Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
524z dziś
5734z ostatnich 7 dni
21298z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa kanistrów na wodę z kranem

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa kanistrów na wodę z kranem

Data zamieszczenia: 2023-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. (22) 695 62 74
wbzk@mazowieckie.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (22) 695 62 74
Termin składania ofert: 2023-09-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa 50 szt. fabrycznie nowych kanistrów na wodę
z kranem na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: WBZK-III.271.66.2023.JE

Składanie ofert:
VI. Termin, miejsce i sposób składnia ofert
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu
stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w terminie do 15 września 2023 r.
do godz. 12:00 drogą mailową na adres e-mailowy: wbzk@mazowieckie.pl

Miejsce i termin realizacji:
1. Zamówienie zostanie wykonanie w ciągu 14 dni, od otrzymania zlecenia od
Zamawiającego.
5. Miejsce dostawy: Wojewódzki Magazyn Sprzętu Przeciwpowodziowego i Obrony
Cywilnej w miejscowości Nowe Grobice, Ul. Główna 10, 05-650 Chynów.

Wymagania:
III. Kryteria oceny ofert
1. Cena - 100%.
2. Warunkiem udzielenia zamówienia będzie otrzymanie zlecenia lub zawarcie umowy w
przypadku gdy będzie wymagana w terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na
wzorze przedłożonym przez Zamawiającego po wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana przelewem
bankowym, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia
płatności w banku zamawiającego.
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony
przedmiot zamówienia. Początek biegu okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem
dostarczenia przedmiotu umowy.
V. Termin związania ofertą
Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
VII. Informacja o dokumentach jakie wykonawca musi załączyć do oferty
1. Formularz ofertowy, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Informacje o oferowanym obiekcie wraz ze zdjęciami.
VIII. Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami
Dopuszcza się negocjowanie oferowanych cen ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli
prawidłowe oferty.
IX. Inne informacje o zamówieniu
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub
doprecyzowania przesłanych dokumentów.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie, czyli bezsporne, niebudzące wątpliwości omyłki
dotyczące wyrazów, w szczególności:
a) ewidentny błąd gramatyczny,
b) mylną pisownię wyrazów,
c) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
d) ewidentny błąd rzeczowy,
e) rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie;
f) oczywiste omyłki rachunkowe (omyłki dotyczące działań arytmetycznych na
liczbach), z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych
poprawek - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
3. Zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów
Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez wyboru
którejkolwiek ze złożonych ofert.
5. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w
rozumieniu przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku
zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy
przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.

Kontakt:
X. Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami
Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:
1. Osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:
p. Julia Etmańska, nr tel. (22) 695 62 74, adres email: jetmanska@mazowieckie.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.