Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5336z ostatnich 7 dni
20350z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont węzła ciepłowniczego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont węzła ciepłowniczego

Data zamieszczenia: 2023-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
powiat: Kielce
tel. 41 364 26 13 fax 41 364 26 15, tel. 519 327 606
ias.kielce@mf.gov.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41 364 26 13 fa
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Izba Administracji Skarbowej w Kielcach zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzjelenia zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:
Remont węzła ciepłowniczego w głównej siedzibie Izby Administracji Skarbowej
w Kielcach przy Ul. Sandomierskiej 105.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest remont węzła ciepłowniczego w budynku będącym główną siedzibą Izby Administracji Skarbowej w Kielcach przy Ul. Sandomierskiej 105.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) demontaż starej automatyki do sterowania centralnym ogrzewaniem (szafa),
2) demontaż starej pompy obiegowej centralnego ogrzewania,
3) demontaż starych zaworów w remontowanej części wymiennika m.in. dwudrogowego, przepływowego, mieszającego itp.,
4) dostawę i montaż nowej pompy obiegowej centralnego ogrzewania dobranej do mocy urządzeń grzewczych,
5) dostawę i montaż nowej automatyki do sterowania centralnym ogrzewaniem, w tym regulator pogodowy i czujniki do regulatora,
6) wyposażenie i dostosowanie tablicy elektrycznej sterującej do zamontowanych urządzeń,
7) dostawę i montaż zaworów m.in.:
- zaworu przepływowego,
- zaworu mieszającego z siłownikiem,
- zaworu dwudrogowego z siłownikiem,
8) jeśli zajdzie taka konieczność - spuszczenie wody z układu c.o. oraz ponowne jego napełnienie wraz z odpowietrzeniem układu. Konieczność spuszczenia wody i ponownego napełnienia układu należy uzgodnić z dostawcą ciepła,
9) sprawdzeniu szczelności układu,
10) uruchomienie automatyki i regulacja parametrów pracy układu grzewczego (należy wykonać w okresie grzewczym),
11) udzielenie min. 36 miesięcznej gwarancji na zamontowane urządzenia i zrealizowane prace.
3. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy przed sporządzeniem oferty, samodzielnie dokonali wizji lokalnej węzła ciepłowniczego w zakresie przedmiotu zamówienia. Powyższe zalecenia nie są obowiązkowe ale za skutki wynikające z ich niezastosowania odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie
z przedstawicielem Zamawiającego - Panem Norbertem Żurańskim, tel. 519 327 606 , e-mail: norbert.zuranski@mf.gov.pl. Kontakt możliwy w dni robocze w godz.ch od 8:00 do 15:00.
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych i przy użyciu sprzętu pozyskanego we własnym zakresie.
5. Materiały do remontu węzła ciepłowniczego stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, w I gatunku, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz muszą posiadać wymagane atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności z Polskimi Normami i innymi wymaganiami dla wyrobów budowlanych.
6. Wszelkie materiały zastosowane do wykonania zadania powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) i art. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213).
7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, standardami oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.
8. Prace wykonywane będą w czynnym obiekcie. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym kolejność prowadzonych prac. Sposób organizacji robót musi zapewnić możliwość wykonywania pracy przez pracowników Zamawiającego. Roboty uciążliwe (w szczególności powodujące hałas, zapylenie) muszą być wykonywane w sposób nieutrudniający pracy pracownikom Zamawiającego, w razie konieczności należy je wykonywać po godz.ch pracy Zmawiającego lub w dni wolne od pracy (po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym).
9. Prace nie ujęte w opisie, a wynikające z technologii, zastosowania materiałów, montażu winny być uwzględnione w cenie ryczałtowej Wykonawcy, a brak ich uwzględnienia nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
10. Obowiązki Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
11. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy musi posiadać ważne ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 20 000,00 zł. Zamawiający w każdym czasie może wezwać Wykonawcę do przedłożenia kopii dokumentów ubezpieczeniowych.

