Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1308z dziś
6765z ostatnich 7 dni
25007z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Brzeszczot

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Brzeszczot

Data zamieszczenia: 2023-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rafineria Gdańska Sp. z o.o
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
powiat: Gdańsk
jolanta.okon-jakubowska@rafineriagdanska.pl
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1505007,168a3acdd9e0428841e0514cf3d7ea1e.html
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
RG/12347/-160024957 -na Brzeszczot Hilty
Treść zapytania:
Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu dotyczącym: BRZESZCZOTY HILTY
II. Pytania należy kierować wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Logintrade. Pytania, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
III. W przypadku zainteresowania uczestnictwem w niniejszym postępowaniu prosimy o złożenie oferty poprzez Platformę Zakupową Logintrade. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
IV. Przy zakupie obowiązują OWZ Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. Wszelkie uwagi do OWZ Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. powinny być zgłaszane w terminie zadawania pytań. Po tym terminie jakiekolwiek uwagi nie będą rozpatrywane.
V. Oferta powinna zostać sporządzona w formacie PDF w jez. polskim. oraz w 2 egzemplarzach (część handlowa + część merytoryczna):
- pełnej oferty handlowej z cenami
- oraz oferty merytorycznej / technicznej - bez cen
UWAGA! Złożenie w ofercie merytorycznej elementów, które zostały wyszczególnione jako oferta handlowa może skutkować odrzuceniem oferty.
- jedna handlowa z podaniem poniższych warunków , druga merytoryczna zawierająca informacje techniczne i materiałowe bez podania cen.
VI. W ofercie handlowej prosimy podać:
1) cenę PLN
2) termin dostawy,
3) warunki płatności,
4) warunki dostawy DDP wg Incoterms 2010,
5) okres gwarancji (w miesiącach)
6) Działko i statyw muszą posiadać świadectwo CNBOP
7) Ważność oferty - minimum - 40 dni.
Wymagania dodatkowe:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia oferty w całości lub w części
- Materiał musi być nowy, nieużywany i nie regenerowany
VII. Wymagamy rysunków technicznych lub kart katalogowych z danymi technicznymi i wymiarami do weryfikacji zgodności oferty ze specyfikacją techniczną Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o lub wyraźne wskazanie odstępstw.
Niespełnienie powyższych wymagań może być podstawą do odrzucenia oferty.
Zamawiający odrzuci oferty zawierające rażąco niską cenę, zgodnie z informacją załączoną do zapytania ofertowego.
Negocjacje handlowe przeprowadzane są poprzez zapytanie o rabat i / lub przeprowadzenie aukcji elektronicznej.
Negocjacje będą przeprowadzane tylko i wyłącznie poprzez platformę zakupową.
Przedmiotem negocjacji jest tylko cena. W trakcie negocjacji niedopuszczalna jest zmiana specyfikacji oferowanego materiału.
Informujemy, iż płatności będą realizowane przelewem bankowym z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, na podany numer rachunku bankowego Dostawcy.
Podatek VAT będzie płacony jedynie w walucie polskiej na rachunek bankowy prowadzony zgodnie z polskim prawem bankowym i obowiązujących przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności . Wystawca faktury zobowiązuje się podać poprawne numery rachunków bankowych na każdej fakturze.
Dostawca oświadcza, że podany numer rachunku bankowego:
o jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT,
o jest aktualny, a w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność
Dostawca niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 1 dnia od dnia zaistnienia takiej zmiany) poinformuje Zamawiającego o tym fakcie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
VIII. Do zamówień zastosowanie mają Ogólne Warunki Zamówienia Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o dostępne pod linkiem
- wersja polska - https://rafineriagdanska.pl/repository/55544/
- wersja angielska -https://rafineriagdanska.pl/repository/55543/
IX. W przypadku wybrania oferty, Oferent na potrzeby weryfikacji aktualnego stanu rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Grupą Kapitałową Oferenta, zobowiązuje się do wskazania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyborze złożonej oferty, wobec których spółek handlowych pozostaje on w stosunku dominacji lub zależności.
Na potrzeby tego oświadczenia za spółkę dominującą będzie rozumieć się spółkę handlową w przypadku, gdy:
a) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
b) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
c) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
d) członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), lub
e) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
f) wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo spółdzielni zależnej.
Brak złożenia oświadczenia o stosunku dominacji lub zależności w wyżej wymienionym terminie bądź złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą, może skutkować odrzuceniem złożonej oferty. Oferentowi nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego z tego tytułu. W przypadku braku złożenia oświadczenia w powyższym terminie bądź złożenie oświadczenia niezgodnego z prawda, Zamawiający zastrzega również możliwość dochodzenia odszkodowania od Oferenta na zasadach ogólnych."
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Termin płatności 30 dni
DOSTAWA do siedziby zamawiającego
Koszt dostawy po stronie dostawcy
Przeczytałem i akceptuję Ogólne Warunki Zamówienia
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. 2262677 -Brzeszczot do p. szabl. SPX 30 8 20 szt. -
2. 2262675 -Brzeszczot do p. szabl. SPX 23 8 20 szt. -
3. 2179713 -Brzeszczot do p. szabl. SP 15 14 (5) 20 szt. -
Dodatkowe warunki formalne:
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA TYLKO I WYŁĄCZNIE ORYGINALNE BRZESZCZOTY HILTY
Nr artykułu
2179713 - SP 15 14 - długość brzeszczotu 152 mm
,, 2262675 - SPX 23 8 - " 229 mm
,, 2262677 - SPX 30 8 - " 305 mm

Dokument nr: Z51/460535

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1505007,168a3acdd9e0428841e0514cf3d7ea1e.html
Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
22- 05- 2023 15: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
25- 05- 2023 15: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
23- 05- 2023 15: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1505007,168a3acdd9e0428841e0514cf3d7ea1e.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Jolanta Okoń-Jakubowska LA
tel:
e-mail: jolanta.okon-jakubowska@rafineriagdanska.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.