Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
620z dziś
6076z ostatnich 7 dni
24318z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni wzmocnionej destruktem asfaltowym w zakresie...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni wzmocnionej destruktem asfaltowym w zakresie uzupełnienia nawierzchni na terenie miasta

Data zamieszczenia: 2023-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski Kościana
Al. Kościuszki 22
64-000 Kościan
powiat: kościański
https://platformazakupowa.pl/transakcja/770239
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kościan
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
BZP.271.2.14.2023 Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni wzmocnionej destruktem asfaltowym w zakresie uzupełnienia nawierzchni na terenie miasta Kościana
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni wzmocnionej destruktem asfaltowym Zamawiający wymaga załączenia kosztorysu ofertowego oraz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 1 robota budowlana 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 770239, BZP.271.2.14.2023

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/770239
Składania : 25-05-2023 10:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Kościan, dnia 22.05.2023 r.
BZP. 271.2.14.2023
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni wzmocnionej destruktem asfaltowym w zakresie uzupełnienia nawierzchni na terenie miasta Kościana.
Zamawiający: Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan
1. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 30.09.2023 r. 2. Szczegółowy przedmiot zamówienia zawarty jest w: 1) szczegółowej specyfikacji technicznej (załącznik nr 1), 2) przedmiarze robót (załącznik nr 2), 3) wykazie powierzchni dróg (załącznik nr 3). 3. Warunki realizacji zamówienia zostały przedstawione w projekcie umowy (załącznik nr 4). 4. Wynagrodzenie płatne będzie wyłącznie za wykonany przedmiot zamówienia. 5. Kryterium wyboru oferty : najniższa cena. 6. Sposób obliczenia: powinna być wyliczona na podstawie załączonego przedmiaru. Zalecana metoda kalkulacji, polega na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych kosztorysem ofertowym jako sumy iloczynów jednostek przedmiarowych robót i ich jednostkowych brutto. W ofercie należy podać cenę kosztorysową brutto w złotych polskich. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia i winna być określona cyframi i słownie. Ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. Cenę należy skalkulować na podstawie specyfikacji technicznej (załącznik nr 1) i przedmiaru (załącznik nr 2). 7. Do oferty należy dołączyć wypełniony kosztorys ofertowy. 8. Zamawiający wymaga załączenia oświadczenia o braku podstaw do wpisu na listę osób lub podmiotów, o której mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 5). 9. Niespełnienie wymagań zawartych w ust. 7 i 8 przez Wykonawcę powoduje odrzucenie oferty. 10. Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że: ? akceptuje warunki określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym, ? uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 15 dni, od dnia złożenia oferty, ? gwarantuje realizację zamówienia w terminie wskazanym w ofercie i zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie ze złożoną ofertą, ? uzyskał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. ? wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym zapytaniu ofertowym. 11. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 12. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian istotnych warunków zapytania ofertowego w trakcie postępowania. 13. Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kościana z siedzibą w Urzędzie Miejskim Kościana, ul. Al. Kościuszki 22, Kościan; 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim Kościana jest Pan Szymon Ślusarek, e-mail: szymon.slusarek@koscian.eu;* tel. 65 512 28 22
Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego bieżące utrzymanie dróg gminnych w mieście Kościanie.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w na mocy prawa, oraz osoby upoważnione przez Administratora Pana/Pani danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania, a zawarta umowa przez okres 10 lat; 5) obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana jest warunkiem złożenia oferty, a następnie po uznaniu oferty jako najkorzystniejszej warunkiem zawarcia umowy; 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Załączniki: 1) Szczegółowa specyfikacja techniczna 2) Przedmiar robót 3) Wykaz powierzchni dróg 4) Projekt umowy (oświadczenie o prowadzeniu rachunku) 5) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
UWAGA:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. 2022 r poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Miejski Kościana
Al. Kościuszki 22
64-000 Kościan
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.