Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1068z dziś
6435z ostatnich 7 dni
23085z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż fabrycznie nowych rolet dzień dzień-noc

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż fabrycznie nowych rolet dzień dzień-noc

Data zamieszczenia: 2023-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
ul. Grunwaldzka 59A
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
tel. (18) 444 36 23, faks (18) 443 52 39
zp@mops.nowysacz.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (18) 444 36 23,
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130.000,00 złotych
netto (bez podatku VAT)

II.Nazwa zamówienia:
DOSTAWA i montaż fabrycznie nowych rolet dzień dzień-noc na potrzeby Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nowym Sączu do mieszkań chronionych przy Ul. Grodzkiej i Lwowskiej
w Nowym Sączu.

CPV: 39515400-9, 45421145-2

Dokument nr: MOPS.VII.2710.Z.149.2023

Składanie ofert:
III.
1.Miejsce oraz termin składania ofert
Oferta w formie papierowej wraz z załącznikami powinna zostać przesłana kurierem lub
pocztą lub dostarczona osobiście na adres korespondencyjny: Sekretariat Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, Ul. Grunwaldzka 59A, 33-300 Nowy Sącz, w
terminie do dnia 18.09.2023 roku, do godz. 09:30 (godz. pracy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nowym Sączu: poniedziałek od 800 do 1600, od wtorku do piątku od 700
do 1500).
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i
adresem Wykonawcy, zaadresowane na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.
Grunwaldzka 59A, 33-300 Nowy Sącz, oraz opisane: ,,Oferta na dostawę i montaż fabrycznie
nowych rolet dzień dzień-noc na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym
Sączu do mieszkań chronionych przy Ul. Grodzkiej i Lwowskiej w Nowym Sączu.
nazwa (firma) wykonawcy
adres wykonawcy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Grunwaldzka 59A
33-300 Nowy Sącz
Zespół ds. Zamówień Publicznych
,,Oferta na dostawę i montaż fabrycznie nowych rolet dzień dzień-noc na potrzeby
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu do mieszkań chronionych
przy Ul. Grodzkiej i Lwowskiej w Nowym Sączu.Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie
zwrócona Wykonawcy.
Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej.

Miejsce i termin realizacji:
VII.Terminy realizacji zamówienia
Zamówienie realizowane będzie jednorazowo do dnia 30.10.2023 roku. Zamawiający
wspólnie z Wykonawcą ustalą dzień i godzinę dostawy, montażu z co najmniej 24 godzinnym
wyprzedzeniem.

