Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
657z dziś
5868z ostatnich 7 dni
21432z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i zakup elementów ze stali kwasoodpornej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i zakup elementów ze stali kwasoodpornej

Data zamieszczenia: 2023-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej
ul. Wadowicka 4
34-200 Sucha Beskidzka
powiat: suski
tel. 338742079, 338742560, 338742079
administracja@zk-suchab.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Sucha Beskidzka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 338742079, 3387
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na: ,, Dostawę i zakup elementów ze stali
kwasoodpornej na potrzeby Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej" .
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa i zakup elementów wykonanych ze stali
kwasoodpornej gatunku 1.4404 przeznaczonych do montażu na terenie oczyszczalni ścieków
w Suchej Beskidzkiej :
1. Kątownik 40 x 40 x 4 - 685 mb
2. Płaskownik 40 x 5 - 300 mb
3. Rura 42,4 x 2 - 300 mb
4. Płaskownik 100 x 2 - 300mb
5. Element 200 x 200 x 5 - 75 sztuk
6. Element 300 x 150 x 5 - 98 sztuk (wygięty kąt 90° 150/150) wg. rysunku nr 1.
Rys. nr 1
Przedmiot zamówienia musi być odporny na warunki panujące na oczyszczalni ścieków
(warunki agresywne).

Dokument nr: ZK.ZP.2131.12.2023

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert :
Oferty należy złożyć do dnia 18.09.2023r. do godz. 11:00 do Zakładu Komunalnego w
Suchej
Beskidzkiej - Sekretariat w zaadresowanej kopercie z opisem: ,,Zapytanie
ofertowe - nr sprawy
ZK.ZP.2131.12.2023 - ,, Dostawę i zakup elementów ze stali kwasoodpornej na potrzeby
Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej" lub drogą mailową na podany adres:
administracja@zk-suchab.pl
Jeżeli oferta zostanie przesłane e-mailem to oferent musi dostarczyć dokumenty w formie
papierowej w ciągu dwóch dni roboczych.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 05.10.2023r.

Wymagania:
4. Opis sposobu przygotowania oferty :
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę , ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w
języku polskim, koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający.
5. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny :
Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do rozpatrzenia jeżeli:
oferta spełnia wymagania określone specyfikacją, wybór oferty zostanie dokonany o przyjęte
w postępowaniu kryteria oceny ofert:
- najniższa cena -100,00 pkt
7.Cena oferty:
- Cena oferty ma zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- Cena nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy.
- Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
8.Warunki płatności: przelew do 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury.
9. Dodatkowe informacje:
W toku badania i oceny ofert pracownik zamawiającego może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia
stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu.
Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
Pracownik prowadzący postępowanie poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty.
O dokonanej poprawie w ofercie Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę.
Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
21) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności
ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny
ofert;
2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej
niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert,
w terminie wskazanym w wezwaniu Zamawiającego;
5) wpłynęła po terminie składania ofert.
Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego Zamawiający udziela
wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do wydziału zamawiającego w ostatnim dniu
przewidzianym na składanie ofert. Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert
z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych
kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert Zamawiający
zakwalifikuje do negocjacji wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania
zawarte w zapytaniu ofertowym. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy,
najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
1) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką wydział zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
4) zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Kontakt:
Osoby upoważnione do kontaktu:
- w sprawach związanych z procedurą postępowania - Anna Tyrpa, tel. 338742560,
- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia - Maciej Sęczak tel. 338742079

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.