Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1128z dziś
6200z ostatnich 7 dni
20664z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2023-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Wadowicach
Pl. Jana Pawła II 23
34-100 Wadowice
powiat: wadowicki
telefon: (33) 873-18-11 fax: (33) 873-18-15, tel. (33) 873 18 11 wew. 206
kmaciagpajak@wadowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wadowice
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: (33) 873-18
Termin składania ofert: 2023-05-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Dokumentacja projektowa przebudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach w zakresie adaptacji części budynku na odziały przedszkolne i żłobek z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż. "
I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Dokumentacja projektowa przebudowy części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach w zakresie adaptacji części budynku na odziały przedszkolne i żłobek z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż." w ramach zadania budżetowego pn.: ,,Utworzenie przedszkola w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wadowicach", w ramach którego Zamawiający przewiduje do wykonania kompletną wielobranżową dokumentację projektową wraz z przygotowaniem i uzyskaniem wszystkich koniecznych dokumentów formalno- prawnych oraz stosownych uzgodnień umożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę i/lub bądź skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla zakresów wskazanych w pkt. 6 niniejszego zapytania ofertowego.
2. Inwestycja realizowana będzie w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach przy Ul. Henryka Sienkiewicza 9 w części budynku o powierzchni ok. 400 m2. Budynek szkoły posiada kuchnię z jadalnią oraz szatnię. Na kondygnację parteru prowadzą schody, które nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, budynek nie ma windy.
3. Zgodnie z MPZP ( Uchwała Nr. XXXV/313/2021 z dnia 29.06.2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach (centrum i śródmieście) obszar położony jest terenie oznaczonym symbolem 4UO - tereny zabudowy usług oświaty, ponadto budynek szkoły leży m.in. w terenie otuliny układu staromiejskiego, obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji.
4. Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków (karta nr 242) oraz znajduje się w terenie otuliny układu urbanistycznego, dlatego dla dokumentacji należy uzyskać opinię/uzgodnienie małopolskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.
5. Projektant przed podjęciem zamówienia ma obowiązek sprawdzenia planowanej inwestycji z zapisami MPZP.
6. Zakres opracowania :
a) dla projektowanych oddziałów przedszkolnych i żłobka: obejmuje część parteru budynku o powierzchni około 400 m2, składającej się z sal lekcyjnych, zaplecza sekretariatu, istniejących toalet, biblioteki i czytelni oraz wykonanie w tym miejscu trzech oddziałów przedszkolnych i
żłobka jedno-oddziałowego dla ok. 15 dzieci, szatni, niezbędnego pomieszczenia socjalnego dla obsługi przedszkola i żłobka oraz niezbędnych toalet (zmiana zamierzonego sposobu użytkowania części parteru na oddziały przedszkolne - ze względu na zmianę warunków bezpieczeństwa pożarowego i warunków sanitarnych).
Pomieszczenie higieniczno-sanitarne podzielone na dwie strefy: strefa dla dzieci oraz strefa dla opiekunek (jeżeli wymagana).
Kondygnację przeznaczoną na przedszkole i żłobek należy dostosować do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
b) Projekt ma zawierać wymianę istniejącego pionu kanalizacyjnego.
c) Przedmiotem zamówienia jest projekt zagospodarowania istniejącego stropodachu na potrzeby nowej funkcji np. ogródki edukacyjne wraz z jego modernizacją.
d) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia przeciwwilgociowego i przeciwwodnego (izolacje przeciwwilgociowe i termiczne, drenaż, uszczelnienie posadzek itp.) fundamentów i posadzek w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach.
7. Zamawiający dysponuje ekspertyzą ppoż., którą Wykonawca zaktualizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ekspertyza stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
8. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:
Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej w tym m. in.:
a) uzyskanie niezbędnych dokumentów wyjściowych do projektowania, w tym sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych (jeżeli wymagana),
b) wykonanie inwentaryzacji architektoniczno- budowlanej terenu objętego zamierzeniem inwestycyjnym w tym instalacji, dla instalacji kanalizacji sanitarnej dodatkowo inwentaryzacja pionu ( w zakresie niezbędnym do prawidłowego sporządzenia dokumentacji projektowej),
c) opracowanie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej,
d) opracowanie projektu koncepcyjnego w co najmniej dwóch wariantach. Projekt koncepcyjny ma zawierać zagospodarowanie terenu w strefie wejścia do budynku oraz strefę ewakuacji;
e) opracowanie projektu aranżacji wnętrza wraz ze szczegółową specyfikacją dotyczącą mebli i wyposażenia;
f) opracowanie fotorealistycznych wizualizacji wnętrz 3d dla wszystkich projektowanych pomieszczeń.
g) opracowanie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej pisemnie przez Zamawiającego koncepcji, projektu budowlanego i technicznego (wykonawczego) dla wszystkich wymaganych i koniecznych do realizacji zamówienia branż, przy zachowaniu aktualnych wymagań ppoż. i higieniczno-sanitarnych wraz z uzgodnieniem przez Rzeczoznawców;
h) uzyskanie warunków technicznych od zarządców infrastruktury technicznej (jeżeli wymagane), również na ewentualną przebudowę istniejących przyłączy oraz zwiększonego zapotrzebowania na media,
i) uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji, opinii i uzgodnień oraz wykonania obowiązków wynikających z powyższych dokumentów i pokrycia ewentualnych kosztów z nich wynikających,
j) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę dla wszystkich zakresów robót objętych projektem lub skutecznego zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania ww. decyzji - zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,
k) opracowaniu przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich na pełen zakres inwestycji (w rozbiciu na poszczególne branże oraz na poszczególne zakresy tj. oddziały przedszkolne i żłobek, zabezpieczenie piwnic, instalacja kanalizacji sanitarnej z wyszczególnieniem remontu całego pionu kanalizacyjnego ),
I) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
9. Pełnieniu nadzoru autorskiego przez projektantów w zakresie:
zgodnym z art. 20 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.), w tym:
a) udzielania odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących prac objętych dokumentacją projektową, w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od daty powzięcia informacji o zaistniałym problemie, oraz opracowywanie rozwiązań alternatywnych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
b) stawiania się na budowie w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty wezwania w razie konieczności, w trakcie realizacji zadania,
10. Na każdym etapie procesu projektowego, koncepcje i niezależne fragmenty projektu, należy opiniować z Zamawiającym. Ostateczna i pisemnie uzgodniona koncepcja z Zamawiającym stanowić będzie wyłączną podstawę do wykonania właściwej dokumentacji projektowej.
11. Udział w spotkaniach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego w trakcie prac projektowych i dokonywania niezbędnych uzgodnień. Zamawiający po podpisaniu umowy z Wykonawcą wyznaczy cykliczny termin spotkań projektowych, w których Wykonawca będzie miał obowiązek uczestniczyć osobiście lub wyznaczyć zastępstwo.
12. Wykonawca wykona jednorazową aktualizację kosztorysów inwestorskich (w ramach wynagrodzenia). Aktualizacja kosztorysów dokonana zostanie na pisemne zgłoszenie Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający będzie rozpoczynał postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane po upływie 6 miesięcy od daty ustalenia przez Wykonawcę wartości zamówienia lub w razie wystąpienia okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenia szacowania wartości zamówienia. Kosztorysy te niezbędne będą do przeprowadzenia procedury przetargowej wyłaniającej wykonawcę robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową.
13. Wykonanie przedmiotu zamówienia należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej.
14. Wszelkie opłaty związane z opracowaniem dokumentacji ponosi Wykonawca.
15. Projekt powinien zawierać rysunki w odpowiedniej skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót oraz opis dotyczący poszczególnych części inwestycji, rozwiązań materiałowych, urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technicznego.
16. Przedmiotowa dokumentacja będzie służyć, jako opis przedmiotu zamówienia do zamówienia na roboty budowlane w oparciu o przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz na ich podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych
rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 ustawy prawo zamówień publicznych, przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy /lub, równoważne/ lub inne równoznaczne wyrazy. Ponadto, jeżeli przedmiot zamówienia został
opisany w sposób, o którym mowa w ust. 5 art. 99 ustawy PZP Wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowiązany do wskazania kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności.
17. Forma opracowania dokumentacji projektowej:
1. Wersja papierowa:
o 5 egzemplarzy projektu budowlanego, sporządzonego zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego § 5 ust.l
o 2 egzemplarze ostatecznej, zaakceptowanej pisemnie przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego,
o 2 egzemplarze projektu aranżacji wnętrza wraz ze specyfikacją mebli i wyposażenia,
o 2 egzemplarze wizualizacji wnętrza,
o 2 egzemplarze przedmiaru robót,
o 2 egzemplarze kosztorysu inwestorskiego,
o 2 egzemplarze STWiORB,
o 1 egzemplarz prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania ww. decyzji.
2. Wersja elektroniczna:
o 2 komplety na płytach CD w formie plików PDF zawierające inwentaryzację budowlaną, projekt budowlany, przedmiar robót, aranżację wnętrz wraz ze specyfikacją mebli i wyposażenie, wizualizacje, kosztorys inwestorski, STWiORB;
o 1 wersja edytowalna na płycie CD zawierająca przedmiar robót i kosztorys inwestorski w formie plików w formacie jednego z powszechnie używanych programów kosztorysowych (Zuzia, Rodos, Norma itp.).
Przekazanie dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w terminie określonym w umowie.

