Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
471z dziś
5928z ostatnich 7 dni
24169z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa przeglądów obiektów

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa przeglądów obiektów

Data zamieszczenia: 2023-05-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
ul. Niepodległości 44
10-045 Olsztyn
powiat: Olsztyn
przetargi@szpital.olsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa zamówienia publicznego: Usługa przeglądów obiektów MSZ
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia usługa przeglądów obiektów MSZ
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w formularzu ofertowym Wykonawcy, formularzu cenowym Wykonawcy, projektowanych postanowieniach umowy, oraz w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do Zaproszenia.
V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE, DODATKOWE ORAZ OFERTY WARIANTOWE
1. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części.
2. Liczba części - 2
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne części

Dokument nr: DZP-383-52/23

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu:
25 maj 2023 r. o godz. 12:00

Składanie ofert:
1. Ofertę cenową w formie skanu oryginału podpisanych dokumentów należy złożyć do dnia: 25 maj 2023 r. do godz. 11:00
na adres poczty e-mail: przetargi@szpital.olsztyn.pl

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
a) Wymagany termin realizacji zamówienia: Budynki zlokalizowane przy Ul. Niepodległości 44
od dnia zawarcia umowy do 31.05.2023 r.
b) Budynki zlokalizowane przy Ul. Wojska Polskiego 30 od dnia zawarcia umowy do 30.11.2023 r.

Wymagania:
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2022, poz. 1710)
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710)
VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WYJAŚNIENIE
TREŚCI ZAPROSZENIA
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres: przetargi@szpital.olsztyn.pl w zakresie zadawania pytań, wezwań, uzupełnień, składania oferty, oświadczeń.
2. Zamawiający dopuszcza, aby dokumenty składane były w formie elektronicznej.
3. Pod pojęciem formy elektronicznej rozumie się dokument (elektroniczny bądź skan) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Wszelka korespondencja kierowana do zamawiającego powinna/musi być sygnowana wskazanym nr referencyjnym sprawy
DZP-383-52/23 Usługa przeglądów obiektów MSZ
6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania.
7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zaproszenia do złożenia oferty.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną na adres: przetargi@szpital.olsztyn.pl z dopiskiem:
DZP-383-52/23 Usługa przeglądów obiektów MSZ
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
2. Cena lub koszt podana w ofercie powinna obejmować wszystkie elementy związane z wykonaniem zamówienia/oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Cena lub koszt może być tyko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
4. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową brutto i musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zaproszenia oraz obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz musi zawierać stawkę podatku VAT określaną zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2022.931 t.j.).
5. W cenie brutto należy uwzględnić wszystkie koszty jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia.
6. Ewentualne rabaty, upusty muszą być wliczone w cenę oferty.
7. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.
1) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół,
2) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
8. Cenę oferty należy podać w polskich złotych, Zamawiający nie dopuszcza rozliczania się z Wykonawcą w innej walucie niż PLN.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną przez Wykonawcę w ofercie wyrażoną słownie oraz cyfrowo za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażoną słownie
10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2022.931 t.j.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
IX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie poniższych kryteriów:
Nazwa kryterium Waga kryterium %
Pc - Cena 100
2. Otrzymana liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi.
3. Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium Pc - Cena
1) Oferta zostanie oceniona na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto za wykonanie zamówienia podanej w Formularzu oferty.
2) Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
Cmin
Pc =---------------------------------------x 100 % x 100
Cbad
gdzie:
Cmin - oznacza najniższą zaproponowaną cenę spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu,
Cbad - oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie,
PC - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena.
4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.
5. Zamawiający oceny złożonych ofert dokona na podstawie danych przedstawionych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym oraz formularzu cenowym.
6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu, jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.
X. ZAWARTOŚĆ OFERTY
1. Wykonawca zobowiązany jest w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego wraz z ofertą (formularzem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia) złożyć:
1) formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2, do zaproszenia;
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w ust. 2

Uwagi:
X. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zgodnie z art 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn, e-mail: iodo@szpital.olsztyn.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia.
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych. Zgodnie z przepisami prawa dane publikowane mogą być na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Administratora.
5) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu,
7) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
8) podanie danych jest obowiązkowe i jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
9) w zakresie danych osobowych Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeks Cywilny.

Kontakt:
5. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Kierownik Działu Zamówień Publicznych - Ewa Kozicka; e-mail: przetargi@szpital.olsztyn.pl

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.