Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
398z dziś
5855z ostatnich 7 dni
24096z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa wykonania remontu i adaptacji pomieszczeń

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa wykonania remontu i adaptacji pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2023-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
ul. Niepodległości 44
10-045 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel.: 89 532 62 63; fax: 89 527 57 69
przetargi@szpital.olsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 89 532 62 63;
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia usługa wykonania remontu i adaptacji pomieszczeń na potrzeby Pracowni Endoskopowej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w formularzu ofertowym Wykonawcy, formularzu cenowym Wykonawcy, projektowanych postanowieniach umowy, oraz w opisie przedmiotu zamówienia, oraz dokumentacja techniczna stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5 do Zaproszenia.

Dokument nr: DZP-383-51/23

Otwarcie ofert: . Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 25 maj 2023 r. o godz. 11:30

Składanie ofert:
. Ofertę cenową w formie skanu oryginału podpisanych dokumentów należy złożyć do dnia: 25 maj 2023 r. do godz. 10:30
na adres poczty e-mail: przetargi@szpital.olsztyn.pl
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną na adres: przetargi@szpital.olsztyn.pl z dopiskiem:
DZP-383-51/23 Usługa wykonania remontu i adaptacji pomieszczeń na potrzeby Pracowni Endoskopowej

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Wymagany termin realizacji zamówienia:
I etap do 12.06.2023 r.
II etap do 30.06.2023 r.

Wymagania:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE, DODATKOWE ORAZ OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części.
VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WYJAŚNIENIE
TREŚCI ZAPROSZENIA
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres: przetargi@szpital.olsztyn.pl w zakresie zadawania pytań, wezwań, uzupełnień, składania oferty, oświadczeń.
2. Zamawiający dopuszcza, aby dokumenty składane były w formie elektronicznej.
3. Pod pojęciem formy elektronicznej rozumie się dokument (elektroniczny bądź skan) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Wszelka korespondencja kierowana do zamawiającego powinna/musi być sygnowana wskazanym nr referencyjnym sprawy
DZP-383-51/23 Usługa wykonania remontu i adaptacji pomieszczeń na potrzeby Pracowni Endoskopowej
5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.
6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zaproszenia do złożenia oferty.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
2. Cena lub koszt podana w ofercie powinna obejmować wszystkie elementy związane z wykonaniem zamówienia/oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Cena lub koszt może być tyko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
4. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową brutto i musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zaproszenia oraz obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz musi zawierać stawkę podatku VAT określaną zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2022.931 t.j.).
5. W cenie brutto należy uwzględnić wszystkie koszty jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia.
6. Ewentualne rabaty, upusty muszą być wliczone w cenę oferty.
7. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.
1) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół,
2) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
8. Cenę oferty należy podać w polskich złotych, Zamawiający nie dopuszcza rozliczania się z Wykonawcą w innej walucie niż PLN.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną przez Wykonawcę w ofercie wyrażoną słownie oraz cyfrowo za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażoną słownie
10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2022.931 t.j.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający doliczy do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
IX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie poniższych kryteriów:
Nazwa kryterium Waga kryterium %
Pc - Cena 100
2. Otrzymana liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie
z zasadami matematycznymi.
3. Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium Pc - Cena
1) Oferta zostanie oceniona na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto za wykonanie zamówienia podanej w Formularzu oferty.
2) Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
Cmin
Pc =---------------------------------------x 100 % x 100
Cbad
gdzie:
Cmin - oznacza najniższą zaproponowaną cenę spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu,
Cbad - oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie,
Pc - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena.
4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.
5. Zamawiający oceny złożonych ofert dokona na podstawie danych przedstawionych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym oraz formularzu cenowym.
6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu, jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.
X. ZAWARTOŚĆ OFERTY
1. Wykonawca zobowiązany jest w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego wraz z ofertą (formularzem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia) złożyć:
1) formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2, do zaproszenia;
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w ust. 2

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Kierownik Działu Zamówień Publicznych -Ewa Kozicka; e-mail: przetargi@szpital.olsztyn.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.