Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
643z dziś
5853z ostatnich 7 dni
21417z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż pompy ciepła

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż pompy ciepła

Data zamieszczenia: 2023-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: SPÓŁDZIELNIA TELEKOMUNIKACYJNA "WIST" W ŁĄCE
Łąka 175
36-004 Łąka
powiat: rzeszowski
602-706-551
przetargi@wist.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/172629
Województwo: podkarpackie
Miasto: Łąka
Wadium: ---
Nr telefonu: 602-706-551
Termin składania ofert: 2023-09-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
FENG.03.01-IP.03-0010/23 - Termomodernizacja budynku biurowego w Łące do świadczenia usług telekomunikacji przewodowej

Część 1
DOSTAWA i montaż pompy ciepła

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
DOSTAWA i montaż pompy ciepła
Nazwa: Zakup i montaż pompy ciepła powietrze-woda - 1 szt.
Opis: urządzenie do produkcji ciepła do ogrzewania budynku biurowego do instalacji CO i na potrzeby CWU.
Parametry: urządzenie do produkcji ciepła w układzie powietrze-woda, o mocy >=14,35 KW, z temperaturami zasilania nie niższymi niż: 550C dla C.O. i 600 dla C.W.U, z zasobnikiem CWU. Urządzenie winno posiadać intuicyjną obsługę poprzez panel kontrolny z możliwością obsługi dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Pompa ciepła winna zawierać następujące podzespoły: wbudowana grzałka III stopniowa o mocy 3-6-9KW, bufor CO 300 litrów, pogrzewacz CWU 190 litrów, naczynie przeponowe, zawory odcinające do instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej, magnetyzer filtrujący, posadowienie betonowe jednostki zewnętrznej.
Parametry pompy ciepła powietrze-woda:
1. moc grzewcza przy A2/W35 - przy temperaturze zewnętrznej 2°C i temperaturze wody grzewczej 35°C - >= 14,3 kW
2. moc grzewcza kW/COP przy A2/W35 - przy temperaturze zewnętrznej 2°C i temperaturze wody grzewczej 35°C - <=7,9 kW przy COP >= 4,01
3. moc grzewcza kW/COP przy A2/W35 - przy temperaturze zewnętrznej 2°C i temperaturze wody grzewczej 35°C - <=7,9 kW przy COP >= 4,01
4. Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu dB(A) <=41 i Poziom mocy akustycznej na zewnątrz dB(A) <=53
5. współczynnik SCOP dla klimatu umiarkowanego dla temperaturze wody grzewczej 55°C wynosi >= 3,60
6. współczynnik SCOP dla klimatu umiarkowanego dla temperaturze wody grzewczej 35°C wynosi >= 4,80
Zakup i montaż pompy ciepła w układzie powietrze-woda obejmuje: dostawę, montaż, uruchomienie z gwarancją minimum na 24 miesiące (weksel in blanco z umową wekslową na cały okres gwarancji), zapewnienie przeszkolenia obsługi, uruchomienie, dokumentację techniczną w języku polskim, lista części zapasowych i instrukcję obsługi. Lista części dostępnych do naprawy do 48h: - płyta główna jednostki zew i wew.; pompa obiegowa; inwerter/sprężarka; falownik i wentylator.
Zapytanie Ofertowe nr WIST DO11/09/2023
III. Status ogłoszenia
Aktualne
Okres gwarancji
minimiu 2 lata

CPV: 42511110-5, 45331000-6

Dokument nr: 2023-57524-172629, WIST DO11/09/2023

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-09-19

4. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem aplikacji baza konkurencyjności BK2021w terminie do 19 września 2023 roku.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
rzeszowski
Gmina
Trzebownisko
Miejscowość
Łąka
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2023-09-30
Koniec realizacji
2023-11-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
1. Termin dostaw i montażu: w okresie 30 dni od 30 września 2023 roku do 30 listopada 2023 roku.
2. Miejsce dostawy i montażu: 36-004 Łąka nr 175
3. Całość Przedmiotu Zamówienia uważa się za zrealizowany w dniu podpisania protokołu zdawczo - od-biorczego na piśmie pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą (Oferentem), stwierdzającego reali-zację dostawy i montażu Przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. Faktura będzie wystawiana dla Zamawiają-cego za kompletne wykonanie, instalacje i uruchomienie Przedmiotu zamówienia.

