Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5518z ostatnich 7 dni
23152z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem fontann miejskich

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem fontann miejskich

Data zamieszczenia: 2023-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Tarnowa - Gmina Miasta Tarnowa
ul. Adama Mickiewicza 2
33-100 Tarnów
powiat: Tarnów
tel.: (14) 688-24-00, faks: (14) 68-82-551, tel. 146882877
inwestycje@umt.tarnow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (14) 688-24-00
Termin składania ofert: 2023-05-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot przetargu.
1. Nazwa przetargu: ,,Wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem fontann miejskich
w Tarnowie w 2023 r.",
2, Zakres zamówienia:
2.1. Zamówienie obejmuje wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymywaniem fontann miejskich znajdujących się na terenach Gminy Miasta Tarnowa:
2.1.1. fontanna na skwerze O.O, Kokocińskiego przy Ul. Mickiewicza,
2.1.2. fontanna na skwerze im. ks. J. Popiełuszki,
2.1.3. fontanna przy Ul. Wałowej,
2.1.4. fontanna na pl. Szczepanika,
2.1.5. fontanna pływająca w Parku Piaskówka,
2.1.6. fontanna w Parku Sanguszków,
2.1.7. fontanna na skwerze ks. kpt. Piotra Gajdy,
2.1.8. fontanna w Parku Strzeleckim,
2.2. Zakres prac:
2.2.1. wykonywanie codziennych prac związanych z utrzymaniem fontanny w Parku Sanguszków zgodnie z instrukcjami obsługi, stanowiącymi załącznik do niniejszego ogłoszenia,
2.2.2. wykonywanie codziennych prac związanych z utrzymaniem fontanny na skwerze ks. kpt. Piotra Gajdy zgodnie z instrukcją obsługi, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia,
2.2.3. wykonywanie codziennych prac związanych z utrzymaniem fontanny w Parku Strzeleckim zgodnie z instrukcjami obsługi, stanowiącymi załącznik do niniejszego ogłoszenia,
2.2.4. utrzymywanie mis fontann, zbiorników, kaskad, fontanny posadzkowej i ich elementów budowlanych w ciągłej czystości, łącznie z siedziskami,
2.2.5. utrzymywanie w sprawności urządzeń fontann z wymuszonym obiegiem wody w fontannach: Ul. Mickiewicza, Ul. Wałowa, skwer im. J. Popiełuszki, pl. Szczepanika, w Parku Sanguszków, Parku Strzeleckim, na skwerze ks. kpt. Piotra Gajdy,
2.2.6. wykonanie montażu i demontażu kompaktowego modułu fontanny przy Ul. Mickiewicza i w Parku Sanguszków oraz składowanie modułów do dnia 31.12.2023 r.,
2.2.7. montaż i demontaż fontanny pływającej w Parku Piaskówka oraz jej przechowywanie do dnia 31.12.2023 r.,
2.2.8. wykonanie przeglądu technicznego i napraw wszystkich urządzeń fontann przed ich uruchomieniem. Uruchomienie wszystkich fontann w dniu 1 czerwca 2023 r. o godz. 7.00,
2.2.9. usuwanie ewentualnych awarii w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
2.2.10. koszty usuwania awarii urządzeń fontann i materiałów do napraw oraz środków chemicznych do uzdatniania wody będącej w obiegach zamkniętych fontann pokrywa Zamawiający,
2.2.11. wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających wszystkie fontanny przed okresem zimowym, odczytywanie i zapisywanie stanów liczników wody w fontannach co najmniej jeden raz w tygodniu i informowanie natychmiast Zamawiającego o przekroczeniu normatywnego zużycia wody, Tabele ze stanami liczników należy załączać do faktur ryczałtowych.
2.3. Fontanny w okresie gwarancyjnym
2.3.1. Moduł technologiczny fontanny w Parku Sanguszków jest objęty gwarancją do 2024 r., Odpowiedzialność gwaranta warunkowana jest utrzymaniem fontanny zgodnie z instrukcjami określonymi w pkt 2.2.1. W przypadku niedochowania przez Wykonawcę wymogów instrukcji, będzie on odpowiedzialny za szkody wynikłe dla Zamawiającego z powodu utraty gwarancji. Odpowiedzialność ta jest niezależna od ewentualnie naliczonych kar umownych.
2.3.2. Fontanna na skwerze ks. kpt. Piotra Gajdy jest objęta gwarancją, nawierzchnie z kamienia naturalnego do 2027 r., elementy zasilające fontannę (pompy) i oświetlenie LED do 2025 r. Odpowiedzialność gwaranta warunkowana jest utrzymaniem jej zgodnie z instrukcją określoną w pkt 2.2.2. W przypadku niedochowania przez Wykonawcę wymogów instrukcji, będzie on odpowiedzialny za szkody wynikłe dla Zamawiającego z powodu utraty gwarancji. Odpowiedzialność ta jest niezależna od ewentualnie naliczonych kar umownych.
2.3.3. Urządzenia zamontowane w fontannie w Parku Strzeleckim są objęte gwarancją do 10.12.2024 r. Odpowiedzialność gwaranta warunkowana jest utrzymaniem fontanny zgodnie z instrukcjami określonymi w pkt 2.2.3. W przypadku niedochowania przez Wykonawcę wymogów instrukcji, będzie on odpowiedzialny za szkody wynikłe dla Zamawiającego z powodu utraty gwarancji. Odpowiedzialność ta jest niezależna od ewentualnie naliczonych kar umownych.
3. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
4. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

