Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
328z dziś
5784z ostatnich 7 dni
24026z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

,,Usuwanie i utylizacja padłych i rannych zwierząt łownych i innych niż łowne z pasa...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

,,Usuwanie i utylizacja padłych i rannych zwierząt łownych i innych niż łowne z pasa drogowego dróg powiatowych i terenów należących do Powiatu"

Data zamieszczenia: 2023-05-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
powiat: strzelecki
https://platformazakupowa.pl/transakcja/770622
Województwo: opolskie
Miasto: Strzelce Opolskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OR.2600.132.2023.KO ,,Usuwanie i utylizacja padłych i rannych zwierząt łownych i innych niż łowne z pasa drogowego dróg powiatowych i terenów należących do Powiatu Strzeleckiego od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku"
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 ,,Usuwanie i utylizacja padłych i rannych zwierząt łownych i innych niż łowne z pasa drogowego dróg powiatowych i terenów należących do Powiatu Strzeleckiego od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku". - 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 770622, OR.2600.132.2023.KO

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/770622
Składania : 25-05-2023 14:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
ZAPYTANIE OFERTOWE
Powiat Strzelecki w trybie zapytania ofertowego, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dla zadania pn.: ,,Usuwanie i utylizacja padłych i rannych zwierząt łownych i innych niż łowne z pasa drogowego dróg powiatowych i terenów należących do Powiatu Strzeleckiego od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku".
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usuwanie i utylizacja padłych i rannych zwierząt łownych i innych niż łowne z pasa drogowego dróg powiatowych i terenów należących do Powiatu Strzeleckiego na wezwanie Zamawiającego, Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
Zamówienie obejmuje:
a) Usuwanie martwych, rannych, przejechanych zwierząt i ich szczątek leżących w pasie drogowym dróg powiatowych i terenów należących do Powiatu Strzeleckiego (tj. m.in. załadunek martwych zwierząt na środki transportu);
b) Usługę weterynaryjną na rannym zwierzęciu w szczególności eutanazji zwierzęcia wykonaną przez praktykującego lekarza weterynarii;
c) Transport martwych zwierząt i ich szczątek do zakładu utylizacji odpadów - Zamawiający nie dopuszcza udzielenia tej części zamówienia podwykonawcom;
d) Utylizacja powyższych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia w zakładzie posiadającym zezwolenie na tego typu czynności.
Inne istotne elementy zamówienia:
a) każdorazowa interwencja i wyjazd związany z realizacją zamówienia będą zgłoszone telefonicznie przez Zamawiającego (w szczególności pracownicy Wydziału Dróg Powiatowych, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, dyżurnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego), Komendę Powiatową Policji lub Komendę Powiatową PSP);
b) Czas realizacji: Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji usługi w ciągu 3 godzin tylko po uzyskaniu telefonicznego, lub pisemnego wezwania/zlecenia.
Warunki wymagane jakie powinien spełniać wykonawca:
a) posiada status lekarza weterynarii wykonującego zawód i zapewni całodobowy dyżur, który wykona czynności będące przedmiotem zamówienia lub posiada prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie kraju, prowadzi działalność gospodarczą, o której mowa w art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1140) oraz zapewni całodobowe wykonywanie czynności będących przedmiotem zamówienia;
b) zapewnia całodobową dostępność numeru telefonicznego, pod którym można dokonywać zgłoszeń o konieczności przyjazdu na miejsce, w którym znajdują się zwierzęta ranne lub martwe;
c) prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1292, z późn. zm.),
d) posiada decyzję właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczającą środek transportu drogowego do przewozu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego - surowców kategorii 1.
Założona szacunkowo przez Zamawiającego od dnia 01.06.2023r. do dnia 31.12.2023r. ilość zwierząt do usunięcia i utylizacji padłych rannych to w przypadku zwierząt łownych 80 sztuk a w przypadku innych niż łowne 20 sztuk.
Termin realizacji zamówienia:
Od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Informacje dodatkowe
1. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny lub ze względu na brak środków finansowych.
2. ,,Dodatkowe przesłanki wykluczenia wynikające z art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U. 2022 poz. 835)". Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006) i rozporządzeniu 269/2014 ( Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
4) Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 2.
5) W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 2 Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy .
6) Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1 które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej nakładanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych".
Informacje dotyczące złożenia oferty:
Oferta oraz załączone do niej oświadczenia i załączniki winny być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z umocowaniem prawnym wynikającym z odpisu lub wyciągu właściwego rejestru, ewidencji działalności gospodarczej albo z umowy. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego swoje uprawnienia.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być złożone wraz z ofertą.
Kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert: cena 100%
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:
? w sprawie procedury wyboru - Katarzyna Ogaza- Młodszy Referent Wydziału Organizacyjnego (tel. 77 440 17 55 lub 787, pok. nr 312, III piętro), budynek Starostwa Strzeleckiego, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
? w sprawie przedmiotu zamówienia - Olaf Misz (tel. 77 440 17 66, pok. Nr 301, III piętro), budynek Starostwa Strzeleckiego, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie.
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. Druk ,,OFERTA" - załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
2. W przypadku występowania pełnomocnictwa, pełnomocnictwo do podpisania oferty.
Załączniki dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Druk ,,OFERTA" - załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Informacja o zamieszczeniu załącznika nr 1 do zapytania ofertowego w wersji do edycji.
3. Projekt umowy.
4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" .
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty
zalacznik-nr-1-do-za [...].docx
0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji usługi w ciągu 3 godzin tylko po uzyskaniu telefonicznego, lub pisemnego wezwania/zlecenia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego swoje uprawnienia. (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.