CPV: 50000000-5, 31682210-5

Dokument nr: 2601-ILN.261.45.2023

Składanie ofert:
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 września 2023 r. w formie:
1) elektronicznej poprzez:
a) przesłanie podpisanych skanów wymaganych dokumentów na adres e-mail ias.kielce@mf.gov.pl
lub
b) podpisanie wymaganych dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłanie na adres e-mail ias.kielce@mf.gov.pl
Wykonawca, może podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym każdy dokument oddzielnie lub utworzyć tzw. ,,paczkę" dokumentów elektronicznych (skompresowanie pliku) - zaleca się stosowanie formatu ,,zip"- a następnie podpisać ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
2) papierowej w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, przy Ul. Sandomierskiej 105, pokój nr 3 (kancelaria).
2. Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego upływem.
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
II. INFORMACJA O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU I STOSOWANIU PRZEPISÓW.
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł. Stosownie do art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) -zwanej w dalszej treści ustawą Pzp, w niniejszym zamówieniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 2 i nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w ust.
3.
2. Warunki udziału w postępowaniu - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają doświadczenie potwierdzone zrealizowaniem w ciągu ostatnich 3 lat minimum jednego zamówienia o charakterze i złożoności zbliżonej do przedmiotu zamówienia, tj. polegającej na remoncie węzła ciepłowniczego, o wartości brutto minimum 30 000,00 zł;
2) nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
3) dysponują personelem i zasobami, które umożliwiają wykonanie zamówienia, tj. posiadają wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje, niezbędne do prawidłowej i całościowej realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Podstawa Wykluczenia:
1) na podstawie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1497) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę:
a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 poz. 120 i 295) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2) Wykluczenie, o którym mowa w niniejszym ustępie następuje na okres trwania ww. okoliczności.
3) W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek określonych w niniejszym ustępie Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
4. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania Wykonawcy składają oświadczenie na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻNIA OFERTY. WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożenie oferty.
4. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
5. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub przez osobę/osoby posiadające odpowiednie pełnomocnictwo. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego np. z imienną pieczątką lub z podaniem imienia i nazwiska.
6. Oferta oraz wszystkie dokumenty składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji które Wykonawca, składając ofertę zastrzeże na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), jako tajemnicę przedsiębiorstwa.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca oblicza cenę ofertową według własnej kalkulacji.
2. Na cenę ofertową składa się całość kosztów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i w pełnym zakresie wynikającym z zapytania ofertowego, w tym warunków określonych we wzorze umowy, jak również innych kosztów nie ujętych w tych dokumentach, ale koniecznych do prawidłowego, zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca w cenie ofertowej zobowiązany jest ująć wszelkie obciążenia o charakterze publicznoprawnym związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z właściwych przepisów.
4. Obliczoną zgodnie z powyższymi wymaganiami cenę należy wpisać liczbowo i słownie w formularzu ofertowym który wzór stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
5. Podana cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywać się w walucie polskiej w złotych (PLN).
IX. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Jako kryterium wyboru najkorzystniej oferty w niniejszym postępowaniu przyjmuje się kryterium ceny z wagą 100 %, przy spełnionych warunkach wynikających z niniejszego zapytania ofertowego.
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający dokona badania ofert pod względem formalnym co do zgodności z warunkami Zapytania ofertowego.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Złożone oferty mogą podlegać dalszym negocjacjom lub Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, w szczególności gdy:
a) cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa od kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia,
b) jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
c) zaistnieje prawdopodobieństwo uzyskania w wyniku negocjacji korzystniejszej oferty,
- zasady przeprowadzenia negocjacji oraz składania ofert dodatkowych ustali Zamawiający uwzględniając zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
4. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który spełnia warunki wynikające z niniejszego zapytania oraz zaoferował najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia.
5. Oferta niezgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym zostanie odrzucona. Zamawiający odrzuci też ofertę Wykonawcy, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V ust. 2 lub podlega wykluczeniu na podstawie Rozdziału V ust. 3.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego:
- w przypadku gdy cena złożonej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- w przypadku zmiany okoliczności, które powodują że kontynuacja prowadzenia zapytania ofertowego nie leży w interesie publicznym lub w inny sposób koliduje z zasadą oszczędnego i celowego gospodarowania środkami publicznymi.
7. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
8. Informacja o wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zmieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana drogą elektroniczną do Wykonawców, którzy złożyli oferty.
9. Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta na warunkach jakie wynikają ze złożonej oferty i załączonego wzoru umowy - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Uwagi:
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, z którym można się skontaktować:
a) pod adresem 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105;
b) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP: /v4x09vaj06/SkrytkaESP;
c) poprzez elektroniczną skrzynkę pocztową: ias.kielce@mf.gov.pl.
2) W sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych można też kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
a) elektronicznie na adres e-mail: iod.kielce@mf.gov.pl;
b) listownie na adres: Izba Administracji Skarbowej w Kielcach, ul. Sandomierska 105,
25-324 Kielce.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont węzła ciepłowniczego w głównej siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 105 i realizacji tego zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i lit b RODO;
b) archiwizacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który wynika z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz.
164).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa; odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane, stanowią podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora, w szczególności te, z którymi zawarliśmy umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt 3), a także przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przepisów o archiwizacji.
6) Posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
7) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w realizacji zamówienia; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestniczenia w ww. postępowaniu.
9) Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym ich profilowaniu, dostosowanie do art. 22 RODO.
10) Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych odbiorcami spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich ani organizacjom międzynarodowym.

Kontakt:
Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami jest Pan Norbert Żurański, tel. 519 327 606, e-mail: norbert.zuranski@mf.gov.pl. Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 8:00-15:00.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.