Dokument nr: WIM-RGK.7021.1.75.2023

Składanie ofert:
1. TERMIN SKŁADANIA ofert: 24.05.2023 r. godz. 10:00.
2. Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Tarnowa, Kancelaria Główna w Wydziale
Organizacyjnym, pokój 19, Ul. Nowa 4, 33-100 Tarnów,

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od 1 czerwca 2023 r. do 30 września 2023 r.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu spełnienia tych warunków:
Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, minimum jedną usługę polegającą na bieżącym utrzymaniu minimum dwóch fontann w sezonie za kwotę minimum 20 000,00 zł brutto.
V. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć uczestnicy przetargu w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:
W celu wykazania spełnienia warunków, do oferty należy dołączyć wykaz wykonanych/ej lub wykonywanych/ej usług/i wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zostały/a one wykonane z należytą starannością (np. opinia zamawiającego, list referencyjny, protokół odbioru), potwierdzającymi należyte wykonanie co najmniej jednej usługi za kwotę minimum 20 000.00 zł brutto.
Zamawiający wymaga załączenia dowodów potwierdzających, że zamówienie zostało wykonane należycie.
VI. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:
Oferty nieodrzucone oceniane zostaną wg kryterium cena (wartość brutto) - znaczenie 100%.
VII. Umowa, informacje o istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy lub o ogólnych warunkach umowy lub o wzorze umowy:
1. Zawarcie umowy w wyniku przetargu nastąpi z chwilą złożenia przez strony podpisów na osobnym dokumencie obejmującym jej treść.
2. W przypadku dokonania wyboru oferty w umowie przewiduje się dokonanie między innymi następujących zapisów:
2.1. Zakres przedmiotu umowy (zgodnie z rozdz. II).
2.2. Termin wykonania umowy (zgodnie z rozdz. III).
2.3. Rozliczenie za wykonane prace będzie się odbywało na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę za każdy miesiąc, po protokolarnym odbiorze wykonanych prac.
2.4. Termin płatności faktur - do 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
2.5. W przypadku wyłączenia którejkolwiek fontanny z użytkowania wynagrodzenie miesięczne za ich bieżące utrzymanie będzie pomniejszone o 70%, proporcjonalnie do ilości dni wyłączenia urządzeń z użytkowania. W tym czasie należy utrzymywać porządek na obiekcie.
2.6. W przypadku, gdy użytkowanie nie rozpocznie się od pierwszego dnia miesiąca i/lub zakończenie użytkowania nastąpi przed ostatnim dniem miesiąca, wynagrodzenie miesięczne za te miesiące będzie proporcjonalne do ilości dni użytkowania.
2.7. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach, które Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu:
2.7.1. za odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego,
2.7.2. za przekroczenie terminu uruchomienia fontanny w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
2.7.3. za przekroczenie terminu wyznaczonego na usunięcie awarii - 0,5% za każdy dzień zwłoki,
2.7.4. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie w terminie przedmiotu umowy Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
Wykaz czynności % wynagrodzenia miesięcznego dla danej fontanny
Utrzymywanie mis fontann i ich elementów budowlanych w ciągłej czystości 15
Utrzymywanie w sprawności urządzeń w fontannach z wymuszonym obiegiem wody (ul. Mickiewicza, ul. Wałowa, skwer im. J. Popiełuszki, pl. Szczepanika, Park Sanguszków, Park Strzelecki, skwer ks. kpt. Piotra Gajdy,) 15
Wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających fontanny i przed okresem zimowym, 20
Odczytywanie i zapisywanie stanów wodomierzy w fontannach co najmniej jeden raz w tygodniu i informowanie natychmiast Zamawiającego o przekroczeniu normatywnego zużycia wody. 20
2.8. W przypadku stwierdzenia wystąpienia zdarzenia określonego w powyższej tabeli Zamawiający obowiązany jest dla zachowania uprawnienia do naliczenia kary, udokumentować je i tego samego dnia zawiadomić o nim Wykonawcę. Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie ustosunkować się do zastrzeżeń.
2.9. Kary umowne mają charakter dyscyplinujący i są odrębne od odpowiedzialności odszkodowawczej.
2.10. Kary umowne są płatne w terminie do 3 dni roboczych od doręczenia oświadczenia o ich naliczeniu zostaną potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
2.11. Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2.12. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy:
a) terminu wykonania zamówienia w przypadkach:
-- wystąpienia zdarzeń losowych,
-- Zamawiający zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania zamówienia i zmiany terminu jego rozpoczęcia, co może nastąpić za tygodniowym wyprzedzeniem.
b) sposobu i zakresu wykonania usługi w przypadkach:
-- zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2.13. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy:
a) wobec Wykonawcy wszczęto postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości lub postępowanie likwidacyjne,
b) dokonano zajęcia majątku Wykonawcy w toku egzekucji.
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1. Cenę oferty brutto należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia, określony w pkt. II ogłoszenia.
3. W cenie oferty należy uwzględnić także inne koszty o ile Oferent je przewiduje (np. koszty
dojazdu, opłaty, ubezpieczenia, itp.).
4. Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić, że cena będzie obowiązywać strony przez cały okres
realizacji zamówienia.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić i przedstawić Organizatorowi w języku polskim w formie pisemnej w jednym egzemplarzu.
2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Minimalne wymagania dotyczące zawartości załącznika nr 1 (formularza ofertowego).
1) nazwa Oferenta,
2) dane kontaktowe Oferenta, w tym adres siedziby, telefon, faks, e-mail,
3) data sporządzenia oferty,
4) określenie przedmiotu zamówienia, na który składana jest oferta przez powołanie się na nazwę zamówienia,
5) deklarowany termin wykonania usługi, lecz nie dłuższy niż określony w ogłoszeniu,
6) cenę brutto za wykonanie całości zamówienia.
4. Formularz oferty i dokumenty, które sporządza Oferent muszą być podpisane przez osobę(y)
uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych w imieniu Oferenta lub pełnomocnika Oferenta. W ostatnim przypadku do oferty należy dodatkowo załączyć w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych w imieniu Oferenta. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba pełnomocnika.
5. Do załącznika nr 1 (formularza ofertowego) należy dołączyć wszystkie wskazane w ogłoszeniu
dokumenty.
6. Ofertę należy złożyć w trwale zabezpieczonym opakowaniu zaadresowanym na Organizatora, tj. na Gminę Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa. Na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres Oferenta oraz nazwę przetargu (,,Wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem fontann miejskich w Tarnowie w 2023 r"), do którego składana jest oferta. Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Oferent.
7. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej doręczenia do miejsca składania ofert.
8. Oferty, które wpłyną po upływie terminu składania ofert zostaną odrzucone.
9. Przed upływem terminu składania ofert Oferent ma prawo do wycofania swojej oferty, bądź
w celu rezygnacji z udziału w postępowaniu, bądź w celu jej modyfikacji i ponownego jej złożenia przed upływem terminu składania ofert, Zmiana treści oferty lub jej wycofanie wymaga formy pisemnej.
XI. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
XIII. Odrzucenia oferty:
Organizator odrzuca ofertę, jeżeli:
1) wpłynie po upływie terminu składania ofert,
2) Oferent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym ogłoszeniu,
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
5) jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem,
6) zawiera omyłki polegające na niezgodności z niniejszym ogłoszeniem powodujące istotne rozbieżności z jego treścią,
7) została złożona przez oferenta, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy oferent w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów,
8) została złożona przez oferenta, który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające
z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
XIV. Informacje dodatkowe:
1. O wyniku przetargu albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru oferty Organizator niezwłocznie powiadamia uczestników obowiązkowo na piśmie oraz dodatkowo za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, jednocześnie umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Organizatora.
2. Oferent może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia.
Organizator przetargu udzieli wyjaśnień jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach przetarg może zostać zamknięty bez dokonania wyboru,
w szczególności gdy oferta najkorzystniejsza przekracza kwotę jaką Organizator może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. W uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert warunki przetargu mogą zostać przez Organizatora zmienione.
5. Przetarg może zostać przez Organizatora w każdym czasie odwołany bez podawania przyczyny.

Uwagi:
XV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO1
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Tarnowa pod adresem: iod@umt.tarnow.pl;
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem fontann miejskich w Tarnowie w 2023 r.", (nr postępowania WIM-RGK.7021.1.41.2022) prowadzonego w trybie przetargu cywilnego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania inwestycji;
6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Osoby, której dane dotyczą posiadają:
-- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
-- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych2;
-- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3;
-- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz, UE L 119 z 04.05,2016, str. 1).
^ Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy.
3 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
8. Osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:
-- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
1. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów w sprawach formalnych są: Katarzyna Ciuruś-
Brzuchacz i Robert Kułaga, Wydział Infrastruktury Miejskiej, Referat Gospodarki Komunalnej Urząd Miasta Tarnowa, ul. Legionów 14, pok. 109, tel. 14 68 82 877.
2. Wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i informacje Organizator oraz Oferenci
przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail: inwestycje@umt.tarnow.pl).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.