Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
556z dziś
5767z ostatnich 7 dni
21331z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont ogrodzenia na zapleczu bazy Obwodu Dróg Wojewódzkich

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont ogrodzenia na zapleczu bazy Obwodu Dróg Wojewódzkich

Data zamieszczenia: 2023-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28b
10-602 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel. +48 89 526 19 00, fax +48 89 539 98 76, telefon: 89 752 36 15, fax. 89 752 33 44
rdw.ketrzyn@zdw.olsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 89 526 19 0
Termin składania ofert: 2023-09-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości 130 000 PLN, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:
Remont ogrodzenia na zapleczu bazy Obwodu Dróg Wojewódzkich nr 3 w Biskupcu - II etap.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiotem zamówienia jest:
1) Remont ogrodzenia na zapleczu bazy Obwodu Dróg Wojewódzkich nr 3 w Biskupcu - II etap.
2) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz OPZ -stanowiące integralną część ogłoszenia.
3) Szczegółowy zakres zamówienia zawiera KOSZTORYS OFERTOWY - stanowiący integralną część ogłoszenia.
4) W okresie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania osobami oraz potencjałem technicznym (narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi), w asortymencie i ilościach niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia.
5) Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem zamówienia.
6) Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie wykonania robót i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.
7) Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., póz. 682); z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r., póz. 1360 z późn. zm.) i ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.).
2) Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.34.20.00-6 Wznoszenie ogrodzeń
3) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
4) Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Dokument nr: RDW.K/3221/230/DA/268/2023/II

Składanie ofert:
Ofertę Wykonawca może złożyć drogą elektroniczną, pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście w pokoju nr 22 (Sekretariat) w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, (11-400), Ul. Bałtycka 20.
Ofertę/ kopertę/ opakowanie należy opisać w poniższy sposób:
Remont ogrodzenia na zapleczu bazy Obwodu Dróg Wojewódzkich nr 3 w Biskupcu - II etap. z dopiskiem: RDW.K/3221/230/DA/268/2023/II
(nr postępowania)
2) Zamawiający wyznacza termin składania ofert do dnia 18.09.2023 r., do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia : do dnia 15.11.2023 r.

Wymagania:
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 130 000 PLN.
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.zdw.olsztyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie.
4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Zamawiający zwraca się o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą jednocześnie do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
Odmowa wyrażenia zgody na wniosek Zamawiającego o przedłużenie terminu związania ofertą, powoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW *
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:
a) Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
b) Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
c) Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
d) Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej.
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW TAKIE MATĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW TAKIE MATĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.*
1) Zamawiający nie wymaga składania dokumentów w celu wykazania spełniania przez Wykonawce warunków udziału w postępowaniu.
2) Pozostałe dokumenty jakie ma dostarczyć Wykonawca:
a) formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,
b) kosztorys ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
c) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza;
d) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza.
8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1) Wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia oraz informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców mogą być przekazywane, zgodnie z wyborem Zamawiającego, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
- e - mail: rdw.ketrzyn@zdw.olsztyn.pl
- pisemnie na adres:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie 11-400 Kętrzyn, ul. Bałtycka 20
2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmuję domniemanie, że dokumenty wysłane na e-mail podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę w języku obcym winne być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
2) Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę/y uprawnioną/e), a w przypadku składnia oferty wspólnej - przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.
5) Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

7) Oferta powinna zawierać:
a) Wypełniony zgodnie z treścią zapytania ofertowego i podpisany Formularz Ofertowy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 oraz Kosztorys Ofertowy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2.
b) Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt. 7.
8) Zaleca się aby oferta zawierała dane Wykonawcy, dotyczące numeru REGON, NIP, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu i faksu.
Na ofercie/ kopercie/ opakowaniu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy składającego ofertę.
3) W przypadku złożenia oferty po upływie terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę przy ocenie ofert, oferty złożonej przez Wykonawce po terminie składania ofert.
2) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą cena.
3) Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
12. RAŻĄCO NISKA CENA
Jeżeli cena oferty będzie się wydawać rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający będzie mógł zwrócić się do Wykonawców o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
13. WYKLUCZENIE WYKONAWCY
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu lub Wykonawców, którzy w terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym, negocjacjach, rokowaniach lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, podlega odrzuceniu.
14. ODRZUCENIE OFERTY
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy, jeżeli:
1) jest sprzeczna z prawem lub wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
4) Wykonawca nie złożył wyjaśnień, o których mowa pkt. 12 lub jeżeli oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania.
15. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia w szczególności w przypadku, gdy:
1) nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub zaproponowanych warunków umowy przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy;
5) Zamawiający zrezygnował z udzjelenia zamówienia.
16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH. TAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1) Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do:
a) wniesionia-zabezpieezenia należytego wykonania umowy zgodnie z pkt. 13,
b) podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
c) w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty podmiotów występujących wspólnie -Wykonawca powinien dostarczyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów w przedmiocie wykonania zamówienia przed zawarciem umowy.
2) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (a w przypadku dokumentu pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie), potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informaqi Działalności Gospodarczej, pełnomocnictwo).
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kontakt:
4) Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
1) sprawy proceduralne - Beata Fenik tel. 089/752 -36-15

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.