Wymagania:
IV.
Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami.
Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty
elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Zespół ds. zamówień publicznych
ul. Grunwaldzka 59A;
33 - 300 Nowy Sącz
Faks (18) 443 52 39
e-mail: zp@mops.nowysacz.pl
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego,
a Zamawiający zobowiązany jest udzielić odpowiedzi w terminie 2 dni roboczych pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
Pytania winny być składane na piśmie. Zamawiający udzieli odpowiedzi na piśmie w terminie
2 dni roboczych, jednocześnie upubliczniając pytanie i odpowiedź na stronie internetowej:
http://bip.malopolska.pl/mopsnowysacz, w zakładce zamówienia publiczne - poniżej
130000,00 zł
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
V.
Opis przedmiotu zamówienia:
3.Dostawa i montaż fabrycznie nowych rolet dzień dzień-noc na potrzeby Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nowym Sączu do mieszkań chronionych przy ul. Grodzkiej i Lwowskiej
w Nowym Sączu.
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia ostatecznych pomiarów rolet i osłon
okiennych w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do naniesienia niewielkich zmian w wymiarach rolet, które nie wpłyną na cenę, którą
wykonawca przedstawił w ofercie. Pomiar będzie realizowany w mieszkaniach przy ul.
Grodzkiej oraz Lwowskiej w Nowym Sączu.
Zestawienie rolet będących przedmiotem zamówienia:
L.p.Przedmiot zamówienia
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Roleta dzień-noc:
o tkanina - poliester (kolor popielaty),
o szerokość 52 cm (+/-5 cm),
o wysokość 120 cm (+/-5 cm),
o roleta w kasecie
o prowadnice PCV
o komponenty wykonane z plastiku,
o sterowane za pomocą mechanizmu łańcuszkowego,
o montaż do framugi okna
Roleta dzień-noc:
o tkanina - poliester (kolor popielaty),
o szerokość 46 cm (+/-5 cm),
o wysokość 120 cm (+/-5 cm),
o roleta w kasecie
o prowadnice PCV
o komponenty wykonane z plastiku,
o sterowane za pomocą mechanizmu łańcuszkowego,
o montaż do framugi okna
Roleta dzień-noc:
o tkanina - poliester (kolor popielaty),
o szerokość 135 cm (+/- 5 cm),
o wysokość 240 cm (+/-5 cm),
o roleta w kasecie
o komponenty wykonane z plastiku,
o sterowane za pomocą mechanizmu łańcuszkowego,
o montaż do ściany nad oknem
Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wzorował się na różnych roletach, które
stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny
przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie fabrycznie nowych produktów
równoważnych o parametrach nie gorszych od parametrów, technologicznie bardziej
zaawansowanych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie uzna
rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych parametrach jakościowych, funkcjonalnych,
technicznych i technologicznych, niż opisane w przedmiocie zamówienia.
Zamawiający informuje, że powyższy opis przedmiotu zamówienia jest opisem ogólnym,
który nie uwzględnia wszystkich materiałów (np.: akcesoriów, śrub, klejów, itp.) niezbędnych
do jego wykonania i prawidłowego funkcjonowania. Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczenia przedmiotu zamówienia kompletnego i wykonanego zgodnie z posiadaną
profesjonalną (aktualną) wiedzą na temat jego produkcji i funkcjonowania oraz bezpiecznego
użytkowania. W przypadku wystąpienia wad w dostarczonym towarze, wykonawca nie może
się odwołać do opisu sporządzonego przez Zamawiającego.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem
wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym montaż, a także za użycie wadliwych lub
nieodpowiednich materiałów.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w oparciu o zasady
współczesnej wiedzy technicznej i zgodnie z normami oraz przy zastosowaniu materiałów
dopuszczonych prawnie do obrotu i umożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu
zamówienia.
8. Zamawiający wymaga, by dostarczony towar był fabrycznie nowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zleconych usług przy zachowaniu zawodowej
staranności.
10. Dostawa obejmuje również wniesienie i montaż w skazanych mieszkaniach chronionych na
terenie Miasta Nowego Sącza.
11. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji od dnia
zakończenia montażu rolet, przedmiotu zamówienia.
12. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac
montażowych.
13. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania w porządku w trakcie realizacji prac a po ich
zakończeniu do uporządkowania terenu/miejsca ich wykonania.
14. W przypadku spowodowania w trakcie realizacji prac jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury
przyległej bądź w innym majątku Zamawiającego lub osób trzecich, Wykonawca niezwłocznie
i na własny koszt usunie uszkodzenia/naprawi szkodę.
15. Wykonawca umożliwi podczas dostawy oraz po montażu sprawdzenie zgodności towaru z
przedmiotem zamówienia oraz zgodności pod względem ilościowym.
16. W sytuacji gdy Zamawiający stwierdzi iż towar nie odpowiada przedmiotowi zamówienia lub
stwierdzi braki ilościowe, Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag (tj. dostawy
