Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1093z dziś
6288z ostatnich 7 dni
23631z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wyznaczenie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granic działek oraz opracowanie...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wyznaczenie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granic działek oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej

Data zamieszczenia: 2023-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Buski
ul. Mickiewicza 15
28-100 Busko-Zdrój
powiat: buski
tel. 41 370 50 55
grzegorz.z@powiat.busko.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Busko-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41 370 50 55
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
o Wyznaczenie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych stanowiących linię graniczną pasa drogowego tj. działek: nr 53 położonej w obrębie Gorysławice, części działki nr 328 położonej w obrębie Sielec, gm. Wiślica oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, celem przygotowania wniosków o wydanie decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 ze zm.) w stosunku do części działek ewidencyjnych nr nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9/1, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64/1, 67, 670 położonych w obrębie Gorysławice, 327, 391 położonych w obrębie Sielec, gmina Wiślica, zajętych przed dniem 1 stycznia 1999r. pod drogę powiatową nr 1042T pn. ,,Sielec przez wieś". Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie z ww. działek faktycznej zajętości pasa drogowego na długości ok. 0,6 km.
o Wykonanie projektu podziału działki nr 14/3 położonej w obrębie Gorysławice, gmina Wiślica
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na ustaleniu granic pasa drogowego części drogi powiatowej nr 1042T pn. ,,Sielec przez wieś" poprzez wyznaczenie punktów granicznych, wznowienie znaków granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych tj. działki nr 53 położonej w obrębie Gorysławice, oraz części działki nr 328 położonej w obrębie Sielec, gm. Wiślica stanowiących własność Skarbu Państwa, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KI1B/00060575/6. Opracowaniem należy objąć działki nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9/1, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64/1, 67, 670 położone w obrębie Gorysławice, oraz działki nr 327, 391 położone w obrębie Sielec, gmina Wiślica. Na powyższym odcinku należy dokonać wyznaczenia punktów granicznych drogowych działek ewidencyjnych: nr 53 położonej w obrębie Gorysławice, części działki nr 328 położonej w obrębie Sielec oraz dokonać pomiaru granic faktycznego przebiegu pasa gruntowego, celem ustalenia zajętości przez drogę obszarów znajdujących się w granicach działek będących we własności lub władaniu innych podmiotów.
Wstępna analiza dostępnej dokumentacji geodezyjnej wskazuje na występowanie zajętości przez pas drogowy dla następujących działek ewidencyjnych, oznaczonych nr nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9/1, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64/1, 67, 670 położonych w obrębie Gorysławice, oraz działek nr 327, 391 położonych w obrębie Sielec. Ostateczna ilość działek objętych tą częścią zamówienia wynikać będzie z przeprowadzonego ustalenia granic pasa drogowego (poprzez wyznaczenie punktów granicznych/wznowienie znaków granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych) na w/w odcinku drogi.
W przypadku gdy pod drogę została zajęta część nieruchomości, która nie została wymieniona w treści niniejszego zapytania ofertowego należy również sporządzić dokumentację geodezyjną zawierającą podział działki w zakresie zajęcia pod drogę w dacie 31.12.1998r.
Opracowana dokumentacja z ustalenia faktycznego zasięgu zajętości gruntów pod pas drogowy zgodnego ze stanem na dzień 31.12.1998r. stanowić będzie podstawę wniosku do Wojewody Świętokrzyskiego o wydanie decyzji stwierdzającej przejście prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. nr 133 poz. 872 z póź. zm.). W ramach zamówienia należy wykonać podział działek znajdujących się częściowo w drodze publicznej na podstawie ww. art. cyt. ustawy, zgodnie z faktycznym stanem użytkowania terenu zajętego pod drogę publiczną.
Ustalenie stanu prawnego nieruchomości dokonać na podstawie:
o operatów ewidencji gruntów i budynków,
o dokumentów zawartych w księgach wieczystych i zbiorach dokumentów,
o dokumentów prawnych uzyskanych od zainteresowanych stron.
Ustalenie granic zajętości nieruchomości pod drogę publiczną wg stanu w dniu 31 grudnia 1998 roku należy dokonać w obecności właściwych zarządców dróg oraz właścicieli nieruchomości (na dzień 31 grudnia 1998 roku) lub ich następców prawnych.
Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna dla Zamawiającego będąca wynikiem przeprowadzonych czynności winna przedstawiać stan nieruchomości w dniu 31 grudnia 1998 roku i zawierać między innymi:
o protokół wyznaczenia punktów granicznych/wznowienia znaków granicznych,
o protokół z ustalenia granic zajęcia pod drogę publiczną wg stanu w dniu 31 grudnia 1998 roku,
o wyniki pomiaru w terenie ustalonych granic zajęcia pod drogę publiczną,
o dane geodezyjne określające położenie punktów granicznych nieruchomości z informacją
o źródle pozyskania danych,
o obliczenia powierzchni nieruchomości i ich części,
o numery, granice i powierzchnie działek, które w całości lub w części zostały zajęte pod drogę publiczną i podlegające zatwierdzeniu decyzją wojewody,
o oznaczenie punktów granicznych ww. nieruchomości,
o stan zagospodarowania terenu obejmujący treść mapy ewidencji gruntów i budynków oraz elementy sytuacji charakterystyczne dla pasa drogowego,
o mapa powinna zawierać klauzulę następującej treści ,,granice pasa drogowego wykazane na mapie są zgodne z faktycznym zajęciem gruntu pod drogę w dniu 31 grudnia 1998 roku" ewentualnie inną o tym samym znaczeniu,
o wykaz zmian gruntowych powinien zawierać:
- stan nieruchomości na dzień 31 grudnia 1998 roku obejmujący pełne dane ewidencyjne podmiotowe i przedmiotowe,
- nowy stan nieruchomości wynikający ze zmiany stanu prawnego z mocy prawa z dniem 1
stycznia 1999 r., obejmujący tylko dane przedmiotowe, tj. oznaczenia i powierzchnie działek ewidencyjnych, użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych.
W nowym stanie w części zajętej pod drogę publiczną należy wykazać faktyczny stan użytkowania
z oznaczeniem ,,dr",
- w rubryce ,,Uwagi" należy wskazać właściciela na dzień 31 grudnia 1998 roku.
Ustalone przez strony granice zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną należy zastabilizować trwale w punktach charakterystycznych.
Opracowanie wykonać należy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego i wydanymi na jego podstawie rozporządzeniami.

