Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5174z ostatnich 7 dni
21771z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa elementów ogrodzenia elektrycznego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa elementów ogrodzenia elektrycznego

Data zamieszczenia: 2023-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zielonogórski Klub Jeździecki Przylep-Lotnisko
ul. Przylep-Skokowa 18D
66-015 Zielona Góra
powiat: zielonogórski
tel. (+48) 68 422-74-67, (+48) 668-083-044
zkj.lotnisko@gmail.com
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (+48) 68 422-74
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawcy zainteresowani udziałem w niniejszym postępowaniu
Przedmiot zamówienia:
1) nazwa nadana zamówieniu: zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu ,,Lepsze jutro II" realizowanego przez miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze -zadanie II.6 oraz XIII.8 - narzędzia i materiały do szkoleń zawodowych - część 26 (ogrodzenie elektryczne);
5) opis przedmiotu zamówienia:
a) przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę elementów ogrodzenia elektrycznego -szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z zachowaniem ich parametrów i przewidywalna, maksymalna ilość asortymentu zawarta jest w Tabeli wykazu asortymentu stanowiącej załącznik nr 3 ust. 1 do zapytania ofertowego,
b) ilości asortymentu podane w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego są wielkościami szacunkowymi, maksymalnymi założonymi do zamówienia,
c) Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia w pełnym zakresie a Dostawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykorzystania maksymalnej ilości i wartości zamówienia,
d) Dostawca musi dostarczyć asortymenty jako produkty nowe, w oryginalnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach, posiadające zabezpieczenia, które pozwalają na prawidłowe przechowywanie oraz bezpieczny ich transport,
e) wszystkie opakowania asortymentu muszą posiadać etykiety w języku polskim wraz z nazwą produktu, instrukcją użycia i bezpieczeństwa ich stosowania, pojemnością oraz datą produkcji z okresem ważności,
f) Dostawca na dostarczone narzędzia udzieli gwarancji i rękojmi na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży;
g) w przypadku ujawnienia wad jakościowych asortymentu, braków ilościowych lub w przypadku dostarczenia asortymentów przeterminowanych, zwietrzałych, nienadających się do użycia Zamawiający niezwłocznie po ich wykryciu powiadomi Dostawcę o tym fakcie drogą elektroniczną,
h) Dostawca zobowiązany jest do uzupełnienia braków ilościowych i do wymiany wadliwego asortymentu na wolny od wad i jego odbiór od Zamawiającego w terminie 3 dni od zgłoszenia, na własny koszt i ryzyko,
i) Dostawca dostarczy towar w ciągu 7 dni od momentu otrzymania zamówienia od Zamawiającego, wg cen jednostkowych podanych w ofercie,
Uwaga: skrócenie czasu realizacji zamówienia jednostkowego (7 dni) podlega punktacji
zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w ust. 5 pkt 1 lit. b niniejszego zapytania ofertowego. j) dostawa i transport asortymentów zrealizowana będzie transportem Dostawcy na jego koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego tj. Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego Przylep-Lotnisko, Ul. Przylep-Skokowa 18D w Zielonej Górze w dniach i godz.ch pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku, 800 - 1430, k) ceny podane w ofercie są stałe przez cały okres trwania umowy, w tym ceny poszczególnych pozycji tabel wyliczenia ceny, będących jednocześnie zestawieniem asortymentu, I) Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanej dostawy, jej kompletność i zgodność ze zleceniem oraz za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, a będące następstwem niedotrzymania terminów dostawy, właściwości i jakości dostarczonego asortymentu, m) Dostawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za rzeczywistą ilość zamówionego i dostarczonego asortymentu ustalonego w oparciu o podane w złożonej ofercie ceny jednostkowe, n) płatność za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktury otrzymanej po dostawie wg cen jednostkowych podanych w złożonej ofercie, o) Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia objęty niniejszym zapytaniem ofertowym stanowi jeden z elementów zamówienia pn. zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu ,,Lepsze jutro II" realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze - zadanie II oraz XIII, które udzielane jest w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, p) zadanie realizowane w ramach umowy nr RPLB.07.04.02-08-0001/17-00 o dofinansowanie projektu ,,Lepsze jutro II" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna Działania 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Składanie ofert:
6. Złożenie oferty: 1) ofertę można złożyć: a) osobiście, za pośrednictwem poczty (list polecony) lub kuriera: Dostawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Dostawcy, adresem Zamawiającego i nazwą zamówienia, o której mowa w ust. 1 pkt 1, b) poczty elektronicznej na adres zkj.lotnisko@gmail.com, - w temacie wiadomości należy napisać ,,oferta na zapytanie ofertowe - ogrodzenie elektryczne", 2) ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.09.2023 r.; 3) oferta przesłana bez opisu zgodnego z pkt 1 lit. a) i b), złożona po terminie określonym w pkt 2 (liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego) i/lub niezgodna z przedmiotem zamówienia nie będzie rozpatrywana; 4) oferta złożona zgodnie z pkt 1 oraz 2, zgodna z przedmiotem zamówienia ważna jest przez 30 dni od upływu terminu składania ofert; 5) jeden Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. W sytuacji, gdy Dostawca złoży więcej niż jedną ofertę żadna z nich nie będzie rozpatrywana; 6) dokumenty i oświadczenia wymagane od Dostawcy ubiegającego się o zamówienie (składającego ofertę): a) wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do niniejszego zapytania (przedstawiony w formie oryginału), b) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 2 - oświadczenie musi być aktualne na dzień złożenia oferty, c) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Dostawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Dostawcy (pełnomocnictwo zgodnie z działem VI
rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 - tekst jednolity z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie).

