Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5518z ostatnich 7 dni
22412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przeniesienie systemu łączności radiowej zarządzania kryzysowego oraz radiowego systemu...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przeniesienie systemu łączności radiowej zarządzania kryzysowego oraz radiowego systemu ostrzegania ludności

Data zamieszczenia: 2023-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Jabłonna Lacka
ul. Targowa 4
08-304 Jabłonna Lacka
powiat: sokołowski
tel. 25 50 65 530, tel. 25 506 55 43
przetargi@jablonnalacka.com.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Jabłonna Lacka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 25 50 65 530, t
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Jabłonna Lacka
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na :
,,Przeniesienie systemu łączności radiowej zarządzania kryzysowego oraz radiowego
systemu ostrzegania ludności"
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przeniesienie systemu łączności radiowej zarządzania
kryzysowego oraz radiowego systemu ostrzegania ludności które obejmuje:
a) Demontaż 2 szt. anten znajdujących się na starym budynku Urzędu Gminy;
b) Wykonanie i montaż wsporników lub stopek pod anteny (przewiduje się lokalizację anten
wraz z konstrukcją wsporcza po obydwu stronach lukarny znajdującej się od zachodniej
strony budynku);
c) Montaż anten na nowo wykonanych wspornikach lub stopkach;
d) Przeprowadzenie przewodów antenowych przez aroty (docelowo przewiduje się iż
radiostacje będą znajdowały się w sekretariacie na pierwszym piętrze);
e) Uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania systemu łączności.
Zamawiający posiada radiostację MOTOROLA DM4600e oraz zasilacz POLWAT PWR-
10B-12 oraz radiostację KENWOOD wraz z pulpitem sterującym DPS-4000 digitex wraz z
zasilaczem digitex 12V, które należy wykorzystać do budowy systemów łączności.
Do prawidłowego wykonania zlecenia zaleca się dokonanie wizji i oględzin urządzeń,
budynku na którym będzie dokonywany demontaż anten oraz budynku na którym będzie
wykonywany montaż systemu łączności.III.

Dokument nr: IZP.271.2.8.2023

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert
1. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 25.05.2023r. o godz. 12:00
Ofertę cenową należy:
a) złożyć w siedzibie Zamawiającego :
Urząd Gminy Jabłonna Lacka Ul. Targowa 4, 08-304 Jabłonna Lacka w zamkniętej
kopercie z dopiskiem ,,Przeniesienie systemu łączności radiowej zarządzania
kryzysowego oraz radiowego systemu ostrzegania ludności"
b) przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@jablonnalacka.com.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
1. Termin zakończenia całości przedmiotu umowy ustala się na 30 dni od daty zawarcia
umowy.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu
1. Wymagania od Wykonawców:
a) wykonawca prac posiada doświadczenie w wykonywaniu robót o charakterze zgodnym z
zamówieniem oraz przedstawić jedną referencję od zamawiającego w okresie ostatnich 3
lat,
b) wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
c) Wykonawca posiada uprawnienia do prac na wysokościach - certyfikat - jedna osoba,
d) wykonawca posiada aktualne ubezpieczenie OC w ramach prowadzonej działalności i
zobowiązuje się dostarczyć polisę Zamawiającemu.
V.
Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.
VI.
Warunki gwarancji
1. Zamawiający wymaga udzielenia na przedmiot zamówienia gwarancji na okres 24 miesięcy.
VIII. Kryteria oceny ofert oraz informacji o wagach punktowych lub procentowych
1. Kryterium - cena - 100 %
IX.
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny
ofert
1. Cena ofert musi zawierać wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków
oraz ewentualnych upustów i rabatów,2. W odniesieniu do kryterium cena, ocena ofert zostanie dokonana przez zastosowanie
następującego wzoru:
najniższa zaoferowana cena
Ilość punków badanej oferty = -------------------------------------- x 100 punktów
cena oferty badanej
3. Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta z najniższą ceną, czyli ta która uzyska
wg powyższego kryterium 100 pkt, wyliczonych wg podanego wzoru.
X.
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze formularza ofertowego.
2. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
a) formularz ofertowy wg. załączonego wzoru, stanowiący zał. nr 1.
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z
załącznikami -stanowiące zał. nr 2.

Oferta podlega odrzuceniu, w przypadku gdy:
1. Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego ,
2. Została złożona przez Wykonawcę:
a) niespełniającego warunki udziału w postępowaniu,
b) powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
3. Została złożona po terminie składania ofert.
XIII. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XIV. Prawo do unieważnienia postępowania
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdym
momencie bez podawania przyczyn.
XV.
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o
wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku
zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwagi:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Jabłonna Lacka
reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. Targowa 4, 08-304 Jabłonna Lacka, e-mail:
gmina@jablonnalacka.com.pl, tel. 25 50 65 530.
2) Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, który jest
dostępny pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwoty obligującej do
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. Dane osobowe
osoby upoważnionej do reprezentowania będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO w celu ułatwienia kontaktu w sprawach związanych ze złożoną ofertą.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy administratora danych, osoby
lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
przepisy o dostępie do informacji publicznej, a także podmioty uprawnione na mocy
przepisów prawa oraz administratorzy systemów informatycznych i sieci komputerowych.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami
prawa, w tym przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia. Podanie danych kontaktowych
jest dobrowolne.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących; ? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, których podanie jest dobrowolne,
co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
przed cofnięciem zgody - zgodę można cofnąć osobiście lub wysyłając pisemne
oświadczenie na adres korespondencyjny administratora danych.

Kontakt:
Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z
Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania jest Pan Damian Woźniak, tel. 25 506 55 43,
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków
udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: 08:00-16:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.