Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
796z dziś
6252z ostatnich 7 dni
24494z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2023-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: WÓJT GMINY PRZEMYŚL
ul. Borelowskiego 1
37-700 Przemyśl
powiat: Przemyśl
tel. 016 888 94 29, 016 888 94 33
jlapinska@gminaprzemysl.home.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Przemyśl
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 016 888 94 29,
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn.: ,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grochowce Część 3- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grochowce - odcinek w kierunku Witoszyniec
2.1. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Przemyśl: zakładka ,,przetargi, zamówienia publiczne, konkursy wyboru ofert' - ,,zamówienia sektorowe" - ,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grochowce.
3. Obowiązki inspektora nadzoru:
3.1. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności:
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, a także zapisami umowy w sprawie robót budowlanych,
2) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót- atestów i certyfikatów wraz z ich szczegółową weryfikacją,
3) udział w przekazaniu placu budowy,
4) przygotowanie i udział w odbiorach częściowych i końcowym,
5) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót,
6) kontrolowanie rozliczeń robót budowlanych,
7) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania porządku na budowie,
8) powiadamianie Zamawiającego o rozbieżnościach między dokumentacją projektową, a stanem faktycznym na terenie budowy,
9) informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą mieć wpływ na termin realizacji robót budowlanych,
10) sprawdzanie i odbiór robót zanikających (ulegających zakryciu), uczestniczenie w próbach technicznych sieci, instalacji, urządzeń technicznych i przewodów,
11) udział w komisjach rozruchowych instalacji i obiektów technologicznych,
12) sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru,
13) sprawdzanie rozliczeń robót,
14) rozliczenie rzeczowe i finansowe zamówienia na roboty budowlane,
15) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
16) zweryfikowanie dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez wykonawcę robót budowlanych,
17) poświadczanie terminu zakończenia robót budowlanych,
18) żądanie od kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła spowodować zagrożenie bezpieczeństwa,
19) przebywanie na placu budowy i dokonywanie kontroli robót, co najmniej 3 razy w tygodniu w okresie wykonywania prac przez Wykonawcę oraz na każde wezwanie Zamawiającego bądź Wykonawcy robót.

Dokument nr: IG.7013.10.2022.JŁ

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:
1) Ofertę pisemną sporządzoną na załączonym formularzu i podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Przemyśl, Ul. Borelowskiego 1, sekretariat lub pocztą elektroniczną w formie zaszyfrowanego pliku zapisanego jako: ,,Oferta na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn.: ,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grochowce Część 3- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grochowce - odcinek w kierunku Witoszyniec" na adres e-mail Zamawiającego: jlapinska@gminaprzemysl.home.pl.
2) W przypadku złożenia oferty pocztą elektroniczną, proszę o przesłanie oferty zaszyfrowanej, a hasło proszę przesłać w osobnym e-mailu w dniu otwarcia ofert do godz. 9:00.
3) Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godz. otrzymania oferty przez Zamawiającego.
4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5) Termin złożenia oferty - do dnia 25 maja 2023 r. do godz. 0900 .

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: do 90 dni od dnia podpisania umowy - lecz nie krócej niż do dnia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

Wymagania:
4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń w zakresie kanalizacji oraz dopuszcza się osoby współpracujące w specjalności w zakresie drogowej (dojścia, dojazdy do przepompowni), elektrycznych i elektroenergetycznych (nadzór nad uruchomieniem przepompowni).
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Podstawą wyboru oferty będą kryteria oceny ofert: cena 100 %.
Warunki płatności: w formie przelewu.
9. Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter
sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym i ewentualnie innych kryteriów.
Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.
10. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym informacja o wyniku postępowania będzie dostępna dla składających ofertę tylko na ich wniosek.

Kontakt:
.Osoba uprawniona do kontaktu z oferentem: Joanna Łapińska tel. 016 888 94 29
Zbigniew Gnus tel. 016 888 94 33

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.