Miejsce i termin realizacji:
2) miejsce realizacji zamówienia: Zielonogórski Klub Jeździecki Przylep-Lotnisko, Ul. Przylep-Skokowa 18D Zielona Góra;
4) termin wykonania zamówienia - 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego;

Wymagania:
2. Język i forma postępowania: postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia: 1) z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 2) ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą ,,spełnia -nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach: a) wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1, b) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 2 - oświadczenie musi być aktualne na dzień złożenia oferty, c) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Dostawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Dostawcy - dokument musi być aktualny na dzień złożenia oferty. Uwaga: - dokumenty, o których mowa powyżej mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez Dostawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Dostawcy,
- dokumenty, o których mowa powyżej sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
- oferta Dostawcy, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w ust. 3 nie będzie rozpatrywana.
4. Sposób obliczenia ceny: 1) cena uwzględniająca należny podatek VAT, podana w ofercie wg załącznika nr 1 do zapytania musi obejmować cały przedmiot zamówienia (ryczałtowa cena brutto) wyceniony w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z uwzględnieniem postanowień ust. 1 niniejszego zapytania ofertowego; 2) cena oferty, o której mowa powyżej, musi być wyrażona w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych groszy - dwa miejsca po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza); 3) cena oferty podana przez Dostawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie podleqa zmianom z jakiegokolwiek powodu; 4) cena oferty obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie przez Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Dostawcy związanych z wykonaniem zamówienia; 5) ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 0 informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usłuqe; w cenie uwzqlednia się podatek od towarów i usłuq oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym, z zastrzeżeniem pkt 8; 6) cena oferty podana przez Dostawcę w ofercie musi być podana cyfrą i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; 7) prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Dostawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 - tekst jednolity z późn. zm.); 8) w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający doliczy do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami - w przypadku takim Dostawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiaiaceqo obowiązku podatkoweqo, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usłuqi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do ieqo powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
3
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 60,00 pkt. b) skrócenie czasu realizacji zamówienia jednostkowego ,,T" - waga 40 % Przy ocenie oferty w kryterium skrócenie czasu realizacji zamówienia jednostkowego (,,T") będzie punktowany czas realizacji zamówienia jednostkowego w stosunku do czasu określonego w ust. 1 pkt 6 lit j niniejszego zapytania ofertowego. Punktacja oferty w kryterium ,,T": - za realizację zamówienia jednostkowego w czasie powyżej 3 dni do 7 dni od momentu wysłania zamówienia przez Zamawiającego - 10 pkt, - za realizację zamówienia jednostkowego w czasie powyżej 24 godzin do 3 dni od momentu wysłania zamówienia przez Zamawiającego - 20 pkt, - za realizację zamówienia jednostkowego w czasie do 24 godzin od momentu wysłania zamówienia przez Zamawiającego - 40 pkt. Ocena ofert w niniejszym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartej w ust. 3 pkt 4 formularza oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). W przypadku nie podania w ust. 3 pkt 4 formularza oferty żadnej informacji, podanie wartości powyżej 72 godzin, ,,0", ,,-" lub ,,nie dotyczy" lub informacji o równoważnym znaczeniu, oferta otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium. Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 40,00 pkt. 2) Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza (uzyskała najwyższą liczbę punktów - sumę punktów przyznanych w kryterium ,,C" + ,,T") w oparciu o podane w pkt 1 kryteria oceny ofert; 3) jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów (sumę punktów przyznanych w kryterium ,,C" + ,,T") Zamawiający udzieli zamówienia temu Dostawcy, który zaoferował wykonanie zamówienia za niższą cenę (która uzyskała najwięcej punktów w kryterium ,,C"). Zamawiający wezwie Dostawców, którzy złożyli oferty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli zawierają one takie same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Dostawcami: 1) wszelkie oświadczenia oraz informacje składane przez Zamawiającego i Dostawców wymagają formy pisemnej - złożenia oryginału pisma lub dokumentów w formie określonej w ust. 3 oraz ust. 6 pkt 7; 2) osobą uprawnioną do kontaktowania się z Dostawcami w Zielonogórskim Klubie Jeździeckim Przylep-Lotnisko jest Pan Konrad Jarowicz, tel. 668-083-044; e-mail: zkj.lotnisko@gmail.com; 3) Informację o wyniku postępowania Zamawiający: zamieści na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl; 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku zaistnienia jednej lub kilku okoliczności: braku ofert podlegających rozpatrzeniu; gdy cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; wystąpienia takiej zmiany okoliczności, która powoduje że wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego; postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy; jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane Zamawiającemu; 5) informację o wyniku postępowania Zamawiający zamieści również na stronie internetowej Zamawiającego (www.zki.pl) niezwłocznie po: a) wyborze oferty najkorzystniejszej, podając: nazwę (firmę) albo imię i nazwisko Dostawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, b)unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne.
8. Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje / przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości do ....% wartości zamówienia podstawowego.
9. Waluta, w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Dostawcą: Rozliczenia między Zamawiającym a Dostawcą będą prowadzone w złotych polskich.
10. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. Jeżeli przewidziano możliwość zmiany zawartej umowy warunki tej zmiany określono w projekcie umowy.

Uwagi:
5. Kryteria oceny ofert: 1) oferty oceniane będą według poniższych kryteriów i ich wag (znaczenia): a) cena oferty ,,C"- waga 60 % Przy ocenie oferty w kryterium cena (,,C") najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru: nC" = Cmin /V- Cbad x 100 pkt x 60% gdzie: Cm/n - cena oferty z najniższą ceną (zł); Cbad - cena oferty badanej (zł); 60% - waga kryterium ,,C"

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.