innego towaru spełniającego wymogi Zamawiającego) w ciągu 2 dni roboczych liczonych od
daty dostarczenia przedmiotu zamówienia.
17. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia Zamawiającemu faktury/rachunku z
terminem płatności 14 dni przelew od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury/rachunku Zamawiającemu. Wykonawca może wystawić faktury/rachunki dopiero po
stwierdzeniu przez Zamawiającego, że dostarczony towar jest zgodny z przedmiotem
zamówienia.
18. Zapłata za dostawę dokonana zostanie z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności
MPP.
19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, na wybrane pozycje zamówienia.
20. Pozostałe szczegółowe obowiązki Wykonawcy określone są w umowie stanowiącej załącznik
nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
VIII.Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich
spełnienia
Wykonawca powinien posiadać doświadczenie i wiedzę z zakresu dostaw i montażu rolet
objętych przedmiotem zamówienia.
Zamawiający dokona weryfikacji spełnienia powyższego warunku w formule spełnienia - nie
spełnia w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik
nr 2 do zapytania ofertowego.
IX.
1)
2)
3)
Wykluczenie z postępowania
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z
2023 poz. 129 z późn. zm), wyklucza się:
Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018
r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz.
593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
XI.Termin związania ofertą
1.Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Opis sposobu przygotowania oferty
Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego (wzór formularza oferty stanowi
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu i o braku podstaw wykluczenia z postępowania z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Wykonawca zobowiązany jest do wyceny każdej pozycji zamówienia oraz całego przedmiotu
zamówienia z uwzględnieniem podatku VAT. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na
poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia. Oferty które będą zawierały wycenę tylko
niektórych pozycji zamówienia zostaną uznane przez Zamawiającego jako oferty
niekompletne i nie będą dopuszczone do oceny ofert - zostaną odrzucone przez
Zamawiającego.
W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest do podania:
a) łącznej ceny brutto (całego zamówienia),
b) łącznej ceny netto (całego zamówienia),
c) jednostkowej ceny brutto każdej pozycji zamówienia
d) stawek podatku VAT,
e) nazwy zaoferowanego artykułu.
Zamawiający poprawia w złożonej ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Przez oczywistą omyłkę rachunkową
Zamawiający rozumie błąd obliczenia wartości zamówienia powstały w wyniku mnożenia
ilości zamówionego asortymentu przez cenę jednostkową lub błąd w sumowaniu liczb w
kolumnie wartość brutto.
Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony
wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie
wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
10. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
11. Zaleca się, by każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być
parafowane przez Wykonawcę.
12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W
treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne
spowoduje odrzucenie oferty przez Zamawiającego.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności
przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.
Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu
ofertowym, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i
pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także
ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę.
Cena oferty brutto winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie.
Wykonawca może podać tylko jedną łączną cenę bez możliwości proponowania rozwiązań
wariantowych. Cena oferty musi być wyrażona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku,
zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (2 miejsc po
przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomniejsza się, a końcówki równe i
powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.
Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną łączną cenę.
Wynagrodzenie powinno obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego
Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, wszelkie podatki, koszty
dostaw i inne należności wymienione i niewymienione w zapytaniu ofertowym. Oznacza to,
że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia wynikające
wprost z zapytania ofertowego, jak również w nich nieujęte, a niezbędne do wykonania
zamówienia.
Ceny jednostkowe będą niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen jaki kształtować
się będzie w okresie wykonywania zamówienia i nie będą podlegać zmianom i aktualizacji.
Cena ofertowa jest wynagrodzeniem maksymalnym i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek
roszczeń ze strony Wykonawcy z chwilą zwiększenia kosztów Wykonawcy podczas realizacji
