Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5330z ostatnich 7 dni
20344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa wraz z rozładunkiem prefabrykowanych materiałów betonowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa wraz z rozładunkiem prefabrykowanych materiałów betonowych

Data zamieszczenia: 2023-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
56-688-25-73 do 74, 56-688-27-56
r.pllsniak@zdw-bydgoszcz.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: 56-688-25-73 do 74,
Termin składania ofert: 2023-09-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE
o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest
DOSTAWA wraz z rozładunkiem prefabrykowanych materiałów betonowych do Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Wąbrzeźnie w 2023 r.
III. Zakres
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono we wzorze umowy.

Dokument nr: O2.N4.362.84.2023

Składanie ofert:
IV. Sposób złożenia oferty
Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać (w formie skanu uprzednio ręcznie podpisanych dokumentów lub pliku/plików w formacie *.pdf podpisanych ważnym podpisem kwalifikowalnym, zaufanym lub osobistym) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: r.pllsniak@zdw-bydgoszcz.pl.
Oferty można składać również osobiście w sekretariacie RDW Wąbrzeźno lub pocztą tradycyjną na adres Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, Ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno.
X. TERMIN SKŁADANIA ofert
Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie do dnia 14.09.2023 r. do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
VI. Termin realizacji zamówienia
Wymaga się zrealizowania zamówienia w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy (Przedmiot umowy zostanie dostarczony w terminie uzgodnionym przez Strony)

Wymagania:
VII. Warunki płatności
Kwota wynikająca z faktury płatna będzie w terminie 21 dni na zasadach szczegółowo określonych we wzorze umowy (załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia).
VIII. Inne dane
1. Opis sposobu obliczenia ceny
a) Ceną oferty będzie ceną kosztorysową wpisaną w FORMULARZU OFERTY (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) zawierająca podatek VAT.
b) Cena zostanie wyliczona przez wykonawcę wg. KOSZTORYSU OFERTOWEGO stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
c) Cena określona przez wykonawcę w formularzu ofertowym powinna uwzględniać wszystkie koszty jakie ponosi wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności koszt załadunku, rozładunku oraz transportu do miejsca dostawy.
d) Cena winna być wyrażona w złotych polskich. Ceny podawać w zaokrągleniu do pełnych groszy.
e) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2. Kryteria oceny ofert
a) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryterium ceny, którego wagę określa się 100 %.
b) Zasada przyznawania punktów za cenę polegać będzie na porównywaniu oferty z najniższą ceną brutto do oferty ocenianej.
c) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszym ogłoszeniu warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert za realizację przedmiotu zamówienia, a zaoferowana cena nie przekroczy możliwości finansowych zamawiającego.
d) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3. Do FORMULARZA OFERTY należy załączyć:
a) Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
b) W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty winno być dołączone pełnomocnictwo o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Uwagi:
IX. Ochrona danych osobowych
A) Klauzula informacyjna związana z wprowadzeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. URZ. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO".
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz, tel. 52 37 05 713, e-mail: sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy jest Pan Witold Antosik tel. 52 37 05 733, e-mail: iod@zdw-bydgoszcz.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zamówienia publicznego wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy
Pzp;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora ZDW w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenie regulaminu udzjelenia zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł netto.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz w celu archiwizacji;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w odrębnych przepisach, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
8.1 Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
8.2 Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
8.3 Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
8.4 Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
9.1 W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
9.2 Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
9.3 Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
B) Obowiązki wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.
1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). W szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z obowiązującym prawem oraz nie może naruszać integralności dokumentów postępowania.
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
2. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO - załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.

Kontakt:
V. Osoba prowadząca sprawę
- w sprawach merytorycznych: Monika Fabiszewska, tel. 56 688 13 73, m.fabiszewska@zdw-bydgoszcz.pl
- w sprawach proceduralnych: Rafał Pilśniak, tel. 56 688 13 73, r.pllsniak@zdw-bydgoszcz.pl
Kontakt z w/w osobami jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy RDW tj. 700 - 1500.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.