Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5174z ostatnich 7 dni
21771z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie przeglądu, kalibracji i konserwacji urządzeń związanych z systemem...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie przeglądu, kalibracji i konserwacji urządzeń związanych z systemem dynamicznego ważenia pojazdów

Data zamieszczenia: 2023-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
tel. +48 61 647 72 00, fax +48 61 820 17 09
oferty@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 61 647 72 0
Termin składania ofert: 2023-09-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
W związku z koniecznością wykonania prac polegających na wykonaniu przeglądu, kalibracji i konserwacji urządzeń związanych z systemem dynamicznego ważenia pojazdów na terenie miasta Poznania., zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie powyższego zadania.
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Wykonanie przeglądu, kalibracji i konserwacji urządzeń związanych z systemem dynamicznego ważenia pojazdów na terenie miasta Poznania, w szczególności:
? kontrola sprawności i prawidłowego działania urządzeń opisanych w niniejszej specyfikacji,
? wykonywanie okresowych prac konserwacyjnych urządzeń
? dokonywanie innych niezbędnych prac i czynności zgodnie z wykazem czynności konserwacyjno - serwisowych,
? poniesienie kosztów zabezpieczenia wykonywanych robót;
? sporządzenie szczegółowego raportu z przeglądu urządzeń z oszacowaniem kosztów ewentualnych napraw/remontów.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz obiekty na których należy dokonać napraw zostały wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: RITS.342.16.2023

Otwarcie ofert: Analiza ofert odbędzie się w dniu 15.09.2023 r.

Składanie ofert:
Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą zadania i numerem referencyjnym lub przesłać pocztą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania i numeru referencyjnego. Wykorzystując drogę elektroniczną oferent winien być świadomy, że nie ma możliwości zagwarantowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2023 r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 października 2023 roku,

Wymagania:
- z tytułu przekroczenia któregokolwiek z ww. terminu, naliczana będzie kara w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto przedmiotowego zlecenia za każdy dzień opóźnienia,
- zleceniobiorca będzie zobowiązany zapłacić Zleceniodawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto.
V. Informacje dodatkowe
1. Oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni roboczych od terminu składania ofert.
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Przy wyborze i ocenie ofert, Zleceniodawca kierować się będzie kryterium ceny oferty, które rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia przedstawionej w formularzu cenowym. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.
4. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, stanowić będzie suma iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego ilości prac oraz ich cen jednostkowych określonych w wycenionym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do umniejszenia zakresu przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o odpowiednie wartości ofertowe elementów przedmiotu umowy, od realizacji których Zamawiający odstąpił.
6. Rozliczenie za przedmiot niniejszej umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru końcowego.
7. Zleceniobiorca musi być przedsiębiorcą lub osobą prawną.
8. Do oferty należy załączyć:
- zaświadczenie (ksero uprawnień), że dysponuje osobą, która pełnić będzie funkcje kierownika prac - osoba posiadająca uprawnienia do zajmowania się dozorem
i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci przy urządzeniach elektrycznych o napięciu nie niższym niż 1 kV,
- referencje/poświadczenie, iż wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie co najmniej 1 usługę polegającą na konserwacji i utrzymaniu, przez okres co najmniej 6 miesięcy, systemu nadzoru nad ruchem drogowym obejmującego swoim działaniem automatyczne ważenie pojazdów -minimum 2 stacje,
Brak dokumentów związany będzie z odrzuceniem oferty.
9. Zleceniobiorca powinien podpisać umowę w terminie 14 dni od jego wyboru, pod rygorem wybrania kolejnego oferenta.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.