Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
12z dziś
5341z ostatnich 7 dni
20355z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sporządzenie kompleksowej dokumentacji

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sporządzenie kompleksowej dokumentacji

Data zamieszczenia: 2023-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Cersanit S.A. - Zakład Produkcyjny w Krasnymstawie
Leśna 6
22-300 Krasnystaw
powiat: krasnostawski
https://cersanit.logintrade.net/zapytania_email,1525245,bca0dea8c2bbcd18098184d83a085efd.html
Województwo: lubelskie
Miasto: Krasnystaw
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sporządzenie kompleksowej dokumentacji do wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla zakładu Cersanit S.A w Krasnymstawie.
Treść zapytania:
Sporządzenie kompleksowej dokumentacji do wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla zakładu Cersanit S.A w Krasnymstawie.
Temat zadania - kompleksowa weryfikacja i aktualizacja pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji wyrobów sanitarnych Cersanit S.A. w Krasnymstawie, łącznie z opracowaniem tekstu jednolitego pozwolenia zintegrowanego. Przygotowanie pełnej/ kompleksowej dokumentacji do złożenia w urzędzie w celu uzyskania decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane.
Planowane zmiany obejmują:
- emisje gazowe i pyłowe do powietrza:
o zmiany lokalizacji istniejących emitorów (korekta lokalizacji) - może to dotyczyć wszystkich istniejących emitorów: firma jest w trakcie weryfikacji danych
o zmiany w zakresie danych o istniejących emitorach: wysokości, średnice, rodzaj wylotu itp.
o likwidacja istniejących emitorów (maksymalnie 10)
o dodanie nowych emitorów (maksymalnie 12)
o aktualizacja emitowanych substancji ze zużycia preparatów niebezpiecznych stosowanych na zakładzie
o aktualizacja emisji dopuszczalnych i czasów pracy maszyn i urządzeń
- hałas:
o dostosowanie zapisów z pozwolenia do aktualnych zmian związanych z likwidacją/ dodaniem/przesunięciem w/w emitorów
o w razie potrzeby dodanie nowych źródeł emisji typu wentylatory, klimatyzatory.
- odpady:
o dodanie nowych kodów odpadów do pozwolenia (maksymalnie 10)
o zwiększenie limitu dla maksymalnie 10 kodów
o zmiany lokalizacji miejsc magazynowania (boksów)
o wprowadzenie możliwości odzysku odpadów stłuki 10 12 08, która kruszona będzie na kruszarkach kontrahenta poza terenem zakładu
- gospodarka wodno-ściekowa:
o aktualizacja zapisów w zakresie ilości odprowadzanych ścieków
o weryfikacja i aktualizacja obliczeń w zakresie ilości ścieków, w tym wód opadowych i roztopowych - możliwa zmiana ilości ścieków po weryfikacji
- pozostałe zapisy:
o aktualizacja zapisów w zakresie stosowanych urządzeń produkcyjnych (dodanie nowych kabin, maszyn szkliwierskich i odlewniczych)
o aktualizacja zapisów w zakresie surowców i materiałów używanych do produkcji
o przygotowanie JEDNOLITEGO TEKSTU POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO - zakład będzie wnosił o ujednolicenie tekstu decyzji o wszystkie do tej pory wprowadzone zmiany
o przygotowanie aktualnych map i schematów z naniesieniem wszystkich emitorów, magazynków i boksów - zakład nie posiada tego typu aktualnych dokumentów, zapytanie ofertowe obejmuje także przygotowanie wszystkich niezębnych załączników do wniosku, w tym map i schematów.
Pozostałe informacje i ustalenia:
o Proszę składać oferty jedynie na opracowanie kompleksowe.
o Wszystkie niezbędne dokumenty typu mapy, wypisy z rejestru gruntów, informacje nt. tła z WIOŚ, zaświadczenia z Urzędu Miasta pozyskuje i opłaca zleceniobiorca - proszę ewentualne w/w koszty uwzględnić w swojej ofercie cenowej. W razie potrzeby do pozyskania w/w dokumentów Zakład przekaże pełnomocnictwo.
o Wniosek będzie składany bezpośrednio przez Zakład - nie ma potrzeby ustanawiania Pełnomocników do składania wniosku i kontaktów z urzędem wydającym decyzje.
o Opłaty administracyjne za zmianę decyzji - po stronie Zlecającego.
o Preferowany termin płatności - 60 dni.
o Płatność w II ratach: 50% po opracowaniu i przekazaniu kompletu dokumentów oraz 50% po uzyskaniu decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane.
o Zakres oferty powinien obejmować także ewentualne przygotowanie wyjaśnień/ pism/ uzupełnień na wezwanie urzędu w związku ze złożonym wnioskiem.
o W zakresie zlecenia leży także przygotowanie treści wszystkich niezbędnych załączników do wniosku: oświadczeń, pism przewodnich, schematów, map, streszczenia w języku niespecjalistycznym, aktualizacja analizy wymagalności pozwolenia zintegrowanego itp. (bez operatu ppoż).
o Dla nowych kontrahentów, którzy nie współpracowali z Zakładem wraz z ofertą cenową wymagane jest przedłożenie rekomendacji/ referencji (min. 3).
o Zleceniodawca udostępni wykonawcy wszystkie niezbędne materiały (skany aktualnych pozwoleń oraz niezbędne dane wymagane do opracowania wniosku).
o Do oferty proszę załączyć wstępny harmonogram prac (podanie terminów zbierania danych oraz przekazania gotowego opracowania).
o Operat ppoż - nie jest objęty zakresem opracowania. Będzie on sporządzany przez wykwalifikowanego zewnętrznego specjalistę.
o Wymagana wizja lokalna na terenie zakładu.