przedmiotu zamówienia.
Udzielenie zamówienia
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane kryterium wyboru, oceny ofert.
Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy. Nie podpisanie umowy w
wyznaczonym miejscu i terminie Zamawiający uzna za uchylanie się od zawarcia umowy, co
upoważnia zamawiającego do udzielenia zamówienia kolejnemu Wykonawcy, który w
3.
4.
5.
XV.
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę
punktów.
Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym miejscu
i terminie do podpisania umowy, upoważnia Zamawiającego do udzielenia zamówienia
kolejnemu Wykonawcy, który w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał
kolejną najwyższą liczbę punktów
Zamawiający może udzielić zamówienia kolejnemu wykonawcy, który w postepowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów, w przypadku
uchylania się lub odstąpienia od realizacji zamówienia przez pierwszego wybranego
Wykonawcę.
O odrzuceniu ofert-(y), o nierozpatrzeniu oferty, oraz wyborze najkorzystniejszej oferty ,
Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym
postepowaniu, podając uzasadnienie.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego nie później jednak niż przed
2.
3.
upływem terminu związania ofertą.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przekaże
Zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób
upoważnionych do kontaktów w związku z realizacją umowy.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą
przesłanki unieważnienia postępowania.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach jak we wzorcu umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją treści umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy:
a) zmiany danych organizacyjnych czy administracyjnych dotyczących stron np. zmiana nr
rachunku bankowego, danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów
między stronami,
b) w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy produkcja zaoferowanych artykułów zostanie
zakończona lub ograniczona, po zaproponowaniu przez Wykonawcę towaru o parametrach
jakościowych nie gorszych od zaoferowanych w ofercie i po nie wyższej cenie,
c) w zakresie rzeczowym, terminu wykonania umowy, sposobu i zakresu wykonania umowy w
razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z umową, zapytaniem do złożenia oferty,
d) Wynikłe z omyłek pisarskich, edytorskich itp.
Zmiany, o których mowa powyżej dla swojej ważności muszą być zaakceptowane w formie
pisemnej pod rygorem nieważności przez obydwie strony umowy w postaci aneksu.
XVII.
Tryb postępowania
1.
Postępowanie o udzielanie zamówienia prowadzone jest w oparciu o regulamin wewnętrzny
udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130000,00 złotych
netto.
XVIII. Pozostałe informacje
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od prowadzenia niniejszego postępowania
bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w
dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego, prawo zamknięcia niniejszego
postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert w sytuacji gdy oferta najkorzystniejsza
przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, ponadto Zamawiający może zamknąć
prowadzone postępowanie bez dokonania wyboru oferty, gdy żadna ze złożonych ofert nie
odpowiada warunkom postępowania oraz w sytuacji nie złożenia żadnej oferty.
2. Wykonawcy uczestniczą w prowadzonym postępowaniu na własne ryzyko i koszt, nie
przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od
prowadzonego postępowania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia złożonej oferty bez rozpatrywania i jej
odrzucenia w sytuacji, gdy Wykonawca składający ofertę nie dopełni obowiązków
wskazanych w zapytaniu ofertowym.
5. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
a) jest niezgodna z zapytaniem ofertowym;
b) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
c) jest niekompletna, brakuje wymaganych załączników, dokumentów, oświadczeń i braki te nie
zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
d) wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę na daną część zamówienia, bądź przedstawi
rozwiązania wariantowe w ofercie,
e) wykonawca złożył ofertę wyceniając nie wszystkie artykuły w części zamówienia na którą
składa ofertę,
f) Wykonawca składający ofertę nie dopełni obowiązków wskazanych w niniejszym zapytaniu
ofertowym,
g) Wykonawca składający ofertę nie spełni warunków udziału w postępowaniu,
h) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie rozdziału IX niniejszego zapytania
ofertowego.
6. Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenia w PLN.
7. Zamawiający dopuszcza złożenia oferty na poszczególne części zamówienia.
8. Zamawiający nie planuje udzielenia wybranemu wykonawcy dodatkowych zamówień w
okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
10. Zamawiający nie przewiduje:
a. zamówień ramowych i zawarcia umowy ramowej;
b. przedstawiania ofert wariantowych;
c. rozliczenia w walutach obcych;
d. aukcji elektronicznej;
e. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;

