Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5174z ostatnich 7 dni
21771z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie projektu na budowę oświetlenia ciągu pieszego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie projektu na budowę oświetlenia ciągu pieszego

Data zamieszczenia: 2023-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
ul. Targowa 1
35-064 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. 17 748 36 70
zamowienia@mzd.erzeszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 17 748 36 70
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie projektu na budowę oświetlenia ciągu pieszego przy placu Śreniawitów w Rzeszowie
2. Opis przedmiotu zamówienia Usługa
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Przedmiot zamówienia dotyczy opracowania dokumentacji projektowej, która obejmuje budowę oświetlenia ciągu pieszego przy placu Śreniawitów w Rzeszowie. Ciąg pieszy znajduje się obok istniejących budynków nr 7 i 8 na placu Śreniawitów. Trasa linii przebiegać będzie przez działki gminne. Odcinek ciągu pieszego dla którego zostanie zaprojektowane oświetlenie ma długość ok. 70 m. Zasilanie projektowanego oświetlenia wykonać należy z istniejącej latami oświetleniowej przy pi. Śreniawitów.
Przedmiot zamówienia należy zaprojektować zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci n.n. oraz obowiązującym prawem. Odpowiedni zakres został zwizualizowany na załączniku graficznym. Budowa oświetlenia będzie realizowana na terenie obszaru nadzoru archeologicznego. Należy uzyskać wymagane pozwolenia oraz zgody. Dobór opraw oświetleniowych, wysokości słupów oświetleniowych, wysięgników i ich kątów nachylenia, lokalizacja słupów (rozstaw słupów) ma wynikać z obliczeń fotometrycznych. Zamawiający wymaga wysokowydajnych opraw oświetleniowych LED.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dodatkowe dokumenty niezbędne do zawarcia umowy tj.:
- Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. ( Zabezpieczenie Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy MZD w Rzeszowie nr 74 1020 4391 0000 6902 0150 3523. Zasady wnoszenia i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w załączniku nr 6 do zapytania ofertowego oraz w Projektowanych Postanowieniach Umowy.).

Dokument nr: TI.2310.20.2023.KG

Składanie ofert:
Miejsce i termin (z godziną) składania ofert:
1) termin (z godziną) składania ofert: do dnia 18.09.2023r. do godz. 15:30
2) miejsce składania ofert w formie elektronicznej:
Oferty w wersji elektronicznej należy przesłać na adres zamowienia@mzd.erzeszow.pl.
Maksymalna pojemność wiadomości email z ofertą nie może przekroczyć 20 MB. Uwaga: W przypadku złożenia oferty w wersji elektronicznej decyduje data wysłania oferty do MZD w Rzeszowie.
Opis sposobu przygotowania oferty: forma elektroniczna:
Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - skany podpisanych dokumentów (np. w formacie pdf) należy w załączniku przesłać na adres mailowy Zamawiającego wskazany do kontaktów w sprawie procedury zamówienia. W treści e-maila należy zamieścić informację np.:
,,W załączeniu oferta na zadanie pn.: Opracowanie projektu na budowę oświetlenia ciągu pieszego przy placu Śreniawitów w Rzeszowie, termin składania ofert: 18.09.2023r. godz. 15:30".

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania usługi - do 15 grudnia 2023r.

Wymagania:
Kompletna oferta musi być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i zawierać co najmniej:
1) nazwę zadania, na które składana jest oferta,
2) cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto, W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej cena musi zawierać również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi po stronie zleceniodawcy.
3) podpis oferenta (w przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo),
4) oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych,
5) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7 zapytania ofertowego.
6) tabela opracowań projektowych (wzór w załączeniu)
7) oświadczenie, o którym mowa w pkt 12 zapytania ofertowego.
Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez oferentów dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu ofertowym, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach jednokrotnie zwrócić się do oferentów o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień na piśmie, w wyznaczonym terminie. Uzupełniane dokumenty mogą mieć późniejsze daty wystawienia od terminu składania ofert do przedmiotowego postępowania, o ile potwierdzają spełnianie przez oferenta
warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Wezwanie do uzupełnienia braków będzie skierowane do wszystkich oferentów, których oferty zawierają braki.
7. Warunki udziału w postępowaniu:
Warunek kwalifikacji zawodowych:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą do realizacji zamówienia posiadającąuprawnienia budowlane tj. Projektant branży elektrycznej posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch odrębnych, kompletnych dokumentacji projektowych, w zakresie budowy lub przebudowy oświetlenia drogowego.
W celu potwierdzenia spełniania warunku wykonawca wraz z ofertą złoży wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
8. Kryteria oceny ofert (zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów):
a) Cena 100 %,
9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana wykonawcom biorących udział w postępowaniu na piśmie za potwierdzeniem/osobiście-oraz zamieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa

Kontakt:
Informacje dodatkowe (np. gdzie i od kogo można uzyskać dodatkowe informacje na temat zamówienia - nr telefonu, adres e-mail, itp.):
Jerzy Łazowski - Dział Realizacji Inwestycji, pole 301 a, tel. 17 748 36 70
Karol Gorlach - Dział Realizacji Inwestycji, pok. 303, tel. 17 748 36 71

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.