o Pozwolenie zintegrowane zostało wydane w 2013 roku - następnie wydano 6 decyzji zmieniających, ostatnia zmian z 17.08.2023 r.
o Na zakładzie zlokalizowanych jest około 100 emitorów - większość z nich (około 805) objęta jest pozwoleniem zintegrowanym, pozostała część pozwoleniem sektorowym (kotłownia gazowa, kotłownia węglowa oraz modelarnia, gdzie emitowane są substancje z wytwarzania form i matryc: m.in. metakrylan metylu, styren, aceton, octany, węglowodory, sylen itp.)
o Analiza wymagalności sporządzenia raportu początkowego dla instalacji aktualizowana była w 2021 roku - w razie potrzeby należy ją zaktualizować o nowe substancje niebezpieczne stosowane na zakładzie. Obecnie na zakładzie stosowanych jest około 140 różnych substancji niebezpiecznych.
Proponowane terminy realizacji zadania (do ustalenia):
o wybór kontrahenta i podpisanie umowy: do 31.10.2023
o przekazanie dokumentów i danych przez zakład: do 15.01.2024
o opracowanie wniosku/ dokumentacji do 15.03.2024
o korekty wniosków do 15.04.2024
o złożenie dokumentacji w urzędzie do 01.05.2024
W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy prawo do zmiany terminów.
Kontakt w sprawach merytorycznych: Specjalista ds. Ochrony Środowiska -
Małgorzata Dobrowolska, e-mail: malgorzata.dobrowolska@cersanit.com
tel. +48 602 391 819
Kontrakt w sprawach dotyczących obsługi technicznej zapytania:
Joanna Kafarska, e-mail: joanna.kafarska@cersanit.com
tel. +48 600 882 892
Oferty należy składać wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej w wyznaczonym terminie. Rekomendowane jest zalogowanie się na portalu zakupowym i składanie ofert jedynie po zalogowaniu, ponieważ tylko po zalogowaniu możliwe jest przesyłanie korespondencji i wymiana informacji. Oferty złożone poza platformą Logintrade nie będą rozpatrywane.
Ofertę można złożyć bez wymaganych dokumentów z zastrzeżeniem że dostawca którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany je dostarczyć jeżeli zajdzie taka konieczność.
Wymagania
- Wymagana/wskazana wizja lokalna w celu zapoznania się z zakresem robót.
- Wszystkie materiały, urządzenia i inne elementy powinny posiadać wymagane atesty/certyfikaty i świadectwa dopuszczenia.
- Oferent oświadcza że posiada wymagane uprawnienia/certyfikaty/zezwolenia/ licencje do wykonania zadania.
- Zgoda na podpisanie umowy pisemnej lub akceptacja OWZ.
- Oczekiwany minimalny okres gwarancji 24 miesiące.
- Sugerowany termin płatności 60 dni
- Proponowany termin ważności oferty 60 dni
- Dla usług (jeśli dotyczy): wymóg przedstawienia uprawnień budowlanych, wymóg przedstawienia uprawnień do konserwacji maszyn i urządzeń objętych nadzorem UDT
- dla surowców: dołączyć kartę charakterystyki, specyfikację produktu
- dla urządzeń: dołączyć certyfikat CE, specyfikację techniczną urządzenia
Ważne:
Prosimy o zapoznanie się z załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego, w szczególności z załącznikiem Wymagania Dokumentowe.
Dostawca składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe potwierdza, że ma świadomość iż:
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie OWZ obowiązujących w Cersanit S.A., Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.
2. Do realizacji zawartej Umowy stosuje się OWZ w zakresie nieuregulowanym odrębnie przez Strony w procesie Postępowania Ofertowego. Złożenie Oferty jest jednoznaczne z akceptacją OWZ przez Dostawcę.
3. Jeżeli Cersanit S.A. i Dostawca są stronami obowiązującej Umowy Pisemnej o charakterze ramowym, która swoim zakresem obejmuje przedmiot zapytania ofertowego, OWZ stosuje się w zakresie nieuregulowanym w Umowie Pisemnej. Postanowienia Umowy Pisemnej mają pierwszeństwo przed postanowieniami Oferty wybranej przez Cersanit S.A., chyba że co innego wynika z Umowy Pisemnej.
4. Wybór Oferty będzie jednoznaczny z zawarciem Umowy między Stronami Postępowania Ofertowego.
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Zapoznałem się z treścią pełnomocnictwa Kupca udzielonego przez Cersanit S.A.
Wyrażam zgodę na stosowanie OWZ/umowy pisemnej
potwierdzam, że wszystkie dokumenty złożone wraz z ofertą zawierają dane aktualne na dzień jej złożenia
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Sporządzenie kompleksowej dokumentacji do wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla zakładu Cersanit S.A w Krasnymstawie. 1 komplet 1
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Sporządzenie kompleksowej dokumentacji do wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla zakładu Cersanit S.A w Krasnymstawie."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Dodatkowe pytania do oferty

Dokument nr: SRM/315799

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://cersanit.logintrade.net/zapytania_email,1525245,bca0dea8c2bbcd18098184d83a085efd.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
11- 09- 2023 17: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
18- 09- 2023 16: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
18- 09- 2023 16: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://cersanit.logintrade.net/zapytania_email,1525245,bca0dea8c2bbcd18098184d83a085efd.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.