Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
6415z ostatnich 7 dni
24656z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługi z zakresu gospodarki leśnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej

Data zamieszczenia: 2023-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim
ul. F.Żwirki i S.Wigury 61
17-100 Bielsk Podlaski
powiat: bielski (podlaski)
tel. 85 730 26 52
bielsk.oferty@bialystok.lasy.gov.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Bielsk Podlaski
Wadium: nie jest wymagane
Nr telefonu: tel. 85 730 26 52
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE
O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
IV. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z określeniem
w art. 6 ust. 1 pkt 1) ustawy o lasach obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu do
wykonania na terenie Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim w roku 2023
w leśnictwach Strabla i Grabowiec.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli
i ochrony lasu, wynikające z załącznika nr 2 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, na który
składają się:
1) załącznik nr 2.1. - Planowany rozmiar prac,
2) załącznik nr 2.2. - Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności
i lokalizacji,
3) załącznik nr 2.3 - Zestawienie pozycji nieudostępnionych do odnowień wykonywanych
przy pomocy sadzarki.
4) załącznik nr 2.4 - Zestawianie pozycji wymagających dołowania dostarczonych sadzonek.
5) załącznik nr 2.5 - Informacja o charakterze pielęgnacji lasu.
3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach, o których mowa w rozdziale
IV pkt 2 ogłoszenia o udzielanym zamówieniu mają charakter szacunkowy.
4. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
określa załącznik nr 3 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu - Opis standardu technologii
wykonawstwa prac leśnych. Określony załącznik nr 3 do ogłoszenia o udzielanym zamówienia
szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych
(czynności) stanowi podstawę określenia wymagań jakościowych odnoszących się do
elementów składających się na przedmiot zamówienia, określonych w załącznikach, o których
mowa w rozdziale IV pkt 2 ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. Jeżeli czynność opisana w
załączniku nr 3 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu nie została przewidziana w opisie
przedmiotu zamówienia, określonych w załącznikach, o których mowa w rozdziale IV pkt 2
ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, to w tym zakresie postanowień załącznika nr 3 do
ogłoszenia o udzielanym zamówieniu nie stosuje się.
5. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące
w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 3 do ogłoszenia
o udzielanym zamówienia.
6. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku
nr 3 do ogłoszenia o udzielanym zamówienia.
7. Przedmiot zamówienia został podzielony na części (,,Pakiet")
Pakiet 81 - leśnictwo Strabla i Grabowiec - pielęgnowanie lasu
Pakiet 82 - leśnictwo Strabla i Grabowiec - odnowienie lasu
Pakiet 83 - leśnictwo Strabla i Grabowiec - ochrona lasu i pozostałe.
Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów. Oferta złożona na dany
Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w Ogłoszeniu dla tego
Pakietu.
8. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku
Podlaskim w granicach administracyjnych leśnictw, tj.: leśnictwa: Grabowiec i Strabla.
9. Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów
będzie się odbywała na obszarze leśnictw - właściwych dla danego Pakietu. Wskazana w
załącznikach, o których mowa w rozdziale IV pkt 2 ogłoszenia o udzielanym zamówieniu
lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres przedmiotu
umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w
zakres przedmiotu umowy zostanie określona w zleceniu.
10. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczoekonomiczną,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających,
korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania
czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia.
Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem
zamówienia, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy
je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym), przy
jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym), w ramach
sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy.
Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku
wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny
zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w
ramach przedmiotu zamówienia.
12. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy
realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Podstawowe akty prawne:
- ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672),
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz.
916),
- ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (tekst jedn.: Dz. U.: z
2021 r. poz. 256 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst
jedn.: Dz. U. z 2022r. poz. 1816 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz.
1514 z późn zm.),
- ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz.
2097 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony
roślin oraz nawozów mineralnych organiczno-mineralnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 99, poz.
896 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw
i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176),
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 191 poz.
1596 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru znaku zakazu wstępu
do lasu oraz zasad jego umieszczania (Dz. U. z 1998 r. Nr 11, poz. 39),
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie
szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 824),
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie
sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin (Dz.
U. z 2013 r. poz. 625),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki
leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych
zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1065.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania
środków ochrony roślin (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 760),
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie
potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków
ochrony roślin (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 775),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i
przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870),
2) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa obowiązujących na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca będzie obowiązany do stosowania
i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z niżej wymienionych dokumentów:
1. ,,Zasady hodowli lasu" - wprowadzone zarządzeniem nr 53 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.,
2. ,,Instrukcja ochrony lasu" - wprowadzona zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 r.,
3. ,,Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac
z zakresu gospodarki leśnej" - wprowadzona zarządzeniem nr 36 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.,
4. ,,Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu" - wprowadzona zarządzeniem
nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r.,
5. zarządzenie nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
6 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia ramowego wykazu prac
wykonywanych przez co najmniej dwie osoby (zn. spr. GB-021-2/2011),
6. Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC (Forest
Stewardship Council) oraz PEFC Council (Programme for the Endorsement
of Forest Certification Schemes).
3) Dokumenty wskazane w rozdziale IV pkt 12 ppkt 1)-3) powyżej są dostępne na stronach
internetowych pod adresami:
1. http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/
2. http://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/
3. http://isap.sejm.gov.pl/
13. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia.
1) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń
przekazywanych przez przedstawicieli Zamawiającego. Treść zlecenia określa umowa w
sprawie zamówienia publicznego.
2) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników
i urządzeń pracujących na powierzchniach leśnych w zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne
itp.) o chłonności umożliwiającej pochłonięcie rozlanego paliwa lub oleju oraz innych
urządzeniach pracujących w lesie oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających
zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) - w celu zapobieżenia skażeniu
środowiska. Dopuszcza się posiadanie i używanie przez pilarzy kanistrów z bezpiecznymi
końcówkami (dozownikami), uniemożliwiającymi rozlanie (przelanie) oleju i mieszanki
paliwowej podczas tankowania pilarki (zastępczo za maty pochłaniające olej i paliwo).