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
X. Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie Przedmiotu zamówienia w przypadku:
1) zmiany terminu wykonania Zamówienia, w przypadku gdy:
a) niedotrzymanie terminu będzie następstwem okoliczności, za które odpowie-dzialność ponosi Zamawiający lub realizacji z umowy o dofinansowanie lub wnio-sku o dofinansowanie z działania FENG poddziałanie Kredyt ekologiczny zaakcep-towanych przez Instytucję Pośredniczącą,
b) wystąpi działanie siły wyższej, w tym epidemii wirusowej uniemożliwiające wy-konanie Przedmiotu zamówienia zgodnie z jej postanowieniami;
c) zaistnienie niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy oko-liczności prawnych, ekonomicznych, technicznych, za które żadna ze Stron umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkujące brakiem możliwości realizacji Umowy w terminie,
d) zaistnienia sytuacji prawno - administracyjnej, która będzie niekorzystna dla Za-mawiającego.
2) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności, w przypadku zmiany wzoru umowy o dofinansowanie przez BGK dla działania FENG poddziałanie Kredyt ekologiczny,
3) zmiany zapisów umowy jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów po-wszechnie obowiązującego prawa, w zakresie niezbędnym do dostosowania umowy Przed-miotu Zamówienia do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Wszelkie zmiany w umowie Przedmiotu Zamówienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nie-ważności.
Dodatkowe warunki
1. Warunkiem złożenia oferty przez Oferenta jest przesłanie przez Oferenta wypełnionego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego ,,Oświadczenia dopuszczającego do informacji poufnych Zamawiającego".
2. Otwarcie ofert ma charakter niejawny.
3. W przypadku konieczności zapoznania się z dodatkowymi informacjami, niezbędnymi do przygotowania oferty lub wątpliwości dotyczących treści Zapytania ofertowego zamówieniu, pytania prosimy kierować za pośrednictwem aplikacji baza konkurencyjności BK2021. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego, które wpłyną do Zamawiającego nie później niż do końca dnia roboczego (do 16:00) w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Na pytania Zamawiający odpowie nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, co nie przedłuża w żaden sposób terminu składania przez Oferenta oferty. Odpowiedzi na pytania będą publikowane za pośrednictwem aplikacji baza konkurencyjności BK2021.
4. Zamawiający dokona oceny tylko tych ofert, które nie podlegają odrzuceniu. Ocena ofert zostanie do-konana w oparciu o kryterium wyboru ofert wskazane w pkt.IX.2. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów w przedmiotowym postępowaniu.
5. Jakiekolwiek sformułowania użyte do opisu przedmiotu zamówienia mogące wskazywać na konkretne rozwiązanie techniczne użyte zostały tylko i wyłączne w celu określenia minimalnych wymagań tech-nicznych jakich wobec przedmiotu zamówienia oczekuje Zamawiający.
6. Wszystkie dodatkowe koszty związane ze złożeniem oferty leżą po stronie Oferenta.
7. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
8. Oferent ubiegający się o realizację zamówienia zobligowany jest dopełnić obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
9. Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania ofertowego przed terminem zamknięcia składania ofert.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
1. Dopuszcza się Oferentów, którzy posiadają doświadczenie w dostawie i montażu pomp ciepła co najmniej 1 szt. dostaw i montażu w okresie od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2022 roku, o wartości netto nie mniejszej jak 85.000zł (potwierdzeniem: oświadczenie Oferenta z listą 1 dostawy i montażu, wskazanie daty umowy, wartość netto faktury zł, nr faktury z datą).
2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie Oferent:
1) którego urzędujący członek organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub proku-rent został prawomocnie skazany za przestępstwo polegające na przyjęciu korzyści majątkowych lub osobistych, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko obroto-wi gospodarczemu lub skarbowe;
2) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Oferent dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
3) wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publicz-ne;
4) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu re-strukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd za-rządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restruktu-ryzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem ofe-renta, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upa-dłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655);
5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub niena-leżycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
6) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
3. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpli-wości, co do bezstronności w wyborze Oferenta, w szczególności pozostawanie w związku małżeń-skim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stop-nia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. W celu wykazania przez Oferenta braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie przed-miotowego zamówienia, o których mowa w pkt. 2 powyżej, do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do Formularza oferty.
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się na zasadzie spełnia - nie spełnia.
6. Oferty winny zostać złożone na formularzu oferty załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
7. Oferty nie spełniające wszystkich powyższych kryteriów formalnych zostaną odrzucone.
IV. Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi zawierać wszystkie pozycje zapytania ofertowego, a oferta nie kompletna, częściowa względem wskazanej w zapytaniu ofertowym zostanie odrzucona. Oferta może być wariantowa. Oferty należy składać według wzoru załączonego do zapytania ofertowego (załącznik nr 1 i nr 2).
2. Oferty mogą być składane przez Oferentów jedynie w języku polskim.
3. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podle-gają zwrotowi Oferentowi przez Zamawiającego.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert przed podpisaniem umowy.
9. Zapytanie ofertowe opublikowano za pośrednictwem aplikacji baza konkurencyjności BK2021.
10. Porównanie ofert i wybranie Dostawcy nastąpi do 23 września 2023 roku.
11. Informacja o wyborze Oferenta zostanie zamieszczona za pośrednictwem aplikacji baza konkurencyjności BK2021.
Sposób przekazania Przedmiotu zamówienia: Zainstalowana i uruchomiona pompa ciepła zostanie przekazana w budynku biurowym Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. Przedmiot zamówienia winien zostać dostarczony i zainstalowany według dokumentacji technicznej Zamawiającego, udostępnianej Oferentowi przez Zamawiającego po podpisaniu ,,Oświadczenia dopuszczającego do informacji poufnych Zamawiającego" (załącznik nr 3).

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-09-11
Data ostatniej zmiany
2023-09-11 08:58:36

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. Cena netto całej oferty - waga 70%. Liczba punktów oferty = cena oferty najniżej skalkulowanej x 100/cena oferty ocenianej. Maksymalna ilość punktów 70 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2. Czas usunięcia usterki - waga 15% - do 15 punktów - minimum 24 godzin (<24 do >12 godzin - 2 punkty, <=12 do >8 godzin - 5 punktów, <= 8 godzin - 15 punktów). Maksymalna ilość punktów możliwa do otrzymania 15 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
3. Okres gwarancji - waga 15% - do 15 punktów - minimum 24 miesiące (>24 do <36 miesięcy - 2 punkty, > = 36 do < 60 miesięcy - 5 punktów, >= 60 miesięcy - 15 punktów). Maksymalna ilość punktów możliwa do otrzymania 15 pkt.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Andrzej Kochanowicz
tel.: 602-706-551
e-mail: przetargi@wist.com.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.