Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5174z ostatnich 7 dni
21771z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie prac polegających na przeprowadzeniu napraw przy instalacjach elektrycznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie prac polegających na przeprowadzeniu napraw przy instalacjach elektrycznych

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
tel. +48 61 647 72 00, fax +48 61 820 17 09
oferty@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 61 647 72 0
Termin składania ofert: 2023-09-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy: zapytanie ofertowe
W związku z koniecznością wykonania prac polegających na przeprowadzeniu napraw przy instalacjach elektrycznych na 12 obiektach sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Poznania, zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie powyższego zadania.
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Wykonanie prac polegających na przeprowadzeniu napraw przy instalacjach elektrycznych na 12 obiektach sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Poznania, w szczególności:
- należy wymienić połączenia uziemiające pomiędzy masztami i wysięgnikami sygnalizacyjnymi a sterownikiem sygnalizacji świetlnej;
- należy wymienić połączenia PE we wnękach kablowych;
- należy wymienić połączenia zwodów z przewodami doprowadzającymi poprzez wymianę zacisków połączeniowych we wnękach kablowych;
- należy zastosować zaciski połączeniowe zgodnie z istniejącymi instalacjami - złącze sprężynowe 4 - pozycyjne (2,5 mm2) dla zacisków grup sygnałowych w kolorze pomarańczowym dla L oraz niebieskim dla N;
- do połączeń niskonapięciowych (zgłoszenia i potwierdzenia - akustyka) należy zastosować złącza w kolorze szarym;
- do połączeń zacisków PE należy zastosować złącza w kolorze żółto-zielonym (połączyć za pomocą żył max. 2,5 mm2);
- należy zainstalować listwy zaciskowe w sposób uniemożliwiający bezpośrednie działanie wilgoci (ułożenie kabli we wnęce);
- należy opisać żyły w we wnękach kablowych oraz w sterowniku za pomocą trwałych oznaczników - drukowanych koszulek termokurczliwych, zespolonych z żyłami, w odpowiednich kolorach (czerwony dla sygnałów czerwonych, żółty dla sygnałów żółtych, zielony dla sygnałów zielonych, niebieski dla N, żółty dla połączeń niskonapięciowych);
- należy opisać kable zasilające i inne istniejące za pomocą trwałych oznaczników (np. tabliczki metalowe, koszulki drukowane), nie dopuszcza się oznaczników w postaci naklejek na kablach.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz obiekty na których należy dokonać napraw zostały wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: RITS.342.15.2023

Otwarcie ofert: Analiza ofert odbędzie się w dniu 15.09.2023 r.

Składanie ofert:
IV. Miejsce i termin składania ofert
Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą zadania i numerem referencyjnym lub przesłać pocztą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania i numeru referencyjnego. Wykorzystując drogę elektroniczną oferent winien być świadomy, że nie ma możliwości zagwarantowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2023 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Terminy wykonywania zamówienia i kary umowne
- termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2023 roku,
- z tytułu przekroczenia któregokolwiek z ww. terminu, naliczana będzie kara w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto przedmiotowego zlecenia za każdy dzień opóźnienia,
- zleceniobiorca będzie zobowiązany zapłacić Zleceniodawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto.

Wymagania:
V. Informacje dodatkowe
1. Oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni roboczych od terminu składania ofert.
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Przy wyborze i ocenie ofert, Zleceniodawca kierować się będzie kryterium ceny oferty, które rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia przedstawionej w formularzu cenowym. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.
4. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, stanowić będzie suma iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego ilości prac oraz ich cen jednostkowych określonych w wycenionym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do umniejszenia zakresu przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o odpowiednie
wartości ofertowe elementów przedmiotu umowy, od realizacji których Zamawiający odstąpił.
6. Rozliczenie za przedmiot niniejszej umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru końcowego.
7. Zleceniobiorca musi być przedsiębiorcą lub osobą prawną.
8. Do oferty należy załączyć:
- zaświadczenie (ksero uprawnień), że dysponuje osobą, która pełnić będzie funkcje kierownika prac - osoba posiadająca uprawnienia do zajmowania się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci przy urządzeniach elektrycznych o napięciu nie niższym niż 1 kV,
Brak dokumentów związany będzie z odrzuceniem oferty.
9. Zleceniobiorca powinien podpisać umowę w terminie 14 dni od jego wyboru, pod rygorem wybrania kolejnego oferenta.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.