmową,
2) datę sporządzenia,
3) adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, email,
4) podpis oferenta.
Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego, w którym znajduje się m.in. wycena całego zamówienia (cenę
jednostkową netto za 1 kWh należy podać z dokładnością do czterech miejsc po
przecinku; Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla
prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki
wynikające z obowiązujących przepisów.
Aktualną koncesję (kopię/skan) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Wzór umowy na dostawę energii elektrycznej.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
6. W przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy środki jakie
Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, Zamawiający dopuszcza
możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji dotyczących ceny oferty lub
odstąpić od podpisania umowy na dostawę energii elektrycznej.
3
4. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena- 100,00%
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złożyli
ofertę za pośrednictwem, poczty elektronicznej, bądź inny zwyczajowo przyjęty sposób
przez Zamawiającego.
Dla Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający zleci dostawę energii
elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru.
5. DODATKOWE INFORMACJE
1. Płatność za dostawę energii elektrycznej na podstawie faktury VAT.

Uwagi:
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
,,RODO", informuję, że: administratorem Państwa danych osobowych jest:
Nadleśnictwo Cybinka z siedzibą ul. Dąbrowskiego43, 69-108 Cybinka, adres email:
cybinka@zielonagora.lasy.gov.pl ; numer telefonu: 68 391 13 07;
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji niniejszego
postępowania.
4. Nadleśnictwo Cybinka, wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z
którym można się skontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych
osobowych pod adresem e-mail: iod@comp-net.pl.
Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w
siedzibie Administratora oraz na jego stronie internetowej:
www.cybinka.zielonagora.lasy.gov.pl

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Marzenna Wilimber pod numerem telefonu
575658001, oraz adresem email: marzenna.wilimber@zielonagora.lasy.gov.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.