Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
724z dziś
5895z ostatnich 7 dni
22492z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Renowacja zbiornika wodnego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Renowacja zbiornika wodnego

Data zamieszczenia: 2023-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy
Aleja 900-lecia 3
97-340 Rozprza
powiat: piotrkowski
tel.: +48446158068
zamowienia@rozprza.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Rozprza
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48446158068
Termin składania ofert: 2023-09-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
poniżej kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605)

Zamawiający - Gmina Rozprza, zaprasza do złożenia oferty na:
Renowację zbiornika wodnego w miejscowości Straszów
ZATWIERDZAM Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest ,,Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Straszów"
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
o wyczyszczenie oraz pogłębienie stawu o 0,5m;
o rozplantowanie urobku na terenie obok stawu;
o wyprofilowanie skarp wraz z ułożeniem geowłókniny i ich utwardzeniem
kamieniem o frakcji 10-30cm.
Szczegółowy opis zakresu zamówienia wraz z dokumentacja fotograficzną
przedstawiono w załączniku nr 4 do ogłoszenia.

CPV: 45000000-7, 90913100-1

Dokument nr: IZP.271.5.6.2023

Składanie ofert:
XI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę cenową na Formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego
ogłoszenia, należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2023 roku do godz.
10:00
za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
na
adres
e-mail:
zamowienia@rozprza.pl

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy wykonać w terminie 60 dni od podpisania umowy

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1605).
Zamówienie poniżej kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB ICH OCENY:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca musi wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia odpowiadającego
rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. czyszczenia lub pogłębienia
lub wykopania stawu, o wartości każdej roboty budowlanej nie mniejszej niż
40.000,00 zł brutto;
W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie
niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu
średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych
wyłącznie w walutach innych niż PLN).
2. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia -
nie spełnia" w oparciu o przedłożone dokumenty i złożone informacje.

VI.
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU
1. Wykaz wykonanych zamówień, o których mowa w pkt V 1.1) sporządzony
przez wykonawcę według załącznika nr 2 wraz z załączeniem dokumentówpotwierdzających, że zamówienia zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone np. referencje, protokoły odbioru.

IX OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe
2. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia, jako cenę brutto (z uwzględnieniem
podatku od towarów i usług VAT).
3. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki
związane z realizacją zamówienia; zgodnie z dokumentacją, opisem przedmiotu
zamówienia, warunkami umowy, itp. W cenie należy ująć wszystkie nakłady
konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca, aby
zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.5.
6.
7.
8.
W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega
obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
Wyliczeń dla obliczenia ceny oferty należy dokonywać z zaokrągleniem do
dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki od 1 do 4 należy zaokrąglić w
dół, a od 5 do 9 w górę.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich PLN. Oferty, w których ceny podane
będą w innej walucie niż PLN zostaną odrzucone.
Do porównania i oceny ofert zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto
całości zamówienia przedstawioną w formularzu oferty.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez zamawiającego czynności
w postępowaniu są umieszczane w BIP na stronie internetowej
http://bip.rozprza.pl
w zakładce Zamówienia do 130 tyś zł netto (od 1.01.2021)
2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują
drogą elektroniczną na adres zamowienia@rozprza.pl.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do komunikowania się z
Wykonawcami:
1) w sprawach formalnych Joanna Zając -zamowienia@rozprza.pl
2) w
sprawach
merytorycznych:
Mateusz
Nowakowski
-
m.nowakowski@rozprza.pl
X SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub
złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
2. Oferta musi spełniać następujące wymogi:
1) musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę/y
uprawnioną/e reprezentowania wykonawcy. Przez osobę/y uprawnioną/e
należy rozumieć odpowiednio:
a) osobę/y, która/e zgodnie z odpowiednimi przepisami jest/są uprawniona/e do
składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
wykonawcy;
b) pełnomocnika/ów wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła/y osoba/y
o której/ych mowa w lit. a);
c) pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Na ofertę składa się:
1) formularz ofertowy zgodny z wzorem określonym w załączniku nr 1 do
ogłoszenia o zamówieniu,
2) wykaz wykonanych zamówień, o których mowa w pkt V 1.1) sporządzony
przez wykonawcę według załącznika nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu
wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia zostały
wykonane należycie i prawidłowo ukończone np. referencje, protokoły odbioru.
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni od terminu składania ofert
XIII. ODRZUCENIE OFERTY. OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Oferta Wykonawcy niezgodna z treścią ogłoszenia lub złożona po terminie
składania ofert lub w inny sposób niż wskazano w ogłoszeniu zostanie odrzucona
przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza uzupełnienie brakujących lub
nieaktualnych załączników do oferty.
2. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, który złożyli
ofertę przez umieszczenie informacji w BIP na stronie internetowej
http://bip.rozprza.pl w zakładce Zamówienia do 130 tyś zł netto (od 1.01.2021)XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
Po wyborze oferty najkorzystniejszej wybrany wykonawca zobowiązany jest do
zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
XV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE
1. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze
odwoławczej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków ogłoszenia
o zamówieniu bez podania przyczyny.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę treści
ogłoszenia Zamawiający zamieszcza w BIP na stronie internetowej
http://bip.rozprza.pl w zakładce Zamówienia do 130 tyś zł netto (od 1.01.2021).
4. Zamawiający może w każdej chwili unieważnić postępowanie o udzielenia
Zamówienia bez podania przyczyny.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcę, wobec którego zachodzą postawy wykluczenia, o których
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) tj.:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach
określonych
w
rozporządzeniu
765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy.

Uwagi:
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT
Do oceny ofert zakwalifikowanych, jako nieodrzucone zamawiający przyjął kryterium
,,Cena - 100%"
Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałym
wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze
wzorem:
C min
C= --------------- x 100% x 100
Cb
gdzie:
C
- wartość punktowa danej oferty
C min - oferowana najniższa cena
C b - cena oferty badanej
1. Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium (jest najtańsza).
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert
dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować
cen wyższych niż w złożonych ofertach.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.