Dokument nr: GKN.6641.3.14.2023

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin złożenia ofert.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, Ul. Mickiewicza 15, 28 -100 Busko - Zdrój (godz. pracy Zamawiającego: od 7.30 do 15.30 w dni robocze), w terminie: do dnia 18.09.2023 roku do godz. 15.00.
Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: ,,Oferta na prace geodezyjne - obręb Gorysławice i Sielec. Nie otwierać ".

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia : 2 miesiące od dnia podpisania umowy

Wymagania:
4. Kryteria wyboru oferty: 100 % cena
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował:
o osobą posiadającą uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 2 określone art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 t.j.). Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie (załącznik nr 3).

Do ofert należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
6. Informacja o możliwości udzielenia kolejnego zamówienia, o którym mowa w § 7 Regulaminu.
Nie przewiduje się.
7. Sposób przygotowania oferty.
Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika nr 2 - wzór oferty.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie bez otwierania.
Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów.
Wybór oferty nastąpi w terminie do: 7 dni od złożenia ofert.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i zawiera najniższą cenę.
Istotne postanowienia umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 4.
Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.

Kontakt:
9. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:
mgr inż. Grzegorz Zięba, pokój nr 23 ul. Kopernika 6, tel. 41 370 50 55 e-mail: grzegorz.z@powiat.busko.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.