CPV: 77200000-2, 77211500-7, 77211600-8, 77230000-1, 77231200-0, 77231000-8

Dokument nr: SA.270.7.2023

Otwarcie ofert: XIV. Termin otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2023 r. o godz. 09:10.
2. Otwarcie ofert jest niejawne. Zamawiający nie przewiduje transmisji ani bezpośredniego udziału
osób zainteresowanych (Wykonawców) w otwarciu ofert.

Składanie ofert:
XIII.Sposób oraz termin składania ofert
1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy przesłać przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
bielsk.oferty@bialystok.lasy.gov.pl do dnia 25.05.2023 r. do godz. 9:00.

Miejsce i termin realizacji:
4) Termin wykonania zamówienia
1. Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2023 r.

Wymagania:
II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą dokumenty zamówienia
1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-bielsk/zamowienia-na-podstawie-art-11-ust5-pkt-6-pzp
2. Dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane
na stronie internetowej prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia pod adresem:
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-bielsk/zamowienia-na-podstawie-art-11-ust5-pkt-6-pzp
III. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy
z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 672 ze zm.).
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia oznaczone jest numerem postępowania (numerem
referencyjnym): SA.270.7.2023.
3. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich
kontaktach z Zamawiającym.
2. Terminy wykonania poszczególnych prac będą określane w zleceniach sporządzanych przez
przedstawiciela Zamawiającego.
5) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę wzoru umowy stanowiący
załącznik nr 4 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.
3. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 4 do ogłoszenia o udzielanym
zamówieniu.
4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający ze wzoru umowy stanowiący załącznik
nr 4 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w
ofercie.
6) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający
będzie komunikował się z Wykonawcami
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem
poczty elektronicznej pod adresem: magdalena.zinkowska@bialystok.lasy.gov.pl
2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa
się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
bielsk.oferty@bialystok.lasy.gov.pl Korespondencję uważa się za przekazaną
w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda
ze stron na żądnie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
3. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanym w ogłoszeniu o udzielanym
zamówieniu.
4. We wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania
wskazanym w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu.
7) Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami
Zamawiający wskazuje następujące osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami,
w zakresie dotyczącym:
a. zagadnień merytorycznych: Marcin Romańczuk,
b. zagadnień proceduralnych: Magdalena Zinkowska.
8) Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą przez Wykonawcę wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9) Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna spowoduje
odrzucenie wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.
2. Oferta składana przez Wykonawcę musi być sporządzona według załączonego formularza
ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu
lub w takiej samej formie, ze ścisłym zachowaniem treści. W formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu należy zamieścić wszystkie wymagane
przez Zamawiającego informacje. Formularze złożone przez Wykonawcę o innej treści niż
określone w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu zostaną odrzucone.
3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego
lub podpisu osobistego.
4. Oferta powinna być:
a. złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
b. sporządzona na podstawie załączników niniejszego ogłoszenia o udzielanym zamówieniu w
języku polskim,
c. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem poczty
elektronicznej pod adresem: bielsk.oferty@bialystok.lasy.gov.pl
5. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w ogłoszeniu o udzielanym zamówienia oświadczenia i
dokumenty.
6. Na ofertę składają się oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale XI ogłoszenia
o udzielanym zamówieniu.
7. Oferta wraz z załączonymi oświadczeniami i dokumentami musi być czytelna.
8. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.
9. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy
organizacyjnej lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana
do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru.
10. Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawców, zgodnie z formą reprezentacji określoną w
dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. W
przypadku gdy oświadczenie lub dokument został sporządzony jako dokument w postaci
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej dokonuje Wykonawca.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10) Wymagane dokumenty
1. Wykonawca wraz z ofertą składa wymagane oświadczenia i dokumenty, tj.:
1) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej,
2) kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opłaconej polisy, a w przypadku
jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 300 000,00 zł,
3) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika,
4) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o udzielanym
zamówieniu.
2. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa
w rozdziale XI pkt 1 ppkt 1)-4) ogłoszenia o udzielanym zamówieniu lub są one niekompletne
lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia
lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.
11) Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wadium.
. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu
oświadczenia i dokumenty.
3. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
3. Zamawiający, po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania
informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte,
2) cenach zawartych w ofertach.
XV. Sposób obliczenia ceny
1. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