Uwagi:
X. Kryteria którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz podaniem
znaczenia tego kryterium i sposobu oceny ofert
1.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium:
L.p.
1
2.
a)
Nazwa kryterium
Cena oferty
waga
100 pkt.
Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonane według
następującej zasady:
Kryterium cena oferty. W tym kryterium oferta może uzyskać maximum 100 punktów. Ocena
będzie następowała według wzoru:
Liczba punktów =
Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty
..................................................................................
Cena oferty badanej
x 1003.
4.
5.
6.
7.
Ocena łączna oferty stanowi liczby punktów uzyskanych w ramach ustalonego kryterium.
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu i będzie
podlegać ocenie oraz uzyska największa liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego
kryterium.
Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po
przecinku.
Jeżeli w prowadzonym postępowaniu, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty
ze względu na to, iż uzyskały tą samą łączną ilość punktów ( w sytuacji gdy zaoferowana
cena jest równa) zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w
terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
XIX. Klauzula informacyjna - w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane
dotyczą zgodnie z art. 13 RODO - przetwarzanie danych na podstawie wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą:
Zgodnie z art. 13 ust. 1?2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO*- informuje się, że:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Nowym Sączu, ul. Grunwaldzka 59A, 33-300 Nowy Sącz, adres do korespondencji ul.
Grunwaldzka 59A, 33-300 Nowy Sącz.
2. Inspektor Ochrony Danych
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - adres do korespondencji: Pan Marek Rogóz
Inspektor Ochrony Danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul.
Grunwaldzka 59A, 33-300 Nowy Sącz; email: iod@mops.nowysacz.pl; tel.: 18 444 36 23.
3. Cele przetwarzania danych
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy MOPS.VII.2710.Z.149.2023.
4. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Wymóg podania danych może wynikać z przepisów prawa. W pozostałym zakresie podanie
danych jest dobrowolne
5. Konsekwencje niepodania danych osobowych
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty.
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane co najmniej przez okres wskazany w
stosownych przepisach prawa, dotyczących przekazywania materiałów archiwalnych do
archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO***.
8. Prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
9. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa.
10. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11. Dodatkowe informacje Nie przysługuje Pani/Panu:
o
o
o
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
Jednocześnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu przypomina o ciążącym na
Pani/Panu zobowiązaniu informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych,
których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i
które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba
że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora
ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
XX. Klauzula informacyjna - w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby,
której dane dotyczą zgodnie z art. 14 RODO - przetwarzanie danych na podstawie
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)
Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby,
której dane dotyczą:
Zgodnie z art. 14 ust. 1?2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO* - informuje się, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji
Narodowej, ul. Jagiellońska 84, 33-300 Nowy Sącz, adres do korespondencji ul. Jagiellońska 84,
33-300 Nowy Sącz.
1. Administrator danych osobowych
2.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Nowym Sączu, ul. Grunwaldzka 59A, 33-300 Nowy Sącz, adres do korespondencji ul.
Grunwaldzka 59A, 33-300 Nowy Sącz.
Inspektor Ochrony Danych
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - adres do korespondencji: Pan Marek Rogóz
Inspektor Ochrony Danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul.
Grunwaldzka 59A, 33-300 Nowy Sącz; email: iod@mops.nowysacz.pl; tel.: 18 444 36 23.
3. Cele przetwarzania danych
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy MOPS.VII.2710.Z.149.2023.
4. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Wymóg podania danych może wynikać z przepisów prawa. W pozostałym zakresie podanie
danych jest dobrowolne
5. Konsekwencje niepodania danych osobowych
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty.
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane co najmniej przez okres wskazany w
stosownych przepisach prawa, dotyczących przekazywania materiałów archiwalnych do
archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO***.
8. Prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
9. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa.
10. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11. Źródło danych
Pani/Pana dane osobowe pochodzą od Wykonawcy.
12. Dodatkowe informacje Nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
Jednocześnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu przypomina o ciążącym na
Pani/Panu zobowiązaniu informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych,
których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i
które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba
że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora
ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami i stosownych wyjaśnień
udzielają od poniedziałku do piątku, w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu
zamówienia Renata Fecko e-mail: zp@mops.nowysacz.pl, tel.: 18 35 48 273, w sprawach
procedury Marcin Janusz i Dawid Jabłoński tel.: 18 444-36-23 wew. 244, fax. 18 443 52 39,
e-mail: zp@mops.nowysacz.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.