Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5668z ostatnich 7 dni
24001z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych

Data zamieszczenia: 2023-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO CHEŁM
Ul. Lubelska 65
22-100 Chełm
powiat: Chełm
563-21-67-582, (82) 565 20 70, tel. 82 565 52 97
dk-kos@umchelm.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Chełm
Wadium: ---
Nr telefonu: 563-21-67-582, (82)
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Załącznik nr 20do Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miasta Chełm
i miejskich jednostkach organizacyjnych
Miasto Chełm
zaprasza do złożenia oferty na:
,,Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych"
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca wykona / dostarczy *: utrzymanie
grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Chełm.
Zakres zamówienia obejmuje:
1) utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Chełm, w tym:
a) cmentarza wojennego przy Ul. J. Młodowskiej - pow. 6 244 m 2 , działka nr 401 obr.
15,
b) cmentarza wojennego w lesie Borek - pow. 7 500 m 2 , obr. 30,
c) cmentarza wojennego przy Ul. Okszowskiej - pow. 7 250 m 2 , działka nr 197/1,
197/2, 197/3 i 197/4,
d) obiektu cmentarnego jeńców wojennych w lesie Borek - pow. 303 m 2 , obr. 30,
e) kwatery żołnierzy WP z okresu wojny polsko-bolszewickiej przy Ul. Lwowskiej
w Chełmie - pow. 301 m 2 , działka nr 58 obr. 22,
f) mogiły polskich ofiar terroru hitlerowskiego przy Ul. Lwowskiej z okresu II wojny
światowej oraz grobu indywidualnego por. Zbigniewa Adama Twardego ps. TRZASK
przy Ul. Lwowskiej z okresu II wojny światowej - pow. 28 m 2 , działka 58 obr. 22 oraz
grobu indywidualnego żołnierza Legionów Polskich Stanisława Figlera przy
ul. Lwowskiej, działka 59 obr. 22,
g) mogiły zbiorowej ofiar terroru z II wojny światowej przy Ul. Szpitalnej - pow. 40 m 2 ,
działka nr 55/29 obr. 5,
h) mogiły zbiorowej 36 żołnierzy WP oraz 11 osób ludności cywilnej z 1939 r. przy
ul. Grottgera - działka nr 601/1 obr. 25,
2) bieżące oczyszczanie obiektów oraz terenów przyległych (wejść, wjazdów, schodów,
chodników) ze śmieci i innych zanieczyszczeń,
3) utrzymywanie w czystości i należytym porządku grobów, nagrobków, pomników,
obiektów upamiętniających i tablic pamiątkowych,
4) oczyszczanie grobów z zanieczyszczeń,
5) bieżącą naprawę miejsc pochówku,
Załącznik nr 20 do Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miasta Chełm i miejskich jednostkach organizacyjnych
1/3Załącznik nr 20do Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miasta Chełm
i miejskich jednostkach organizacyjnych
6) koszenie, w miarę potrzeb, powierzchni mogił, terenów zielonych (wysokość trawy nie
może przekraczać 10 cm) oraz grabienie i wywóz skoszonej trawy,
2.
3.
4.
5.
7) pielęgnację i odchwaszczanie żywopłotów oraz ich formowanie,
8) oczyszczanie krawężników z darni wzdłuż alej wraz z wywozem nieczystości,
9) wygrabianie liści z terenów zielonych a także ich usuwanie,
10) prace pielęgnacyjne drzewostanu i wycinkę suchych gałęzi,
11) bieżące zamiatanie alej, schodów i chodników oraz bieżący wywóz nieczystości.
Szczegółowy
zakres
przedmiotu
zamówienia
zawarto
w
Projektowanych
postanowieniach umowy/wzorze umowy, stanowiących w załącznik nr 1 do niniejszego
zaproszenia.

Dokument nr: DK.271.15.2023

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: dk-kos@umchelm.pl; opisaną
hasłem: ,,Oferta na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych".
2. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 25 maja 2023 r.
o godz. 11 00 .

Miejsce i termin realizacji:
Termin zakończenia realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 29
października 2023 r.

Wymagania:
Wykonawca ponosi pełne ryzyko i odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie
wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.
Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
III. Dokumenty, jakie wykonawca powinien załączyć do oferty:
Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała:
1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - według załączonego
wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
2. * Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz kalkulacji ceny - według
załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr do niniejszego zaproszenia.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
robocze przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął
do Zamawiającego nie później niż 3 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.
VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić ceny netto i brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT.
2. Ceny powinny zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyframi i słownie Zamawiający dokona
stosownej korekty ceny i przyjmie cenę podaną cyframi.
Załącznik nr 20 do Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miasta Chełm i miejskich jednostkach organizacyjnych
2/3Załącznik nr 20do Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miasta Chełm
i miejskich jednostkach organizacyjnych
VIII. Kryteria oceny ofert
O wyborze oferty najkorzystniejszej decydować będzie/dą kryterium/a: najniższa cena
IX. Wybór najkorzystniejszej oferty.
1. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji dotyczących
ustalenia końcowych warunków realizacji zamówienia (w tym ceny) z Wykonawcą, który
przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych
w zaproszeniu i o wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi wybranego Wykonawcę.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych
w zaproszeniu. Termin i miejsce podpisania umowy wyznaczy Zamawiający.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.
Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn.zm.), zwana dalej ,,ustawą", wyklucza się:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego
2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub
będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
6. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego, do których ustawa Prawo zamówień
publicznych nie ma zastosowania.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących postępowania jest p. Agata Kołtun - tel. 82 565 52 97,
e-mail: agata.koltun@umchelm.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.