nr 1 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu łączną cenę za wszystkie pozycje (prace)
przewidziane w kosztorysie ofertowym. Kosztorys ofertowy zawarty jest w pkt 2 formularza
ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu i stanowi jego
integralną część.
2. Ceny jednostkowe za poszczególne pozycje (prace) powinny być podane
na kosztorysie ofertowym zawartym w pkt 2 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1
do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. Każda cena jednostkowa musi
być tak podana, aby pokrywać wszelkie koszty i ryzyka Wykonawcy związane z realizacją czynności,
której dotyczy. Wykonawca nie może kosztów realizacji danej czynności doliczać do kosztów
realizacji innych czynności. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia
i określenia wartości we wszystkich pozycjach (prac) w kosztorysie ofertowym zawartym
w pkt 2 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia o udzielanym
zamówieniu. Brak wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach (prac)
w kosztorysie ofertowym zawartym w pkt 2 formularza ofertowego stanowiącego załącznik
nr 1 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu spowoduje jej odrzucenie. Także wpisanie zera jako
wartości pozycji (prac) w kosztorysie ofertowym zawartym w pkt 2 formularza ofertowego
stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu spowoduje odrzucenie oferty.
Cena łączna wynikająca z kosztorysu ofertowego za poszczególne pozycje (prace) powinna zostać
podana w pkt 1 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia o udzielanym
zamówieniu.
3. Cenę łączną należy podać w złotych w kwocie brutto w odniesieniu do całego przedmiotu
zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami
zaokrągleń) wraz z wyszczególnieniem w kosztorysie ofertowym zawartym
w pkt 2 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia o udzielanym
zamówieniu zastosowanej stawki podatku VAT.
4. Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej
na dzień składania ofert.
5. Określony w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia oraz
postanowienia wynikające ze wzoru umowy stanowiącego załącznik
nr 4 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu stanowią podstawę do obliczenia
cen jednostkowych oraz ceny łącznej wynikającej z oferty.
XVI. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert: Cena -
100%.
2. Sposób obliczania punktów:
W ramach kryterium ,,Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x 100 % x 100 pkt
Co
gdzie:
C - liczba punktów w ramach kryterium ,,Cena",
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium ,,Cena" podlegać będzie cena łączna brutto podana w ofercie
Wykonawcy
3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę
punktów.
4. Punkty wylicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
6. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, o którym mowa w
rozdziale XVI pkt 1 ogłoszenia o udzielanym zamówieniu otrzyma maksymalną liczbę punktów.
Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza liczba punktów.
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych
zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować
cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
8. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość
punktów.
9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu oraz została oceniona jako
najkorzystniejsza (uzyskała największą liczbę punktów) na podstawie kryterium oceny ofert
określonego w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu.
10. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym
w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu.
XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy
XVIII. Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia przesłanek, tj.:
1) została złożona po terminie składania ofert,
2) nie złożył oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale XI ogłoszenia
o udzielanym zamówieniu,
3) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,
4) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami
lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez
Zamawiającego,
XIX. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia
Zamawiający może na każdym etapie postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnić postępowanie
o udzielenie zamówienia.

Uwagi:
XX. Ochrona danych osobowych zebranych przez Zamawiającego w toku postępowania o
udzielenie zamówienia
1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 - ,,RODO") Zamawiający informuje,
iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku podlaskim.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować
się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem bielsk@bialystok.lasy.gov.pl
lub telefonicznie pod numerem +48857302652.
3. Celem przetwarzania danych jest wybór Wykonawcy oraz realizacja i wykonanie umowy
cywilnoprawnej.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
5. Administrator może przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy realizowane
przez Administratora, o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.
6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe,
dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń
(w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom,
z którymi Administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.
7. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
międzynarodowej.
8. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
2) sprostowania danych (art. 16. RODO),
3) usunięcia danych (art. 17 RODO),
4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
5) przenoszenia danych (art. 20 RODO),
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
7) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych,
w tym profilowania (art. 22 RODO).
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych
z przepisami o ochronie danych osobowych
9. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż przez okres wynikający
z Zarządzenia 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie
jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Osoba,
której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencja niepodania danych
osobowych może skutkować brakiem zawarcia i wykonanie umowy cywilnoprawnej.
11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym o profilowaniu

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.