Dokument nr: 1.271.14.2023

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form, w terminie do końca dnia 24 maja 2023r.:
o pisemnie na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34 - 100 Wadowice; Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. nr 7;
o w wersji elektronicznej na adres email: kmaciagpajak@wadowice.pl

Miejsce i termin realizacji:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonany został w terminie 180 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
19. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. posiadają niezbędne uprawnienia.
20. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
b. Oferta winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym, opatrzona pieczęcią firmową, z podaniem daty sporządzenia oraz podpisem Oferenta.
c. Do oferty należy dołączyć:
o podpisane i wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do formularza ofertowego,
o podpisany załącznik nr 2 do formularza ofertowego,
o podpisany załącznik nr 3 do formularza ofertowego,
o podpisany załącznik nr 4 do formularza ofertowego,
o kserokopię posiadanych uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Architektów.
d. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
e. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego wraz z opłatą skarbową.
22. KRYTERIUM OCENY OFERT: Cena 100%
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
23. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku wpłynięcia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
6. Prośbę o udzielenie wyjaśnień treści zapytania ofertowego należy złożyć w następującej formie:
- w wersji elektronicznej na adres kmaciagpajak@wadowice.pl
7. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. powyżej, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić bez rozpatrzenia.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego gdy:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny z najkorzystniejszej oferty lub w wyniku podjętych
fakultatywnych negocjacji z Oferentem, Oferent obniży cenę oferty poniżej ceny, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć wcześniej,
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.
OFERTY, KTÓRE WPŁYNĄ PO TERMINIE WYZNACZONYM W PKT V NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela:
o Katarzyna Maciąg-Pająk - Wydział Inwestycyjny, tel. (33) 873 18 11 wew. 206 lub email: kmaciagpaiak@wadowice.pl.

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.