Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
652z dziś
5822z ostatnich 7 dni
22419z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa regałów na profile

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa regałów na profile

Data zamieszczenia: 2023-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: DREWMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Strzelecka 5
47-230 Kędzierzyn-Koźle
powiat: kędzierzyńsko-kozielski
0048 665466969
marcin.kuznia@drewmax.net.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/172725
Województwo: opolskie
Miasto: Kędzierzyn-Koźle
Wadium: ---
Nr telefonu: 0048 665466969
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/DREWMAX/2023 na zakup i dostawę 2 sztuk regałów na profile
Powstaje w kontekście projektu
POIR.03.02.01-16-0002/18 - Wdrożenie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych dotyczących produkcji urządzeń ważąco-pakujących

Część 1
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/DREWMAX/2023

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 2 szt. regałów na profile o parametrach nie gorszych niż:
- Regał wspornikowy - dwustronny,
- Maksymalne obciążenie na poziom: 2 000kg,
- Maksymalne obciążenie dla całego regału: 28 000kg,
- Regał wspornikowy 7 poziomowy,
- Maksymalna długość profili: 6 000mm,
- Odległość miedzy kolumnami w przedziale: 3 000mm - 3 200mm,
- Wysokość regału w przedziale: 2 000mm-2 400mm,
- Głębokość regału w przedziale: 500mm-600mm,
- Wysokość między segmentami: 150mm-180mm,
- Półki na ramionach obrotowych łożyskowanych umożliwiające za- i rozładunek suwnicą,
Urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane i nieregenerowane.
Przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie obowiązujące na dzień składania ofert normy bezpieczeństwa przewidziane dla tego typu urządzeń, wymagane atesty i certyfikaty. Wykonawca zamówienia, zobowiązany jest dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty, w tym dokumentację techniczną dopuszczającą urządzenie (wymienione w opisie przedmiotu zamówienia) do stosowania na terenie Polski z aktualnym stanem prawnym w tym deklarację CE.
W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawcy muszą udowodnić w składanej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
DODATKOWE WYMAGANIA:
- Dostawca jest zobowiązany do wykonania niezbędnych czynności w celu prawidłowego działania urządzenia, tj.: ich dostawę, montaż, przekazanie instrukcji obsługi oraz deklaracji CE.
- Wraz z ofertą należy dostarczyć szczegółową specyfikację urządzenia, potwierdzającą spełnienie wszystkich parametrów.
- Zaliczka do 70%.
-
Okres gwarancji
min. 12 m-ce

CPV: 39141100-3

Dokument nr: 2023-23100-172725, 12/DREWMAX/2023

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-09-18

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
opolskie
Powiat
kędzierzyńsko-kozielski
Gmina
Kędzierzyn-Koźle
Miejscowość
Kędzierzyn-Koźle

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów, danych teleadresowych, zmiany przepisów prawa, wynagrodzenia i terminu płatności), na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania.
2) Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzone z powodu:
? zmiany istotnych regulacji prawnych,
? zmiana terminu realizacji projektu,
? utraty przez Zamawiającego źródła finansowania inwestycji w całości lub w części,
? gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Instytucją Zarządzającą lub Pośredniczącą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
? wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej (za działania siły wyższej uznaje się np. epidemie, pandemie, stany wyjątkowe, klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne, wojna i inne, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania);
? wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
? wystąpienie obiektywnych opóźnień w dostawie materiałów bądź surowców niezbędnych do wykonania i dostarczenia przedmiotu zamówienia.
3) Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
? konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
? wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
4) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy:
? jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,
? wystąpienia obiektywnych i udowodnionych opóźnień w dostawie materiałów bądź surowców bądź podzespołów niezbędnych do wykonania i dostarczenia przedmiotu zamówienia,
? jeżeli zmiany będą następstwem działań organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących:
- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
- konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
- jeżeli wystąpi konieczność dokonania zamiennych robót lub ich części, wystąpienia robót dodatkowych, od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego - jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.
5) Zmiana sposobu wykonania umowy:
? Zmiany technologiczne wywołane w szczególności:
- Niedostępnością na rynku materiałów/urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji przetargowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów/urządzeń,
- Pojawieniem się na rynku nowych materiałów/urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
- Koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, niedostępność technologii, niedostępność materiałów/surowców koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia.
- Konieczność zmian technologicznych prowadzących do obniżenia kosztów eksploatacji urządzeń.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1
do zapytania ofertowego.
2. Należy również dostarczyć załącznik nr 2 oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
3. Do oferty należy dołączyć: szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia, z której w sposób niebudzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego.
Dostawca ma obowiązek przedłożenia wyżej wymienionych dokumentów w momencie składania oferty.
Brak dołączenia do oferty wszystkich wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-09-11
Data ostatniej zmiany
2023-09-11 15:58:05

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
a) Cena całkowita netto za realizację zamówienia - 70 pkt,
(W przypadku podania ceny netto w innej walucie niż PLN wartość do PLN będzie przeliczana wg średniego kursu NBP podanego na dzień oceny ofert).
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
b) Okres gwarancji - liczony od dnia finalnego odbioru urządzenia w siedzibie firmy (w miesiącach) - 30 pkt

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Marcin Kuźnia
tel.: 0048 665466969
e-mail: marcin.kuznia@drewmax.net.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.