Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1093z dziś
6288z ostatnich 7 dni
23631z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie prac geodezyjnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie prac geodezyjnych

Data zamieszczenia: 2023-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Tarnowa Wydział Geodezji i Nieruchomości
ul. Mickiewicza 2
33-100 Tarnów
powiat: Tarnów
tel. (14) 68-82-762
w.geodezji@umt.tarnow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (14) 68-82-762
Termin składania ofert: 2023-09-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O PRZETARGU CYWILNYM
Przetarg organizowany jest na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym

II. Przedmiot przetargu
1. Nazwa przetargu: Wykonanie prac geodezyjnych
2. Zakres zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie prac geodezyjnych. Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania (części) i obejmuje:
Zadanie nr 1
Wykonanie projektu podziału geodezyjnego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Tarnowa oznaczonej jako działka nr 218/6 obrębu 281 o powierzchni 61 m2 na dwie działki na podstawie dostarczonego Wykonawcy przez Zamawiającego wstępnego projektu podziału geodezyjnego.
Za realizację zamówienia uważa się przyjęcie operatu z projektem podziału działki do Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnowie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru robót. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył 4 egzemplarze mapy uzupełniającej z projektem podziału działki z klauzulą poświadczającą przyjęcie materiału do zasobu Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnowie.
Zadanie nr 2
Wykonanie projektu podziału geodezyjnego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Tarnowa oznaczonej jako działka nr 19/55 obrębu 302 o powierzchni 13 330 m2 na trzy działki na podstawie dostarczonego Wykonawcy przez Zamawiającego wstępnego projektu podziału geodezyjnego.

Za realizację zamówienia uważa się przyjęcie operatu z projektem podziału działki do Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnowie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru robót. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył 4 egzemplarze mapy uzupełniającej z projektem podziału działki z klauzulą poświadczającą przyjęcie materiału do zasobu Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnowie.

Dokument nr: WGN.271.31.2023/SA

Składanie ofert:
XII. Miejsce i termin składania ofert
TERMIN SKŁADANIA ofert: 15 września 2023 r. godz. 08:30
Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Tarnowa, 33-100 Tarnów, Ul. Nowa 4, parter - pokój nr 19 - Kancelaria Główna w Wydziale Organizacyjnym
Oferty można składać w postaci pisemnej, jak również za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia
Wymagany termin realizacji zadania nr 1 i nr 2 wynosi 45 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
3. Informacje o szczególnych wymaganiach związanych z realizacją przedmiotu realizacji zamówienia NIE DOTYCZY
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Liczba części: 2. Ofertę można złożyć na dowolną ilość zadań.
5. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

IV. Określenie wysokości, sposobu i terminu wniesienia wadium. Wadium nie jest wymagane.

V. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu spełnienia tych warunków
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: NIE DOTYCZY
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: NIE DOTYCZY
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: NIE DOTYCZY
4. Zdolność techniczna lub zawodowa: dla zadania nr 1 i/lub nr 2 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponowali minimum jedną osobą z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii co najmniej w zakresie wynikającym z art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia - załącznik nr 2 do ogłoszenia.

VI. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć uczestnicy przetargu w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu - Oświadczenie - załącznik nr 2 do ogłoszenia.

VII. Inne wymagane dokumenty niż wymienione w rozdziale V i VI ogłoszenia: Pełnomocnictwo podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych w imieniu Wykonawcy (formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) - w przypadku, gdy formularz oferty został podpisany przez pełnomocnika.

IX. Umowa
1. Zawarcie umowy w wyniku przetargu nastąpi z chwilą złożenia przez strony podpisów na osobnym dokumencie obejmującym jej treść.
2. W przypadku dokonania wyboru oferty, w umowie przewiduje się dokonanie między innymi następujących zapisów:
1) zakres - przedmiot umowy,
2) termin wykonania umowy,
3) wynagrodzenie umowne,
4) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących sytuacjach i wysokościach:
a) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 30% określonego w umowie wynagrodzenia,
b) w razie przekroczenia terminu realizacji zadania lub któregokolwiek etapu realizacji zadania - w wysokości 1% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za ten operat, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30%,
c) w razie nie usunięcia wady, w tym wady polegającej na niekompletności operatu - w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 1% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie zamówienia, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30%.

