Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
524z dziś
5734z ostatnich 7 dni
21298z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup wyposażenia ,,Ekopracownii" wraz z dostawą

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup wyposażenia ,,Ekopracownii" wraz z dostawą

Data zamieszczenia: 2023-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina i Miasto Tuliszków
Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1
62-740 Tuliszków
powiat: turecki
tel. 63 279 17 74
sekretariat@tuliszkow.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Tuliszków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 63 279 17 74
Termin składania ofert: 2023-09-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest równa lub większa od
kwoty 10 000 zł netto, ale mniejsza od kwoty 130 000,00 zł netto
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu dla zadania pod nazwą:
,,EKOPRACOWNIA - zielone serce szkoły" Szkolny Program Edukacji EkologicznoPrzyrodniczej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Romualda Traugutta w
Grzymiszewie ,,Laboratorium Aktywnych Eko-Badaczy"
2. Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia ,,Ekopracownii" wraz z dostawą do
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie,
znajdującym się na terenie Gminy Tuliszków oraz montażem mebli, zgodnie z
parametrami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 3 do przedmiotowego zapytania
ofertowego.
5. Okres gwarancji: 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Dokument nr: CUW.271.3.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert 15.09.2023 r.

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć na adres poczty elektronicznej: sekretariat@tuliszkow.pl
w nieprzekraczalnym terminie
Do dnia 15.09.2023 r. do godz. 15:00

Miejsce i termin realizacji:
3. Miejsce wykonania zadania: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w
Grzymiszewie, Grzymiszew, Ul. Nowa 2, 62-740 Tuliszków.
4. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
7. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:
1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu i posiadająca
najniższą cenę - waga 100%,
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
c) zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
3) W przypadku gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert, niepodlegające odrzuceniu, o
takiej samej najniższej cenie, Wykonawcy którzy je złożyli zostaną wezwani do
złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa złożona po
terminie określonym w wezwaniu lub przedstawiająca cenę wyższą niż w złożonej
ofercie podlega odrzuceniu,
4) W przypadku niezłożenia żadnej oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o
takiej samej cenie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych, postępowanie
zostanie zakończone bez wyboru żadnej z ofert,
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru żadnej
z ofert,
6) Ofertę należy przygotować wg wzoru zamieszczonego wraz z niniejszym zapytaniem
ofertowym (załącznik nr 1),
7) W ofercie należy podać cenę za wykonanie zamówienia. Do oferty należy dołączyć
podpisaną klauzulę informacyjną (załącznik nr 3),
8) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (polski złoty). Cena musi uwzględniać
wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia,
9) Wartość oferty należy podać netto i brutto z wyodrębnieniem podatku VAT.
9. Warunki udziału w postępowaniu: Wykonawca musi posiadać zarejestrowaną
działalność gospodarczą oraz odpowiednie zasoby techniczne i personalne do
wykonania przedmiotu zamówienia.
11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć jako korespondencję mailową
zawierającą skany podpisanych dokumentów i przesłać na adres poczty
elektronicznej: sekretariat@tuliszkow.pl.
Oferta powinna zawierać:
o Podpisany formularz ofertowy,
o Podpisaną klauzulę informacyjną,
o odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej.

Kontakt:
10. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Krystyna Janiszyn, tel. 63 279 17 74,
e-mail: cuw@tuliszkow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.