X. Opis sposobu obliczania ceny oferty
1. Cenę oferty brutto należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejscu po przecinku.
2. Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia, określony w ogłoszeniu.
3. W cenie oferty należy uwzględnić także inne koszty, o ile Wykonawca je przewiduje (np. koszty dojazdu, opłaty, ubezpieczenia itp.).
4. Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić, że cena będzie obowiązywać strony przez cały okres realizacji zamówienia.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy sporządzić i przedstawić Zamawiającemu w języku polskim w formie pisemnej w jednym egzemplarzu.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Minimalne wymagania dotyczące zawartości formularza ofertowego:
1) nazwa Wykonawcy,
2) dane kontaktowe Oferenta, w tym adres siedziby, nr telefonu, adres e-mail,
3) data sporządzenia oferty,
4) określenie przedmiotu zamówienia, na który składana jest oferta przez powołanie się na nazwę zamówienia,
5) deklarowany termin wykonania usługi, lecz nie dłuższy niż określony w ogłoszeniu,
6) cenę brutto za wykonanie całości zamówienia.
Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
4. Formularz oferty i dokumenty, które sporządza Wykonawca, muszą być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych w imieniu Wykonawcy lub pełnomocnika Wykonawcy. W ostatnim przypadku do oferty należy dodatkowo załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba pełnomocnika.
5. Do formularza oferty należy dołączyć wszystkie wskazane w ogłoszeniu dokumenty.
6. Ofertę należy składać w formie pisemnej w trwale zabezpieczonym opakowaniu (zaklejonej kopercie) lub w formie elektronicznej. Zarówno koperta (w przypadku oferty pisemnej) jak i wiadomość elektroniczna zawierająca ofertę, winny być zaadresowane na Zamawiającego i opisane w następujący sposób (opisana koperta lub jako temat wiadomości elektronicznej zawierającej ofertę):
1) OFERTA NA: ,,WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH - WGN.271.31.2023/SA"
2) NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 15 września 2023 r., do godz. 8:30.
Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Wykonawca.
7. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej doręczenia do miejsca składania ofert.
8. Oferty, które wpłyną po upływie terminu składania ofert zostaną odrzucone.
9. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca ma prawo do wycofania swojej oferty, bądź w celu rezygnacji z udziału w postępowaniu, bądź w celu jej modyfikacji i ponownego jej złożenia przed upływem terminu składania ofert. Zmiana treści oferty lub jej wycofanie wymaga formy pisemnej.

XIII. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

XV. Odrzucenia oferty
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) wpłynie po upływie terminu składania ofert,
2) Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym ogłoszeniu,
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
5) jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem,
6) zawiera omyłki polegające na niezgodności z niniejszym ogłoszeniem powodujące istotne rozbieżności z jego treścią,
7) została złożona przez Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy oferent w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów,
8) została złożona przez Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
XVI. Wykluczenie Wykonawcy:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 w związku z art. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
XVII. Informacje dodatkowe:
1. O wyniku przetargu albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru oferty Zamawiający niezwłocznie powiadamia uczestników obowiązkowo na piśmie oraz dodatkowo za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, jednocześnie umieszczając stosowną informację na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach przetarg może zostać zamknięty bez dokonania wyboru, w szczególności, gdy oferta najkorzystniejsza przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. W uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert warunki przetargu mogą zostać przez Zamawiającego zmienione.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
6. Przetarg może zostać przez Zamawiającego w każdym czasie odwołany bez podawania przyczyny.
7. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie powiązany z przetwarzaniem danych osobowych rozumianych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która określać będzie obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy związane z powierzeniem danych osobowych.

Uwagi:
VIII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
Oferty nieodrzucone oceniane zostaną wg kryterium:
Lp.
Kryterium oceny
Podstawa oceny
Waga - znaczenie w %
1.
Cena
kwota brutto w zł za wykonanie zamówienia
100
Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie wzoru:
CA =
najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
x 100

cena kolejnej oferty badanej nieodrzuconej

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbą punktów w kryterium cena.
Jeżeli w postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

Kontakt:
XIV. Osoba/y uprawnia/e do kontaktu i sposób kontaktu
1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów w sprawach formalnych jest Angelina Słomska ul. Nowa 3, pok. 219, tel. 14 68-82-769.

2. Wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail: w.geodezji@umt.tarnow.pl).

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.